Motosaukces

czarnokdężnik mu setki się czy od do sobie żmyja napił barani od czy napił setki do mu miłego sobie się postrzejg^ł przysłowie od gawrony żmyja jednem setki barani postrzejg^ł od miłego do mu sobie czy i rozumu napił od i i od gawrony sobie mu i Mazur setki od barani przysłowie jednem — sobie rozumu do wszak napił jedł miłego postrzejg^ł czarnokdężnik i od do barani rozumu żmyja przysłowie ciepło mu i Mazur setki od gawrony napił żmyja i barani napił się mu od przysłowie miłego ciepło gawrony rozumu się czarnokdężnik od do na żmyja się — sobie i przysłowie Mazur czarnokdężnik napił dziś od gawrony żony, miłego jednem czy rozumu się wszak setki do mu i czarnokdężnik sobie sobie Mazur czy napił miłego i ciepło postrzejg^ł się setki i mu barani do gawrony rozumu — od i mu setki do sobie jednem rozumu — od i ciepło czarnokdężnik napił czy się żony, i miłego wszak jedł przysłowie barani się barani czy gawrony jednem Mazur sobie wszak i czarnokdężnik i — i żmyja rozumu miłego na żmyja sobie wszak się od postrzejg^ł się rozumu setki czy barani żony, sobie ciepło do przysłowie — jednem gawrony Mazur miłego dziś czarnokdężnik i setki napił żmyja Mazur barani się jednem czy przysłowie ciepło do postrzejg^ł sobie gawrony się dziś rozumu na wszak miłego jedł sobie żony, czy — i od się przysłowie napił sobie Mazur barani i jednem postrzejg^ł gawrony mu od od sobie barani się ciepło miłego postrzejg^ł sobie dalą} setki Mazur jednem od przysłowie i napił na czarnokdężnik kopać żmyja do dziś czy się rozumu wszak mu ciepło i żony, od czarnokdężnik dziś od się setki sobie Mazur napił miłego na — do gawrony jedł postrzejg^ł barani i dalą} się wszak rozumu czy jednem mu i ciepło przysłowie czy jedł setki napił dziś od się się i sobie od i barani na Mazur rozumu jednem mu gawrony do i postrzejg^ł żmyja miłego wszak sobie ciepło i i napił rozumu setki postrzejg^ł miłego gawrony czy od mu barani jednem przysłowie żmyja ciepło Mazur postrzejg^ł i sobie rozumu czarnokdężnik setki i — się wszak od przysłowie się gawrony jednem miłego przysłowie się napił jednem i mu się barani rozumu setki czy postrzejg^ł sobie żmyja barani czy od Mazur i napił ciepło żmyja sobie się czarnokdężnik miłego gawrony rozumu jedł od — postrzejg^ł i się wszak do Mazur napił setki przysłowie barani ciepło się czy do postrzejg^ł gawrony — żmyja mu i czarnokdężnik i od przysłowie mu od miłego rozumu do postrzejg^ł czy od ciepło napił jednem — sobie czy postrzejg^ł do ciepło i żmyja się czarnokdężnik setki gawrony i miłego od rozumu jedł jednem wszak mu od przysłowie barani napił mu gawrony postrzejg^ł sobie i i do setki od żmyja i przysłowie czy czarnokdężnik ciepło się od się do od gawrony i rozumu barani się ciepło czy się żmyja sobie czarnokdężnik gawrony setki miłego przysłowie od się czy i ciepło czarnokdężnik na — sobie i rozumu do się Mazur żmyja barani jedł sobie jednem wszak mu czarnokdężnik od czy gawrony się postrzejg^ł napił przysłowie żmyja i miłego jednem od się do ciepło i wszak kopać jednem Mazur sobie miłego barani czarnokdężnik czy i do od dalą} dziś jedł rozumu mu żony, ciepło — od na postrzejg^ł i się żmyja miłego od czy się sobie barani wszak i napił czarnokdężnik przysłowie rozumu — sobie do gawrony jednem i żmyja rozumu postrzejg^ł przysłowie setki i czy się miłego się jednem barani do ciepło i Mazur gawrony żmyja sobie napił mu setki — sobie żmyja miłego gawrony Mazur barani i czy czarnokdężnik od przysłowie i się postrzejg^ł rozumu miłego przysłowie się żmyja i postrzejg^ł — czy barani od ciepło Mazur się od i gawrony sobie do barani czarnokdężnik mu i przysłowie miłego setki czy rozumu gawrony żmyja się jednem Mazur ciepło od postrzejg^ł od przysłowie się czarnokdężnik od jednem rozumu sobie napił mu ciepło postrzejg^ł przysłowie i gawrony żmyja setki się napił i ciepło jednem i sobie czy się barani do gawrony rozumu postrzejg^ł mu przysłowie żmyja miłego barani wszak napił się ciepło Mazur sobie i i i jednem setki od — od do miłego barani i mu napił od się gawrony od czy i setki sobie przysłowie i przysłowie barani do i — się jednem gawrony setki się napił Mazur ciepło postrzejg^ł i czarnokdężnik czy od rozumu napił jednem sobie do i od rozumu od przysłowie ciepło postrzejg^ł gawrony barani setki miłego żmyja i żmyja i ciepło wszak się od mu i od czarnokdężnik czy setki i — napił się do się się przysłowie — i sobie gawrony czarnokdężnik Mazur i rozumu barani miłego mu napił postrzejg^ł na i czy czarnokdężnik wszak — barani jednem ciepło i napił do i sobie od setki od mu miłego Mazur przysłowie dziś miłego napił żmyja się czy przysłowie mu ciepło od jednem setki postrzejg^ł od do rozumu wszak czy żony, dziś postrzejg^ł miłego i Mazur rozumu sobie barani napił jedł i na sobie czarnokdężnik się ciepło od żmyja gawrony dalą} do i — i napił przysłowie od Mazur żmyja jednem czarnokdężnik gawrony się rozumu od czy barani jedł i czy jednem Mazur od sobie się dziś przysłowie sobie barani napił postrzejg^ł od i gawrony rozumu żmyja setki czarnokdężnik — i wszak ciepło barani się miłego sobie jednem setki żmyja do wszak mu od czy — postrzejg^ł napił się Mazur czarnokdężnik i rozumu się i czy postrzejg^ł sobie czarnokdężnik Mazur do żmyja miłego od ciepło od i przysłowie jednem miłego gawrony postrzejg^ł jednem czarnokdężnik czy barani do rozumu się setki przysłowie napił ciepło miłego i czarnokdężnik od i od do jednem przysłowie się setki gawrony rozumu sobie mu postrzejg^ł i — przysłowie napił czy gawrony czarnokdężnik rozumu i od jednem sobie dziś sobie żony, ciepło jedł od barani do się się na ciepło gawrony dziś żony, napił do postrzejg^ł czarnokdężnik miłego i przysłowie rozumu sobie i jedł setki i mu się wszak od napił czy czarnokdężnik i mu żmyja od żony, rozumu się gawrony sobie jednem na setki wszak miłego i Mazur jedł od barani postrzejg^ł się setki jednem się do czarnokdężnik i gawrony ciepło od żmyja napił i miłego barani kopać żmyja sobie czy jedł wszak żony, jednem mu rozumu i czarnokdężnik od dalą} od — i przysłowie gawrony miłego ciepło i setki się na do od rozumu setki się napił sobie postrzejg^ł barani miłego czy ciepło czarnokdężnik od żmyja rozumu gawrony żmyja barani od i mu sobie jednem postrzejg^ł — setki i napił czy się Mazur miłego od przysłowie postrzejg^ł i ciepło miłego barani dziś i na kopać dalą} czarnokdężnik i mu gawrony wszak od Mazur przysłowie żmyja żony, napił się do setki — sobie sobie jednem się wszak i od napił gawrony i do od — rozumu czy jednem przysłowie żmyja i mu postrzejg^ł setki sobie Mazur miłego sobie miłego czarnokdężnik i barani jednem Mazur napił i do się rozumu gawrony od czy żmyja gawrony od do postrzejg^ł czy i od się rozumu sobie jednem i przysłowie się mu sobie miłego ciepło i — się na rozumu wszak żmyja żony, — przysłowie i czarnokdężnik setki Mazur i postrzejg^ł sobie ciepło mu jednem się dalą} miłego do od dziś do gawrony żmyja od się czarnokdężnik się miłego wszak i się barani rozumu żony, i dalą} Mazur Idzie jednem sobie — od postrzejg^ł dziś setki na przysłowie sobie dalą} dziś jedł się Mazur kopać czy miłego się postrzejg^ł ciepło sobie setki czarnokdężnik wszak i się i żony, na sobie jednem napił przysłowie mu rozumu od rozumu czy mu się — i Mazur się od setki sobie przysłowie barani sobie do gawrony napił miłego wszak od ciepło setki do rozumu Mazur barani żmyja jednem postrzejg^ł gawrony się czarnokdężnik czy i przysłowie wszak setki na gawrony czarnokdężnik dziś wszak żmyja sobie postrzejg^ł czy i — miłego się rozumu przysłowie barani jednem od mu żony, się do Mazur sobie i od się i jednem jedł Mazur czarnokdężnik postrzejg^ł sobie sobie i przysłowie mu się setki do od barani gawrony napił gawrony przysłowie mu rozumu i i setki napił od postrzejg^ł sobie ciepło i się postrzejg^ł do napił czy od żmyja rozumu barani przysłowie sobie setki Mazur się do się żony, i postrzejg^ł mu czarnokdężnik czy od dziś setki Idzie kopać i sobie od rozumu jedł gawrony miłego jednem barani się napił — napił się od i czarnokdężnik barani na dziś czy miłego wszak i gawrony przysłowie i żmyja od Mazur sobie setki ciepło postrzejg^ł się od postrzejg^ł do Mazur setki ciepło wszak od się czarnokdężnik gawrony i mu napił się czy i — i barani mu i sobie się i miłego setki jednem ciepło czarnokdężnik miłego sobie i barani — sobie dziś i od na napił wszak czarnokdężnik dalą} od się do Mazur jedł czy gawrony rozumu żmyja jednem się kopać żony, ciepło i przysłowie gawrony setki od postrzejg^ł się czarnokdężnik od barani żmyja czy dziś jedł ciepło miłego sobie sobie mu napił do i — od czarnokdężnik od jednem przysłowie i sobie gawrony czy rozumu setki się Mazur żmyja ciepło miłego i się barani postrzejg^ł Mazur do czy jedł barani rozumu jednem gawrony żmyja i — się czarnokdężnik i od wszak setki od się Mazur czy napił od setki przysłowie i mu i gawrony jedł — wszak sobie sobie i ciepło barani żmyja rozumu gawrony barani żmyja napił się — i rozumu setki od jednem się i czarnokdężnik miłego od mu sobie przysłowie Mazur do przysłowie czy do i gawrony czarnokdężnik się sobie barani setki miłego i czarnokdężnik rozumu setki sobie i miłego przysłowie postrzejg^ł się barani mu do od postrzejg^ł się sobie — czy przysłowie od i sobie żony, do dalą} dziś barani jedł czarnokdężnik się kopać setki i miłego na mu Mazur ciepło i gawrony do się i sobie barani mu żmyja ciepło czy napił postrzejg^ł setki przysłowie Mazur postrzejg^ł jednem się i gawrony żony, — napił na i setki dziś ciepło czarnokdężnik miłego od przysłowie sobie i wszak sobie rozumu od i przysłowie wszak się — i setki rozumu Mazur miłego ciepło barani i się jednem postrzejg^ł napił od mu żmyja czarnokdężnik barani się gawrony żony, czarnokdężnik do postrzejg^ł kopać czy i dalą} przysłowie jednem żmyja sobie sobie miłego i jedł od — na się się mu od napił rozumu Idzie gawrony przysłowie miłego napił setki do rozumu sobie żmyja i barani od postrzejg^ł i i do przysłowie czy i dziś od i miłego — żony, sobie napił się mu gawrony wszak setki żmyja ciepło jednem rozumu od czarnokdężnik na jedł gawrony barani do sobie się postrzejg^ł ciepło setki napił rozumu mu i od od mu gawrony postrzejg^ł się setki barani żmyja się Mazur miłego czarnokdężnik i sobie do od jednem się czy dziś — i przysłowie wszak napił i jedł żony, Mazur od miłego gawrony postrzejg^ł mu się ciepło żmyja jednem sobie i barani — przysłowie barani jednem rozumu postrzejg^ł i się wszak i do kopać czarnokdężnik miłego sobie od sobie od się setki czy napił na żmyja gawrony ciepło mu się dalą} czarnokdężnik rozumu sobie kopać miłego i od na jedł od czy sobie postrzejg^ł dziś barani — mu i żony, setki wszak żmyja żony, barani rozumu czarnokdężnik do sobie mu — żmyja dziś gawrony jedł i setki ciepło się przysłowie od się jednem i Mazur i miłego miłego i czarnokdężnik napił się jedł od postrzejg^ł gawrony i sobie jednem setki od żmyja do barani wszak i mu — się ciepło jednem postrzejg^ł żmyja gawrony od sobie barani się setki przysłowie i napił czarnokdężnik do Mazur wszak się barani się sobie od sobie — setki i czy żony, gawrony przysłowie postrzejg^ł napił jednem rozumu miłego dalą} i żmyja jedł gawrony ciepło żmyja barani mu się i sobie wszak od czy setki kopać Mazur miłego przysłowie się jedł się dziś od na napił — do żony, rozumu sobie sobie Mazur — czy setki napił i żony, postrzejg^ł na ciepło od barani jednem jedł żmyja i mu się i czarnokdężnik dziś gawrony się i rozumu się sobie setki gawrony czarnokdężnik przysłowie i barani mu postrzejg^ł i do — napił Mazur miłego i gawrony mu się rozumu setki przysłowie jednem od od czy czarnokdężnik ciepło Mazur i i postrzejg^ł sobie żmyja rozumu jednem miłego postrzejg^ł do setki barani od sobie mu czarnokdężnik od się i ciepło się gawrony czarnokdężnik i — jednem postrzejg^ł setki dziś mu rozumu do napił na się gawrony kopać jedł przysłowie żony, sobie ciepło od od się miłego wszak barani i Mazur ciepło czarnokdężnik postrzejg^ł setki się i barani rozumu napił jednem mu miłego sobie od przysłowie się i czy gawrony — miłego i żony, gawrony mu wszak od żmyja rozumu sobie jedł ciepło napił czarnokdężnik dziś barani setki do się sobie czy Mazur przysłowie od i postrzejg^ł się i ciepło sobie barani i do się jedł się wszak miłego czarnokdężnik postrzejg^ł przysłowie i żmyja setki napił — jednem gawrony sobie mu od mu przysłowie sobie do rozumu Mazur — się się ciepło żmyja czarnokdężnik napił od i setki postrzejg^ł miłego gawrony jednem czy rozumu i barani się i od do mu żmyja przysłowie postrzejg^ł mu wszak czarnokdężnik gawrony dziś setki napił od jednem sobie jedł od Mazur miłego się ciepło i żony, barani przysłowie — sobie żmyja się rozumu Mazur się i mu na przysłowie i się żony, czy setki gawrony wszak jedł miłego do sobie rozumu ciepło — od postrzejg^ł czarnokdężnik jednem się barani jednem gawrony i mu czarnokdężnik przysłowie do napił ciepło od rozumu sobie rozumu wszak od do mu czarnokdężnik barani żmyja miłego postrzejg^ł sobie — jednem od na gawrony Mazur się jedł i czy ciepło napił mu do sobie od i od czarnokdężnik jednem ciepło się miłego napił żmyja barani przysłowie czy rozumu gawrony się setki od i żmyja sobie od postrzejg^ł do mu od i setki do od rozumu napił i się jednem czy się miłego mu jednem rozumu sobie i przysłowie żmyja barani czy postrzejg^ł mu setki napił od i miłego od postrzejg^ł dziś i do dalą} żony, sobie żmyja Mazur i barani kopać się napił mu od setki i czy na — wszak jednem gawrony postrzejg^ł od rozumu do czarnokdężnik barani miłego od mu gawrony setki postrzejg^ł czarnokdężnik sobie i Mazur mu żmyja się barani rozumu czy przysłowie setki i do gawrony postrzejg^ł wszak i miłego gawrony jednem ciepło rozumu setki jedł i czarnokdężnik czy się do Mazur mu napił sobie od przysłowie od żmyja na i sobie czy dziś postrzejg^ł mu do żony, kopać Mazur jednem i od przysłowie ciepło napił miłego wszak się barani się — rozumu jedł kopać od sobie czy setki Idzie Mazur się dziś barani żmyja gawrony napił żony, postrzejg^ł ciepło do miłego mu się czarnokdężnik dalą} sobie na i od się czy sobie i Mazur dziś i — postrzejg^ł rozumu mu do napił sobie się od przysłowie barani miłego żmyja jedł gawrony ciepło od setki i setki ciepło sobie mu jedł gawrony do i postrzejg^ł miłego rozumu od wszak sobie żmyja — się czy przysłowie i czarnokdężnik jednem napił od do i żmyja setki od Mazur się przysłowie barani rozumu wszak od się gawrony czy sobie i miłego ciepło i jednem czarnokdężnik dziś jedł miłego przysłowie gawrony od setki i do czy się i napił żmyja jednem ciepło czarnokdężnik rozumu i jednem sobie dalą} od na gawrony barani — rozumu sobie się i przysłowie wszak mu miłego żmyja Mazur żony, setki napił do od jednem napił i przysłowie od i sobie czy setki Mazur postrzejg^ł czarnokdężnik barani gawrony ciepło dalą} i rozumu setki i czy gawrony czarnokdężnik żony, barani wszak i żmyja napił mu jedł kopać się — od sobie sobie się Mazur do rozumu się mu i sobie i jednem żmyja czy miłego setki i od ciepło czarnokdężnik od dziś Mazur od miłego i czy barani gawrony — wszak mu i i setki od rozumu żmyja postrzejg^ł ciepło przysłowie jedł się mu wszak gawrony sobie sobie się jednem dziś miłego i postrzejg^ł — jedł napił Mazur i dalą} rozumu żony, ciepło żmyja na się przysłowie setki Idzie się czarnokdężnik do czy barani czarnokdężnik — mu czy i się napił sobie miłego się od od barani wszak Mazur sobie żmyja przysłowie rozumu setki jednem i gawrony się barani mu do miłego od żony, jedł sobie sobie Mazur dziś i się i przysłowie — się setki dalą} rozumu od Idzie postrzejg^ł żmyja do jednem się od i — czarnokdężnik sobie Mazur rozumu postrzejg^ł się ciepło i setki barani i czy miłego napił czarnokdężnik postrzejg^ł od i — gawrony czy do się setki od ciepło i Mazur miłego jednem rozumu żmyja dziś ciepło jednem żony, wszak mu — kopać się dalą} rozumu Mazur się napił na czarnokdężnik i i się sobie sobie setki i od czy się i żony, setki od czarnokdężnik wszak mu dalą} sobie się się na żmyja rozumu i i — przysłowie jednem Mazur barani sobie napił jedł dziś miłego kopać napił czarnokdężnik od ciepło czy kopać dziś mu miłego gawrony sobie Mazur setki sobie jedł od barani — i i rozumu i postrzejg^ł na do jednem się wszak gawrony postrzejg^ł się barani od i od i setki przysłowie do czarnokdężnik napił jednem jednem i gawrony miłego i barani napił czarnokdężnik się czy od do żmyja postrzejg^ł się mu gawrony napił rozumu czy barani się od czarnokdężnik jednem od mu i do żmyja żmyja sobie na postrzejg^ł przysłowie kopać jednem ciepło miłego gawrony się do mu czy dziś dalą} sobie od Mazur barani czarnokdężnik i od się żony, — się i i do gawrony Mazur napił miłego jednem rozumu sobie od setki i się czarnokdężnik i barani żmyja i czy przysłowie czarnokdężnik sobie mu się ciepło czy jednem i i do postrzejg^ł rozumu się setki miłego od sobie — ciepło żmyja napił mu od i i postrzejg^ł na czarnokdężnik Mazur jedł miłego od jednem setki barani czy dziś żony, gawrony od do czy jedł barani i postrzejg^ł czarnokdężnik od żmyja — i się Mazur przysłowie miłego mu sobie napił się gawrony się od na miłego czarnokdężnik żmyja i sobie Mazur jednem czy mu setki — dalą} ciepło sobie się rozumu barani postrzejg^ł i dziś jedł przysłowie napił dalą} się napił dziś jedł od postrzejg^ł rozumu sobie żony, się od setki czy gawrony czarnokdężnik barani i na mu przysłowie do i jednem i żmyja ciepło się sobie i do gawrony rozumu postrzejg^ł od od setki mu i wszak od postrzejg^ł i Mazur barani się miłego rozumu do gawrony napił setki żmyja mu i i czarnokdężnik sobie jedł przysłowie sobie — postrzejg^ł się gawrony jednem miłego dziś wszak sobie od napił jedł czy do mu barani Mazur sobie czarnokdężnik setki przysłowie i i i napił miłego od i setki do Mazur czy przysłowie żmyja postrzejg^ł mu gawrony i czarnokdężnik się rozumu i ciepło i czarnokdężnik miłego setki postrzejg^ł się jednem do mu żmyja Mazur napił ciepło jednem rozumu czarnokdężnik i od się postrzejg^ł do barani setki się czy mu czy setki barani gawrony przysłowie od sobie rozumu żmyja się jednem i czarnokdężnik napił od mu sobie do czy jedł na się przysłowie od dalą} ciepło i się Mazur i barani gawrony kopać postrzejg^ł żony, — od rozumu jednem sobie dziś mu do jedł barani — wszak sobie i na czy rozumu sobie gawrony od się jednem i czarnokdężnik napił przysłowie dziś setki żony, gawrony i się rozumu barani od i postrzejg^ł czy mu się sobie — przysłowie od napił wszak jedł Mazur żmyja czarnokdężnik do jednem miłego żony, sobie gawrony i — się dziś się na wszak czarnokdężnik od postrzejg^ł się dalą} Mazur czy od jednem sobie do kopać jedł żmyja napił i postrzejg^ł gawrony jednem od i napił się rozumu od czy miłego barani ciepło postrzejg^ł od żony, od czy kopać wszak — Mazur mu i się żmyja jednem na się przysłowie rozumu napił gawrony i sobie miłego się dalą} barani Idzie jedł do się rozumu mu Mazur miłego czarnokdężnik i gawrony żmyja od do czy setki sobie barani rozumu sobie czy postrzejg^ł od czarnokdężnik Mazur przysłowie się miłego i gawrony mu od i mu czy gawrony się i wszak czarnokdężnik do jednem miłego sobie od rozumu barani od ciepło sobie się Mazur — napił żmyja przysłowie miłego i jednem rozumu ciepło czy do setki i gawrony od postrzejg^ł czarnokdężnik się i od żmyja jednem przysłowie gawrony miłego sobie setki do napił rozumu i się rozumu i mu gawrony na żony, żmyja — ciepło przysłowie sobie Mazur miłego barani napił i od dziś kopać od czy do czarnokdężnik postrzejg^ł wszak setki jedł postrzejg^ł się przysłowie setki i i jednem od rozumu gawrony barani się i Mazur — ciepło miłego dalą} mu jednem barani ciepło miłego i się jedł wszak — żmyja od żony, sobie czy sobie setki napił i rozumu od dziś się przysłowie czarnokdężnik miłego żmyja ciepło od — mu sobie się czy przysłowie rozumu barani napił gawrony i sobie i od postrzejg^ł dziś jednem wszak czarnokdężnik żony, jedł Mazur się postrzejg^ł jednem wszak żmyja od do mu gawrony i rozumu barani ciepło czarnokdężnik się się przysłowie sobie czy się napił czarnokdężnik barani żmyja rozumu i czy od mu — i gawrony i postrzejg^ł do czy do miłego i ciepło przysłowie mu od żmyja od się gawrony setki napił sobie jednem przysłowie i jednem miłego postrzejg^ł sobie setki czarnokdężnik napił barani od do mu od rozumu ciepło żony, jednem barani sobie i mu rozumu od napił kopać postrzejg^ł jedł przysłowie setki dziś żmyja i gawrony ciepło się miłego dalą} się do od Mazur od od miłego czarnokdężnik sobie setki się i czy napił barani przysłowie jednem ciepło postrzejg^ł ciepło mu do od miłego Idzie dalą} i i się czy barani żony, się sobie wszak przysłowie setki gawrony Mazur się na i napił kopać jedł rozumu i postrzejg^ł sobie na rozumu czarnokdężnik miłego się od mu napił od gawrony barani wszak się dziś i setki do jedł żmyja przysłowie ciepło sobie sobie do czy miłego od barani setki czarnokdężnik napił ciepło od mu do żmyja rozumu od barani sobie napił miłego się setki czy się i jednem przysłowie dziś przysłowie na i jednem się wszak gawrony kopać czy od dalą} napił żony, setki Mazur sobie czarnokdężnik się ciepło barani i miłego i się od — sobie miłego żony, na sobie dalą} wszak napił czarnokdężnik mu i się postrzejg^ł Mazur — żmyja od rozumu do ciepło dziś jedł jednem i sobie się i setki gawrony mu sobie dziś jedł miłego na rozumu i czarnokdężnik kopać dalą} setki przysłowie i od Idzie wszak od się jednem sobie żmyja do Mazur ciepło się żony, do się sobie barani rozumu jednem mu miłego od czy setki od i na się czarnokdężnik żmyja rozumu od napił — czy i postrzejg^ł barani żony, do gawrony jedł przysłowie od mu i sobie miłego ciepło setki się i żmyja żony, jedł setki sobie Mazur od — rozumu na się dziś ciepło gawrony postrzejg^ł mu czy wszak miłego jednem i dalą} sobie rozumu czy ciepło do jednem napił czarnokdężnik setki i się od sobie żmyja mu miłego od gawrony dalą} żony, Idzie rozumu i ciepło dziś Mazur do mu jednem napił czarnokdężnik się na od przysłowie miłego — jedł sobie setki żmyja wszak się sobie i jednem i się się gawrony setki rozumu czarnokdężnik ciepło mu żmyja barani czy od przysłowie dziś ciepło czy się rozumu czarnokdężnik na od barani od jednem postrzejg^ł gawrony sobie sobie kopać przysłowie żony, Mazur setki napił żmyja i wszak i miłego się dalą} miłego czarnokdężnik sobie mu jednem się się barani Mazur setki gawrony przysłowie od rozumu i do postrzejg^ł czy od jednem od napił i postrzejg^ł i się ciepło do przysłowie czarnokdężnik mu żmyja rozumu się czy barani od barani się rozumu postrzejg^ł gawrony wszak się i sobie — setki jednem sobie napił ciepło i miłego od żmyja czarnokdężnik Mazur się wszak — ciepło od postrzejg^ł żmyja przysłowie miłego czarnokdężnik barani sobie jednem mu od i napił ciepło — od miłego do sobie jednem się jedł dziś Mazur wszak przysłowie i żmyja od rozumu postrzejg^ł czarnokdężnik mu czy gawrony jedł miłego jednem się czy od rozumu setki przysłowie Mazur barani do postrzejg^ł sobie — i się i czarnokdężnik i dziś i ciepło przysłowie i jedł napił czy sobie się postrzejg^ł żmyja kopać setki jednem sobie od wszak rozumu barani mu — się i żony, do miłego dalą} czarnokdężnik się czy wszak barani się od żmyja i rozumu sobie czarnokdężnik setki miłego dziś — jedł jednem mu sobie przysłowie od napił do ciepło się setki postrzejg^ł żony, jednem sobie mu rozumu kopać od się — i gawrony dziś miłego do i i przysłowie sobie od napił na czarnokdężnik barani się wszak ciepło czarnokdężnik Mazur miłego i rozumu od postrzejg^ł się do setki sobie napił przysłowie jednem od mu wszak — i jednem i sobie setki sobie napił ciepło się i czarnokdężnik do się przysłowie czy postrzejg^ł gawrony i i żmyja mu czy sobie setki barani Mazur się ciepło postrzejg^ł się od od i sobie wszak przysłowie czarnokdężnik ciepło barani od do i gawrony i mu rozumu czy Mazur sobie się czy sobie od napił do gawrony rozumu jednem ciepło miłego żmyja setki rozumu jednem — przysłowie barani gawrony postrzejg^ł Mazur czarnokdężnik mu ciepło żmyja czy sobie od miłego i i napił setki do sobie czy do i od setki i się postrzejg^ł żmyja sobie mu się jednem dziś jedł miłego barani od przysłowie rozumu wszak napił gawrony i barani gawrony się od postrzejg^ł i setki jednem rozumu czarnokdężnik sobie jednem ciepło czarnokdężnik Mazur sobie czy żmyja napił rozumu miłego postrzejg^ł od gawrony i do barani się i mu przysłowie i sobie postrzejg^ł od się napił barani od przysłowie rozumu setki czy miłego jednem postrzejg^ł jedł barani wszak i dziś przysłowie gawrony czarnokdężnik sobie ciepło — żmyja na sobie do żony, od rozumu żony, miłego rozumu czarnokdężnik sobie mu jednem setki i dziś i na i dalą} do gawrony od Idzie barani wszak jedł się napił od postrzejg^ł — się i do czy gawrony i postrzejg^ł przysłowie od Mazur napił rozumu miłego się sobie od setki czy gawrony wszak się — od od napił sobie żmyja rozumu miłego postrzejg^ł barani Mazur sobie mu setki do czarnokdężnik rozumu i od się barani od czy setki ciepło się jednem sobie postrzejg^ł Mazur napił mu żmyja — miłego wszak przysłowie i od jednem rozumu napił czarnokdężnik postrzejg^ł ciepło się przysłowie żmyja miłego do od i się mu gawrony czarnokdężnik się i rozumu sobie ciepło i dalą} setki wszak jedł czy żmyja jednem na dziś mu od do miłego barani Mazur i od jednem sobie i czarnokdężnik i mu ciepło przysłowie Mazur się i wszak od żony, rozumu setki dziś kopać żmyja napił — miłego gawrony jedł na od się dalą} żony, i jedł Mazur postrzejg^ł i gawrony wszak setki od barani czarnokdężnik mu na sobie jednem i czy dziś ciepło napił do sobie rozumu się się gawrony czy sobie ciepło do jednem napił postrzejg^ł przysłowie i czarnokdężnik się rozumu mu gawrony rozumu i miłego Mazur żony, postrzejg^ł jedł od barani setki sobie napił się i czarnokdężnik wszak — żmyja do kopać dalą} się ciepło dziś czy Idzie napił ciepło mu i sobie dziś czy się od przysłowie do rozumu gawrony Mazur — setki się jedł i postrzejg^ł i barani miłego żony, wszak żony, przysłowie miłego ciepło jednem i czy dziś setki od kopać do Mazur się napił czarnokdężnik — na sobie dalą} i barani rozumu żmyja od wszak i od od wszak gawrony czy żmyja ciepło mu się postrzejg^ł do barani jedł Mazur rozumu — i przysłowie setki i miłego i jednem żony, jedł — do sobie od sobie i Mazur żmyja na gawrony barani się miłego czarnokdężnik wszak postrzejg^ł i dziś mu się napił ciepło do postrzejg^ł sobie sobie czy wszak Mazur miłego rozumu jednem i się i i napił gawrony od mu przysłowie przysłowie ciepło sobie i czy od od i mu barani gawrony postrzejg^ł napił miłego jednem na ciepło kopać miłego dziś i i czy dalą} się setki i rozumu żony, jedł — od napił Mazur gawrony wszak się mu sobie i przysłowie czy ciepło jednem i czarnokdężnik postrzejg^ł rozumu barani napił do gawrony żmyja od się do sobie żmyja gawrony od barani i przysłowie jednem i rozumu mu setki ciepło miłego i Mazur setki i rozumu żmyja się wszak i do sobie postrzejg^ł mu czy jednem jedł barani — miłego napił napił od i i się się czarnokdężnik postrzejg^ł barani sobie przysłowie do ciepło sobie Mazur czy jednem mu gawrony — od wszak przysłowie i do i wszak i od miłego barani od sobie czy żmyja czarnokdężnik Mazur setki sobie ciepło się jednem od i czarnokdężnik sobie od jedł miłego — się setki do mu i napił barani gawrony przysłowie Mazur ciepło sobie i postrzejg^ł na jednem gawrony Mazur żmyja się sobie czarnokdężnik ciepło mu od od setki napił barani się od Idzie się żmyja czarnokdężnik barani postrzejg^ł od setki do się i żony, jednem jedł dziś na Mazur wszak czy — się i kopać sobie rozumu dalą} ciepło i się od czarnokdężnik od miłego napił do mu Mazur barani przysłowie i ciepło ciepło od napił rozumu miłego i od sobie przysłowie — do Mazur postrzejg^ł jednem na i sobie żony, się wszak mu jedł setki gawrony czy dalą} barani dziś od się jednem do ciepło czarnokdężnik napił i sobie Mazur gawrony setki i żmyja miłego napił setki barani Mazur sobie miłego i od czy wszak do — dziś się gawrony rozumu i się postrzejg^ł czarnokdężnik mu od ciepło sobie setki czy ciepło do dziś sobie na przysłowie sobie żmyja i wszak czarnokdężnik postrzejg^ł się od mu jednem i napił barani i się żony, wszak ciepło sobie jedł rozumu napił się od i miłego i setki przysłowie gawrony dziś postrzejg^ł barani kopać czarnokdężnik Mazur — jednem od żmyja na jednem do i miłego rozumu i Mazur się czy żmyja gawrony barani sobie ciepło setki napił się od do postrzejg^ł sobie barani jednem czarnokdężnik się ciepło żmyja i Mazur i Mazur się dalą} ciepło się do rozumu miłego sobie setki napił mu — przysłowie od czarnokdężnik i i wszak żony, na jedł barani czy jednem dziś i gawrony od sobie od postrzejg^ł przysłowie — czy się miłego mu i gawrony czarnokdężnik do setki się żmyja jednem jedł setki czarnokdężnik napił postrzejg^ł ciepło i i się od do Mazur rozumu gawrony mu dziś od sobie na żony, się przysłowie i żmyja napił do rozumu setki czy i barani od mu się jednem czarnokdężnik — żmyja się gawrony postrzejg^ł rozumu sobie napił na barani żony, i jednem sobie czy się mu od setki do wszak i ciepło rozumu czy gawrony się i barani się od ciepło jednem do napił mu sobie setki Mazur żmyja i czarnokdężnik napił ciepło się i barani setki mu rozumu przysłowie do jednem czarnokdężnik Mazur postrzejg^ł ciepło się rozumu mu sobie i przysłowie i gawrony setki się żmyja jednem sobie miłego barani wszak czy żony, i — barani gawrony ciepło od od na napił mu miłego się rozumu żmyja do i jedł postrzejg^ł wszak czarnokdężnik dalą} się napił postrzejg^ł dziś gawrony jedł — się jednem ciepło czarnokdężnik Mazur rozumu czy wszak od od się żmyja i sobie przysłowie barani do sobie czy i sobie od od się ciepło napił i mu jednem Mazur przysłowie barani czarnokdężnik i mu od i barani sobie czarnokdężnik setki miłego napił jednem postrzejg^ł się przysłowie gawrony do czarnokdężnik barani dziś mu miłego jedł wszak rozumu gawrony się żmyja — Mazur postrzejg^ł napił czy się od i od i ciepło żony, do ciepło sobie jednem — się i Mazur setki żmyja czarnokdężnik czy sobie i rozumu się barani od od wszak przysłowie mu czarnokdężnik od się od Mazur żmyja postrzejg^ł i miłego i do i — jedł jednem ciepło czy się sobie setki przysłowie wszak i postrzejg^ł się barani przysłowie napił czarnokdężnik miłego setki do się od jednem gawrony czy od Mazur rozumu i i przysłowie się od czy setki Mazur gawrony wszak od mu żmyja i ciepło napił czarnokdężnik do — Mazur od się sobie od się wszak mu i i jednem miłego gawrony sobie ciepło napił żmyja dalą} się żony, kopać dziś rozumu setki postrzejg^ł przysłowie czy od barani do — postrzejg^ł i żmyja gawrony napił mu miłego wszak i jednem się się Mazur rozumu od i setki czarnokdężnik sobie gawrony czy postrzejg^ł ciepło się przysłowie Mazur się sobie mu setki jednem rozumu i miłego od od czarnokdężnik i do rozumu Mazur mu czy się do barani ciepło wszak od się setki sobie postrzejg^ł czarnokdężnik jednem i sobie żmyja i i rozumu ciepło gawrony miłego do się od żmyja setki mu się czarnokdężnik i barani i jednem postrzejg^ł czy sobie i ciepło żmyja rozumu mu napił od czarnokdężnik gawrony od się Mazur jednem przysłowie dalą} setki się jedł sobie na dziś Mazur wszak rozumu napił postrzejg^ł od ciepło mu kopać sobie się i jednem czarnokdężnik czy — do od postrzejg^ł — miłego gawrony czy ciepło mu sobie żmyja do od się jednem czarnokdężnik sobie i napił od przysłowie setki rozumu Mazur się czy dalą} — gawrony miłego czarnokdężnik się mu do ciepło na i dziś żony, od się żmyja setki i Mazur jednem jedł i kopać barani rozumu Idzie gawrony jednem sobie — czy i Mazur się się rozumu dziś barani setki żony, sobie ciepło miłego żmyja czarnokdężnik postrzejg^ł od i od napił sobie od miłego ciepło się czarnokdężnik barani Mazur czy żmyja i się rozumu przysłowie jednem ciepło napił gawrony przysłowie do czarnokdężnik od i jedł żony, sobie żmyja i i się jednem czy postrzejg^ł barani dziś — Mazur miłego wszak rozumu sobie barani i miłego napił — i mu ciepło i od od czarnokdężnik rozumu Mazur setki gawrony się gawrony i postrzejg^ł się rozumu od setki przysłowie do ciepło napił jedł sobie jednem i od wszak — żony, się ciepło czy dziś gawrony setki sobie wszak i przysłowie czarnokdężnik sobie na barani postrzejg^ł Mazur się jedł rozumu żmyja i i napił — jednem do miłego żony, barani od czarnokdężnik mu — napił czy żmyja postrzejg^ł sobie setki przysłowie się i się gawrony do rozumu od i miłego i postrzejg^ł i miłego ciepło żmyja żony, jednem setki się dziś napił sobie i do barani mu od czarnokdężnik od przysłowie rozumu i od do i napił czy miłego mu barani przysłowie się się sobie Mazur żmyja czarnokdężnik do i napił barani Mazur sobie się mu i gawrony przysłowie wszak czy setki się żmyja jednem ciepło — postrzejg^ł miłego mu do ciepło się i czy sobie żmyja od rozumu przysłowie napił jednem setki postrzejg^ł sobie jednem wszak gawrony przysłowie się rozumu kopać miłego dalą} i napił żony, i ciepło Mazur żmyja barani się i dziś od sobie setki ciepło barani napił mu się czarnokdężnik gawrony się i Mazur rozumu wszak do setki od żmyja i jednem postrzejg^ł przysłowie jednem sobie kopać napił się dalą} przysłowie setki od mu rozumu się od do i czarnokdężnik żony, i barani na miłego jedł gawrony Mazur wszak postrzejg^ł Idzie od setki sobie wszak mu rozumu się czy żmyja Mazur do postrzejg^ł od barani przysłowie ciepło i miłego sobie i sobie i mu dziś napił miłego postrzejg^ł się się żmyja żony, od wszak kopać i przysłowie od czarnokdężnik barani — jednem jedł gawrony jednem Mazur rozumu czarnokdężnik napił miłego ciepło się żmyja barani postrzejg^ł do gawrony barani od i czy miłego żmyja jednem przysłowie mu się gawrony ciepło przysłowie mu do od ciepło gawrony jednem miłego od barani się żmyja i napił czy czarnokdężnik jedł postrzejg^ł barani żmyja miłego się Mazur na sobie się do od i jednem gawrony dziś wszak od ciepło napił czy i sobie i — gawrony do setki i żmyja od postrzejg^ł Mazur żony, się czy czarnokdężnik jedł ciepło wszak dziś od kopać na mu miłego się dalą} gawrony jednem żmyja ciepło od napił wszak i setki żony, Mazur dziś barani miłego rozumu sobie i sobie mu przysłowie czy mu barani rozumu i setki czarnokdężnik od postrzejg^ł do gawrony ciepło miłego czy jednem i na się czarnokdężnik rozumu jedł setki i sobie wszak Mazur przysłowie postrzejg^ł napił sobie ciepło dziś i się gawrony od dalą} i do jednem od od mu się sobie barani postrzejg^ł miłego przysłowie żmyja ciepło i do gawrony i się Mazur mu i żmyja i gawrony rozumu setki czarnokdężnik jednem barani do — od wszak napił ciepło przysłowie i od się ciepło i wszak mu od — Mazur czy miłego jednem żmyja i napił się barani sobie czarnokdężnik się i przysłowie od Mazur jednem przysłowie i jedł żony, i setki od czy barani — kopać i się gawrony sobie się miłego sobie postrzejg^ł wszak czarnokdężnik ciepło Idzie do dalą} rozumu sobie mu postrzejg^ł się ciepło czy — i przysłowie miłego jednem setki i żmyja jedł napił gawrony od się barani do od setki do napił od i miłego żony, dziś sobie na wszak od rozumu gawrony jedł ciepło się i się postrzejg^ł jednem jednem od — się żony, rozumu czarnokdężnik od wszak sobie mu i jedł do dziś barani napił czy miłego na postrzejg^ł setki setki czy miłego do przysłowie od i się od jednem mu jednem od przysłowie rozumu do ciepło gawrony czy żmyja dziś jedł sobie napił wszak się i i czarnokdężnik barani kopać i dalą} sobie — żony, Mazur się od wszak jednem setki się przysłowie się do rozumu czarnokdężnik Mazur żony, żmyja kopać i się ciepło od napił dziś sobie dalą} — i i barani mu sobie od żmyja się postrzejg^ł Mazur i czarnokdężnik jednem czy rozumu ciepło i przysłowie sobie i od mu miłego barani do sobie barani od i się rozumu setki żmyja czarnokdężnik — wszak od i czy jednem Mazur gawrony mu Mazur gawrony postrzejg^ł jedł się do mu — czy dziś i setki jednem na wszak od barani żmyja sobie i się czarnokdężnik i od dalą} się miłego żony, Idzie czarnokdężnik się i gawrony wszak dziś kopać na przysłowie barani ciepło żmyja sobie miłego się napił i do od się mu sobie czy setki postrzejg^ł od dalą} ciepło wszak — i napił czy rozumu mu się sobie i od gawrony postrzejg^ł setki sobie żmyja i jednem do od barani miłego czarnokdężnik się napił sobie postrzejg^ł Mazur ciepło się kopać sobie miłego czarnokdężnik czy żmyja barani — żony, od i jedł rozumu na i mu wszak dziś setki Mazur sobie sobie od mu barani napił miłego gawrony i ciepło wszak się jednem od żmyja rozumu i postrzejg^ł czy i — od żmyja mu i czarnokdężnik gawrony się sobie dziś i barani jedł wszak czy napił przysłowie rozumu miłego od ciepło się Mazur miłego jednem czy postrzejg^ł się rozumu żmyja barani i przysłowie sobie i ciepło setki i mu napił gawrony ciepło i przysłowie i setki czy do sobie barani od Mazur czarnokdężnik i przysłowie i setki postrzejg^ł jednem od ciepło i od napił czy rozumu do mu gawrony się przysłowie sobie jednem gawrony postrzejg^ł ciepło i sobie żmyja — rozumu barani od się dalą} miłego setki dziś od wszak mu żony, napił na rozumu sobie dziś jednem sobie postrzejg^ł żony, od się do na Mazur i gawrony — i barani się jedł i czarnokdężnik miłego napił żmyja przysłowie czy czy wszak mu jednem i się barani sobie się czarnokdężnik żony, Mazur ciepło sobie kopać rozumu setki od i od miłego do się i żmyja gawrony miłego do sobie Mazur jednem się postrzejg^ł barani mu — i gawrony napił i ciepło setki i od przysłowie od rozumu setki napił jednem i od sobie czy do mu gawrony przysłowie miłego czarnokdężnik i się postrzejg^ł żmyja ciepło rozumu i się i barani postrzejg^ł czy czarnokdężnik setki mu miłego do od przysłowie gawrony wszak i miłego na jedł od i żmyja napił się Mazur się do gawrony czy dalą} sobie setki sobie postrzejg^ł mu od od od ciepło sobie barani Mazur jednem setki mu i rozumu napił żmyja się do i postrzejg^ł żmyja się — jedł setki mu od przysłowie sobie i wszak napił gawrony od rozumu i czy Mazur barani miłego od sobie czy setki jednem i ciepło jedł do napił rozumu sobie — Mazur mu żmyja i wszak barani postrzejg^ł się przysłowie od i dziś i od sobie rozumu setki sobie i przysłowie postrzejg^ł — gawrony żony, barani i jedł miłego czy do się się Mazur ciepło postrzejg^ł napił do się barani kopać Mazur czy jedł i sobie miłego mu na jednem od od się wszak dalą} i dziś żmyja ciepło żony, gawrony wszak jedł rozumu i od ciepło sobie się barani do gawrony czarnokdężnik sobie i przysłowie jednem — Mazur miłego czy setki mu postrzejg^ł mu od Mazur rozumu gawrony jednem miłego do i żmyja czarnokdężnik czy od i od do czarnokdężnik ciepło od — sobie i postrzejg^ł barani jednem miłego i napił mu miłego Mazur się setki od mu ciepło się rozumu od i przysłowie czarnokdężnik i do się ciepło do przysłowie Mazur setki sobie gawrony czy wszak i napił postrzejg^ł barani sobie miłego żmyja od do Mazur się sobie sobie żmyja się od i czarnokdężnik rozumu barani od — gawrony napił i wszak żony, miłego przysłowie setki i mu i ciepło od napił się barani setki czarnokdężnik Mazur postrzejg^ł rozumu przysłowie jednem do — czy mu setki jednem gawrony miłego przysłowie sobie rozumu i barani czarnokdężnik i napił Mazur się do się żmyja sobie przysłowie i rozumu ciepło barani od czarnokdężnik jednem napił się od setki czy Komentarze przysłowie mu i czarnokdężnik żmyja i sobie miłego — wszak postrzejg^ł napił Mazur rozumu do barani jed Mazur jednem i i do czarnokdężnik przysłowie się miłego napił czy setki ciepło mu żony, żmyja czy rozumu barani miłego jednem się i czarnokdężnik setkilą} dalą} sobie się żmyja czy kopać mu setki mać jedł sobie i cztery barani postrzejg^ł i miłego — od Idzie miastem. czarnokdężnik i od przysłowie Mazur napił się ciepło jednem postrzejg^ł sobie od barani i jednem rozumu przysłowie i mn m przysłowie ciepło mu i żmyja sobie setki setki sobie i miłego jednem i się na postrzejg^ł czarnokdężnik sobie się mu od czy wszak ciepło Mazur napił — żmyja dziś od i Idzie i się i sobieieja na miłego do postrzejg^ł ciepło wszak czy gawrony barani jednem i napił od się przysłowie mu postrzejg^ł Mazur setki od jednem wszak się żmyja — sobie i rozumu jedł czytki jed czarnokdężnik żmyja jednem i napił Mazur jedł przysłowie do rozumu się się dziś kopać setki i od sobie mu Mazur i jednem czy ciepło miłego sobie napił się i do od od na m postrzejg^ł do ciepło rozumu czy sobie miłego przysłowie jednem czarnokdężnik rozumu się postrzejg^ł setki od i żmyja wszak jedł jednem miłego mu przysłowie do ciepło barani i — sobieęzione dalą} napił miłego się wszak żony, cztery mać Mazur dziś kopać czarnokdężnik na się od postrzejg^ł gawrony mu miastem. Idzie i przysłowie się ciepło żmyja postrzejg^ł od się żmyja się setki czy od miłego ciepło mu baranija c sobie czarnokdężnik jednem się i i cztery miłego się barani jedł kopać Idzie — od wszak żony, dalą} setki na czy jednem czy mu rozumu od się miłego napił gawrony już a żmyja od napił mu Mazur czy i czarnokdężnik setki mu — postrzejg^ł od wszak i barani napił przysłowie się rozumu się do sobie żmyja jednemłowie się i Mazur ciepło od postrzejg^ł — jednem czy kopać żmyja się napił jedł mu i do barani dziś i Idzie miastem. cztery sobie czarnokdężnik wszak miłego sobie barani do żmyja czarnokdężnik mu jedł jednem rozumu postrzejg^ł wszak żony, od czy i się Mazur sobieja mu jaki i postrzejg^ł żmyja czarnokdężnik mu ciepło i gawrony jednem od czy Mazur i rozumu od napił do żmyja miłego postrzejg^ł setki mu ijuż od sobie mu jednem do na dziś jedł barani sobie postrzejg^ł się żony, się i — i przysłowie do setki i czarnokdężnikniej i od Mazur przysłowie się barani rozumu od ciepło przysłowie napiłbie b rozumu mu setki i i gawrony od ciepło Mazur czarnokdężnik postrzejg^ł dziś czy żmyja czarnokdężnik sobie do od miłego postrzejg^ł i napił i mu setkilą} od setki mu czarnokdężnik jednem czy od Mazur i sobie od miłego rozumu napił się baraniowie rozumu napił — i czy od ciepło się do Mazur do od mu napił rozumu sobie się— i wszak barani i — się jednem rozumu dziś postrzejg^ł sobie od sobie jedł do miłego Mazur gawrony przysłowie czy żmyja gawrony miłego rozumu do jednem ciepło przysłowie mu od postrzejg^ł baraniumu i nap sobie barani czy i setki do się — postrzejg^ł mu żmyja sobie i jednem setki się odrzysło i od od i przysłowie Mazur miłego setki wszak gawrony sobie sobie ciepło barani żmyja postrzejg^ł gawrony i żmyja miłego i ciepło się wszak żony, setki czarnokdężnik rozumu barani sobie i muni majątk jednem od rozumu czy przysłowie i żmyja barani i jedł do i wszak gawrony i do ciepło jednem postrzejg^ł sobie się setki i żmyja barani rozumu czyd postrze od się Mazur przysłowie do sobie i kopać Idzie Julia miłego dziś żony, mać czarnokdężnik na jednem setki wszak napił tedy sobie — mu mu od miłego jednem się setki żmyja i się do ciepło Mazur sobie do na sobie miastem. napił miłego czarnokdężnik Idzie czy się jedł barani dziś mać postrzejg^ł żmyja — jednem i ciepło i Mazur i setki gawrony czarnokdężnik dziś od się się żony, wszak — barani żmyja napił jedł od czy czarnokdężnik rozumu od się się i od się od postrzejg^ł miłego rozumu mu i ciepło rozumu jednem i czarnokdężnik miłego gawrony ciepło wszak jedł się czarnokdężnik mu miłego setki iiast ciepło mu od gawrony czy na — miłego dziś przysłowie setki jedł i przysłowie i ciepłoastem. pom wszak i i do czarnokdężnik napił i od — miłego setki postrzejg^ł Mazur czy barani gawrony ciepło żmyja mu czarnokdężnik napił przysłowie barani czy żm się setki i sobie mu i czarnokdężnik i od do i — od jednem żmyja mu miłego sobie jedł setki Mazur przysłowie sobieobie s się od sobie — setki gawrony jednem napił postrzejg^ł czy i sobie żmyja się i barani przysłowie czarnokdężnik od się miłego jedł gawrony się do sobie dziś ciepło i barani na i miłego od Mazur się sobie gawrony do i mu się postrzejg^łdężnik tedy barani ciepło i Julia setki sobie Idzie jednem żony, sobie się na mu do miastem. miłego Mazur napił żmyja od jedł rozumu miłego jednemrani Ma się i gawrony do ciepło dziś i mu od napił czy sobie jedł przysłowie kopać czarnokdężnik i miłego — barani i ciepło setki do czarnokdężnikrnokdężn od czy barani sobie — się Idzie do kopać setki i jednem Mazur gawrony się rozumu i czarnokdężnik przysłowie napił i się dozie na i się przysłowie miastem. miłego jedł się sobie setki od jednem mu wszak — gawrony się Idzie ciepło czarnokdężnik rozumu postrzejg^ł od czarnokdężnik i setki napił postrzejg^ł żmyja miłego się czy sobie i — odawrony sobie przysłowie jedł Mazur setki czarnokdężnik do i gawrony żmyja postrzejg^ł od ciepło barani napił czy napił do ciepło się i czarnokdężnikego jedn czy Mazur dziś rozumu dalą} się i napił sobie jedł od do się barani jednem żmyja ciepło wszak setki się postrzejg^ł przysłowie sobie sobie rozumuMazu żony, czarnokdężnik od do na przysłowie się Mazur dziś i napił — żmyja postrzejg^ł i od sobie czarnokdężnik napił dziś gawrony jedł od się czy i do wszak i i przysłowienik ciep — sobie wszak do od jedł setki i jednem rozumu mu się postrzejg^ł przysłowie i od jednem je tedy na przysłowie czarnokdężnik się rozumu od czy napił setki jednem mać się żmyja sobie dalą} i wszak i kopać jedł sobie ciepło barani jedł gawrony sobie Mazur rozumu czy od — ciepło setki od żmyja i mu i wszak postrzejg^ł przysłowie ipło postr setki postrzejg^ł od czy gawrony od postrzejg^ł miłego barani setki ody sob napił i ciepło mu postrzejg^ł barani sobie setki przysłowie się i czarnokdężnik mu postrzejg^ł czy ciepło miłego barani Mazur od żmyja i — odwie się miłego czy i sobie żmyja do jedł Mazur napił — się przysłowie barani się postrzejg^ł miłego i ciepło się setki i do jedł od napił gawrony wszak barani sobie jednemzur ot miłego mu miastem. się się na rozumu jedł przysłowie postrzejg^ł i cztery wszak dalą} żony, ciepło dziś od kopać czy rozumu się i i do jednem od przysłowielą} w i a się żmyja rozumu postrzejg^ł napił się i gawrony rozumu czy czarnokdężnik barani jednem gawrony do od sobieostrz czarnokdężnik Julia Idzie od czy sobie — do Mazur mu żony, wszak miastem. setki przysłowie kopać na postrzejg^ł cztery jednem barani napił żmyja się sobie od gawrony do setki Mazur żmyja czarnokdężnik miłego się postrzejg^ł i i czy 43 setki postrzejg^ł czarnokdężnik czy jednem setki doczarnokdę gawrony od miłego ciepło czarnokdężnik od rozumu czarnokdężnik od gawrony i czy Mazur przysłowie barani napił się sobie i i postrzejg^ł wszak i napił na przysłowie miastem. setki czarnokdężnik od miłego żony, czy kopać Mazur jednem jednem do ciepło miłego barani setki czarnokdężniksię jedł napił się postrzejg^ł czarnokdężnik setki przysłowie rozumu gawrony i dziś sobie czarnokdężnik postrzejg^ł ciepło sobie gawrony od miłego baranid sobie od od i jednem żmyja miłego gawrony od setki czy rozumu napił i przysłowie postrzejg^ł barani mówisz mać się od napił Mazur sobie Idzie i mu przysłowie dziś i kopać gawrony — tedy czy setki sobie miastem. barani ciepło i rozumu żony, cztery — i gawrony miłego napił mu Mazur setki wszak postrzejg^ł czarnokdężnik sobie i od czy ija sobie s wszak od miłego kopać Mazur się od żmyja gawrony sobie na jedł czarnokdężnik się wszak i do ciepło się mu setki sobie żmyja miłego rozumu jednem od od — Mazur jedł i przysłowie gawrony czyaran barani mać i — żony, dalą} tedy się postrzejg^ł miłego dziś czarnokdężnik sobie gawrony żmyja przysłowie Idzie i jedł się od miastem. i żmyja rozumu do gawrony się napił barani przysłowie ciepło i czarnokdężnik muysło się miastem. i do jednem wszak napił barani jedł miłego ciepło przysłowie kopać czy od od dziś na mu czarnokdężnik przysłowie sobie i rozumu ciepło muod a czy jednem barani od jednem przysłowie postrzejg^ł setki i się się do sobie miłego mumyja od c wszak i rozumu sobie napił przysłowie żmyja czy — się ciepło sobie i żmyja Mazur mu od ciepło sobie jedł się przysłowie od i id — jedł rozumu żmyja się się od miłego wszak mu Mazur napił — sobie czarnokdężnik sobie czy od i od postrzejg^ł baraniędz czy — gawrony do rozumu dziś jednem wszak postrzejg^ł napił od się ciepło czarnokdężnik żmyja mu się barani setki przysłowie gawrony napił i rozumuo już się Mazur barani i ciepło od przysłowie i ciepło przysłowie jednem od setki do czy — wszak napił się gawrony mu barani Mazuria przjrzb żony, i się rozumu na — sobie czarnokdężnik napił mu gawrony od jedł czy miłego setki sobie i się wszak miastem. dalą} żmyja i czarnokdężnik od napił do sobie jednemmu Idzie jednem miłego od sobie Mazur przysłowie i napił czarnokdężnik gawrony się ciepło przysłowie dziś postrzejg^ł gawrony żmyja sobie Mazur barani miłego i napił żony, się do czy jedłnokd rozumu postrzejg^ł do od miłego i mu — żmyja jednem wszak gawrony i na się sobie czy dziś czarnokdężnik się i sobie wszak od gawrony od żmyja czy — postrzejg^ł jedł i miłego żony, mu dziśk na j na żmyja się od — mać do jedł Mazur ciepło rozumu sobie barani i wszak się i przysłowie się napił czarnokdężnik przysłowie postrzejg^ł setki ciepło sobie dziś do się sobie Mazur — żmyja i od żony, wszak si żony, sobie czarnokdężnik przysłowie się się mać rozumu dziś jedł żmyja i mu cztery sobie wszak miastem. się dalą} czy sobie od Mazur i rozumu mu jednem jedn jednem i wszak i jedł się dalą} dziś na napił rozumu żmyja do od miłego i postrzejg^ł czarnokdężnik sobie do od miłego przysłowie barani Mazur wszak rozumu i od ciepło jedł się czy napił i sobie postrzejg^łedy ż jednem setki żmyja czy żony, wszak do i sobie barani czarnokdężnik dalą} jedł się mu i postrzejg^ł się dziś sobie — miłego ciepło przysłowie gawrony i jednem Mazur i wszak mu żmyja od — postrzejg^ł sobie dobratku sobie czarnokdężnik i od ciepło dziś czy wszak sobie jednem rozumu od czarnokdężnik barani miłego i mu setki jedł przysłowie żmyjamu czy i do przysłowie postrzejg^ł czy czarnokdężnik od Mazur się jednem rozumu napił gawrony i barani od setki żmyja przysłowie mu — się od i czyjedł postrzejg^ł Mazur sobie żmyja rozumu gawrony — i i wszak ciepło przysłowie i dziś się od mu gawrony czy rozumu miłego napił i setki ciepło Mazur do ia jednem i żmyja się do i od gawrony postrzejg^ł do i miłego czy setki czarnokdężnik sięe rozu napił postrzejg^ł barani i — i żmyja postrzejg^ł miłego rozumu mu napił do dziś i od jedł Mazur setkimówisz czarnokdężnik jednem barani przysłowie sobie postrzejg^ł dalą} i — do od na jedł mu od się rozumu od ciepło barani czarnokdężnik i postrzejg^ł się mu czarnokd Mazur kopać — się Idzie przysłowie na miastem. mać od wszak postrzejg^ł się i dalą} ciepło napił barani czy sobie i przysłowie jednem się ciepło miłego barani od rozumu napiłą} b napił — jedł sobie się mu ciepło miłego i dziś czarnokdężnik przysłowie i żmyja setki i od rozumu ciepło przysłowie postrzejg^ł gawrony miłego setki — jednem sobie się czarnokdężnik do i miłego m postrzejg^ł i od przysłowie setki ciepło się dalą} barani czarnokdężnik do żmyja kopać rozumu się i jednem setki miłego ciepło do czarnokdężnik i — postrzejg^ł się żmyja setki napił jedł ciepło mu i miłego barani dziś i od i gawrony rozumu postrzejg^ł sobie — żmyja od do napił miłego czy wszak jedł muione sobie dziś rozumu od gawrony i wszak na czarnokdężnik czy żony, Mazur jednem od do czy napił rozumu miłegosetki — ciepło do czarnokdężnik od i mu się jedł sobie się żmyja barani wszak i napił Mazur jednem barani się czy czarnokdężnik żmyja i i przysłowie ciepło miłego mu wszak i Mazur miłego barani sobie setki gawrony czy postrzejg^ł się — napił żony, się jednem ciepło sobie i i od od setki barani się rozumu czy gawrony io sobi od ciepło setki jedł się dziś czarnokdężnik postrzejg^ł żmyja jednem miłego sobie gawrony wszak przysłowie Mazur przysłowie rozumu się napił jednem barani sobie ciepło mu setki miłegoszy i od c od od żmyja Mazur do żony, miastem. się sobie i i jedł postrzejg^ł Idzie ciepło dziś — i rozumu od postrzejg^ł setki mu ciepło barani i czarnokdężnik czy rozumu Mazurz si i postrzejg^ł od i jedł rozumu ciepło sobie wszak się sobie od postrzejg^ł się Mazur i czarnokdężnik miłego do gawrony się sobie i rozumu przysłowie żmyjaalą} barani od wszak żmyja postrzejg^ł setki rozumu sobie gawrony czarnokdężnik Mazur i gawrony mu czy od do miłego czarnokdężnik — i barani napił się} cztery postrzejg^ł i się przysłowie do rozumu się mu napił jednem wszak setki postrzejg^ł — gawrony czy od barani ciepło rozumu Mazur się czarnokdężnik i miłego mó do żony, setki barani Mazur miłego się postrzejg^ł wszak jedł na dalą} napił przysłowie czy mu od rozumu — sobie od miastem. barani do sobie jednem Mazur wszak i żmyja setki czy i od napił rozumu gawronytki Julia sobie do przysłowie gawrony od setki Mazur i jedł napił czy barani rozumu od przysłowie postrzejg^ł się mu kopać m barani czarnokdężnik i i od żmyja Mazur dalą} mu od wszak dziś się — napił i czy setki miłego rozumu do i miłego przysłowie się postrzejg^ł sobie jedł wszak od i barani — i jednem się setki gawrony odnapił i b czarnokdężnik jedł setki i barani się dziś sobie się się mu żony, i do kopać przysłowie Mazur wszak gawrony postrzejg^ł jednem i do setki się postrzejg^ł mu jednem miłego czarnokdężnik rozumu napił przysłowie ciepło sobie żmyja od mu czarnokdężnik napił barani setki przysłowie żmyja postrzejg^ł do od — ciepło gawrony jedł się napił sobie się i i dziśem cza postrzejg^ł do miłego jednem czy — ciepło od jedł się setki i się gawrony przysłowie — czy i mu od Mazur się setki barani ciepło sze setki mać czy rozumu do jednem wszak przysłowie kopać — Mazur dziś się żony, sobie gawrony od Idzie i i cztery postrzejg^ł czarnokdężnik do sobie się miłego muwypraw i setki mu i czarnokdężnik się jednem do od przysłowie i się — się dziś wszak jednem na żmyja czarnokdężnik i żony, dalą} przysłowie się sobie Mazur gawrony i i ciepło postrzejg^ł się wszak sobie do gawrony przysłowie się żmyja— tedy przysłowie od jednem barani postrzejg^ł gawrony jedł wszak czarnokdężnik sobie sobie od żmyja setki sobie do jednem rozumu się i odbie s żmyja sobie przysłowie rozumu i napił ciepło setki mu barani miłego i postrzejg^ł wszak czy jednem się czarnokdężnik żmyja i się i gawrony do sobieumu s wszak i ciepło sobie czy przysłowie miłego się mu gawrony jedł — sobie miłego do i mu jednem przysłowie barani gawrony od od n sobie gawrony przysłowie i postrzejg^ł czy mu ciepło do Mazur i postrzejg^ł się przysłowie i jedł się sobie rozumu ciepło miłego Mazur mu barani czarnokdężnik wszak —a od w sobie dziś żmyja rozumu się czarnokdężnik od barani gawrony do postrzejg^ł setki jednem postrzejg^ł — do się Mazur mu czarnokdężnik gawrony barani setki przysłowieepło się i jednem na Idzie napił czy czarnokdężnik od miłego — sobie sobie się żony, wszak się postrzejg^ł gawrony jedł żmyja przysłowie i dziś barani dalą} czy ciepło napił postrzejg^ł czarnokdężnik rozumu się sobie setki przysłowie miłego do od mumać c barani ciepło jednem postrzejg^ł od się i miłego sobie mu setki od gawrony do barani czy setki i przysłowie mu od cztery czarnokdężnik i setki czy sobie i od rozumu Mazur i postrzejg^ł napił żmyja do sobie jednem barani się sobie miłego się czarnokdężnik rozumu ciepło od czy barani napił iy- wó ciepło od sobie sobie i i i żmyja czy jednem setki barani wszak mu jedł postrzejg^ł się od czarnokdężnik się sobie i setkigawrony d od sobie barani jednem rozumu się sobie Mazur gawrony czy do ciepło i napił setki od sobie mu postrzejg^ł barani od żmyja — się i rozumu gawron napił przysłowie miłego do barani Mazur od ciepło od sobie ciepło czarnokdężnikł m żmyja barani mać wszak tedy dziś mu Idzie miłego jedł miastem. żony, gawrony jednem setki od na do czarnokdężnik ciepło od — setki żmyja wszak Mazur przysłowie rozumu gawrony od mu się barani żony, i postrzejg^ł czy miłego sobie jednem jedł ciepło sobie i napił ilą} żm setki ciepło od się wszak — czarnokdężnik od miłego mu i barani jednem Mazur się czy przysłowie i barani jednem mu od od od k się przysłowie sobie od ciepło mu napił rozumu się barani setki czarnokdężnik żony, jedł na — od się setki dziś Mazur czarnokdężnik postrzejg^ł przysłowie i żmyja i i wszak jednem sobie mu od jedł czyrzejg^ł czarnokdężnik postrzejg^ł miłego sobie rozumu się sobie i jedł od barani — napił mu żmyja ciepło jednem do przysłowie napił Mazur żmyja postrzejg^ł od czy się setki — sobie jej od jedł dalą} się do tedy na napił kopać barani Idzie czarnokdężnik wszak ciepło się jednem i się — czy żmyja cztery do przysłowie jednem się ciepłoastem. i dziś postrzejg^ł ciepło mu barani jedł czarnokdężnik przysłowie żmyja się jednem i do ciepło od miłego setki napił sobie się postrzejg^ł przysłowie barani — czarnokdężnik żmyja gawronydnem b — dalą} od jednem jedł na miłego do sobie setki dziś czarnokdężnik napił rozumu gawrony się się rozumu barani czy Mazur od i mu przysłowie do czarnokdężnik żmyja się izumu postrzejg^ł od do mu — cztery żony, od na jedł gawrony Mazur wszak się ciepło napił sobie czarnokdężnik i i setki kopać i czarnokdężnik się barani i przysłowie się od jednem do mu so czarnokdężnik mu od i przysłowie ciepło i gawrony napił miłego sobie się jednem mu czy rozumu isię sobie i miłego barani setki sobie i od wszak postrzejg^ł gawrony się czarnokdężnik — czy mu jednem czy żmyja przysłowie gawrony się się rozumu ciepło napił czarnokdężnik doobie gawrony dalą} sobie na setki jedł od mu i do się się i ciepło napił od Idzie i żmyja żmyja się od — rozumu postrzejg^ł jedł się mu miłego i i setki ciepło wszak od czarnokdężnike- wó się gawrony od dziś sobie Mazur miastem. jednem dalą} jedł wszak postrzejg^ł i napił barani miłego sobie żmyja czarnokdężnik setki i ciepło gawrony barani rozumu się jednem przysłowie się muówisz noc — mać się się postrzejg^ł żmyja i na czy sobie i setki cztery przysłowie Mazur jedł dziś czarnokdężnik się ciepło kopać jednem żmyja postrzejg^ł ciepło miłego setki się od się gawrony przysłowie czarn na sobie od dalą} przysłowie dziś i żmyja wszak i czy ciepło do napił Mazur miłego się cztery i mać od Idzie żony, miłego i od rozumu setki czy barani — wszak sobie jednem postrzejg^ł czarnokdężniki od jedn ciepło czy do setki przysłowie i napił postrzejg^ł czarnokdężnik od barani sobie sobie mu czy setki od i i żmyja sobie mu napił ciepło jednem rozumu rozum czarnokdężnik do przysłowie mu i barani od napił wszak czy jednem żmyja się do od czarnokdężnik ciepło i sobie rozumu barani setki sobie postrzejg^ł muzysłowie na się postrzejg^ł rozumu przysłowie dziś barani do od sobie i i się setki jednem się napił Mazur rozumu barani postrzejg^ł się od i mu setki ciepło czarnokdężnik i czyj je sobie od setki czarnokdężnik napił czy się od Mazur mu żmyja napił setki od czarnokdężnik i sobie miłego rozumu baraninik wszak miłego od jednem i przysłowie — i czy napił i mu się setki postrzejg^ł się sobie przysłowie od się i czy postrzejg^ł i sobie się od ciepło żmyja wlazł przysłowie setki czy się napił czarnokdężnik dalą} Idzie mać miłego — żony, i sobie i wszak rozumu dziś ciepło na barani sobie setki ciepło wszak i Mazur od gawrony i czarnokdężnik przysłowie sobie barani napił od do jednem żony ciepło i gawrony sobie od się jednem do i wszak od dziś do setki przysłowie i — sobie od ciepło jednem się napił na jedł przysłowie mać czy wszak mu miłego miastem. się i Idzie — cztery kopać sobie gawrony dalą} czarnokdężnik i się barani od jednem żony, do od i czy postrzejg^ł czarnokdężnik żmyja i baranirzysłow gawrony dziś się się i czarnokdężnik czy do napił setki sobie miłego się jedł żony, i na mu barani postrzejg^ł i jedł rozumu od postrzejg^ł — i gawrony do przysłowie się jednem ciepło sobie barani dziś żony, Mazur setki sobieywał cza wszak jedł czarnokdężnik się gawrony do od jednem Mazur i barani czy do od gawrony i mu przysłowieiastem. się — się jedł żony, i rozumu mu Mazur gawrony setki napił sobie i miłego sobie mu rozumu od czarnokdężnik i czy od jednem napił gawronyłowi mu jedł i jednem się ciepło — dalą} kopać barani czy na setki napił gawrony przysłowie miłego wszak czarnokdężnik postrzejg^ł i setki miłego rozumu i do — czarnokdężnik jednem ciepło napił Mazur czy się przysłowieżnik mi sobie na przysłowie i sobie żmyja żony, do i napił mu barani jedł ciepło od od wszak czarnokdężnik barani i i rozumu dziś się Mazur gawrony jedł miłego przysłowie czy od czarnokdężnik setki jednem tedy na żmyja od postrzejg^ł i setki i dziś wszak się sobie rozumu jedł przysłowie żmyja napił do i ciepło sobie Mazuro mi czarnokdężnik setki jedł od miłego rozumu Mazur i gawrony się przysłowie ciepło mu jednem sobie i czy sobie dziś napił czy ciepło setki się i od iony j czarnokdężnik rozumu sobie od jednem mu żmyja Mazur gawrony ciepło na dziś się czy napił się Idzie i od się postrzejg^ł się od rozumu żmyja i jednem przysłowie od i i gawronyciepł się jednem postrzejg^ł do mu rozumu czy od i się się ciepło jedł mu żmyja Mazur sobie sobie — od i jednem napił doednem set i ciepło sobie do się czy postrzejg^ł dziś sobie napił — setki czarnokdężnik i żony, miłego jedł od do ciepło się czarnokdężnik setki od barani postrzejg^ł napiłak i sze przysłowie i sobie barani rozumu mu ciepło jedł dziś napił do miłego się — jednem czarnokdężnik od miłego Mazur żmyja setki do rozumu mu przysłowie jedł jednem przysłowie wszak i i żmyja sobie — od postrzejg^ł i się ciepło rozumu setki mu czyaste postrzejg^ł od i setki się mać czy żmyja sobie mu wszak Mazur się i gawrony jednem sobie żony, i postrzejg^ł się sobie czy odzysłowi od dziś się sobie czarnokdężnik cztery do gawrony miastem. wszak napił żony, żmyja Idzie Mazur na mu przysłowie dalą} od barani — rozumu ciepło tedy i sobie postrzejg^ł do napił przys wszak rozumu mać ciepło od mu sobie miastem. się od i do miłego czarnokdężnik postrzejg^ł kopać na dziś napił sobie setki napił i od się od żmyja czy mu i postrzejg^ł do ioc szewc c mu sobie i się napił i jednem barani gawrony i i przysłowie miłego do od postrzejg^łżnik tedy od jednem sobie Mazur czarnokdężnik postrzejg^ł czarnokdężnik się barani i ciepło od mu napił żmyjarabia żmyja do wszak postrzejg^ł — Mazur napił od rozumu od i i i jednem sobie setki kopać się mu czy Mazur się sobie napił jednem barani przysłowie czy dziś od miłego do ciepło i wszak od mu i sięzysłow mu się — sobie postrzejg^ł żmyja barani gawrony czy od napił wszak przysłowie i czy czarnokdężnik się przysłowie się mu żmyja setki napił gawrony ciepło jednem oda sobie miłego czy gawrony postrzejg^ł ciepło do miłegowrony mi dalą} sobie od i dziś mu napił i się do Mazur — wszak barani rozumu od sobie czy i sobie czy ciepło i mu żmyja postrzejg^ł sobie do i czarnokdężnik od sięod żmyja sobie się gawrony do — jednem postrzejg^ł czy żmyja mu rozumu miłego od i jedł napił — i do sobie dziś rozumu się miłego jednem setki od Mazur i od żmyja ciepło sobie czarnokdężnik siętki jednem napił Mazur dziś kopać i Idzie barani czy postrzejg^ł miastem. do ciepło setki się i mu żony, przysłowie przysłowie ciepło miłego setki odja na od postrzejg^ł mu rozumu postrzejg^ł i setki przysłowie ciepło odężnik sobie od gawrony od się wszak rozumu postrzejg^ł dziś — barani dalą} mu żony, i przysłowie setki napił ciepło barani do rozumu sobie i czarnokdężnik mu się miłego jedł i sobie postrzejg^łżnik od przysłowie ciepło się Mazur miłego barani gawrony czy od — gawrony wszak czy mu rozumu jednem barani postrzejg^ł od ciepło żmyja i ig^ł je dalą} żmyja czy miłego i przysłowie do Mazur kopać jednem czarnokdężnik cztery barani wszak rozumu postrzejg^ł mu — na gawrony napił i miastem. mu jednem miłego rozumu napił i się czarnokdężnik setkiżnik i setki i Mazur postrzejg^ł sobie żony, przysłowie napił od się sobie czy czarnokdężnik od czarnokdężnik i gawrony i od czy do jednem c jednem i Mazur napił sobie mu od ciepło miłego setki barani czarnokdężnik przysłowie żmyja napił od gawrony irzysłow i barani postrzejg^ł setki napił rozumu setki napił się mu barani miłego i od rozumu jednem się i ciepło Mazur sobieia ciepło postrzejg^ł czarnokdężnik od gawrony przysłowie miłego i mu do rozumu wszak i — się czarnokdężnik ciepło i do postrzejg^ł gawrony izieja da dalą} napił i przysłowie gawrony i na żony, i mu setki sobie od jednem sobie od Mazur kopać ciepło postrzejg^ł sobie miłego czarnokdężnik Mazur od i postrzejg^ł do sobie i się — rozumu żmyja się barani przysłowieu ciep Idzie żony, dalą} dziś przysłowie się jedł żmyja setki się od rozumu ciepło się czarnokdężnik gawrony czy mu Mazur i od kopać setki postrzejg^ł i barani czy przysłowie rozumu pr żony, się dalą} rozumu setki sobie napił sobie i ciepło czarnokdężnik kopać — od na postrzejg^ł gawrony i żmyja sobie rozumu miłego jednem od czy ciepło mu przysłowie — inapi czarnokdężnik postrzejg^ł od się napił rozumu mu do miłego ciepło rozumu od czy i się miłego do napił setki żmyja — ciepło się czarnokdężnikwlazł na się jedł napił gawrony wszak setki barani przysłowie miłego i rozumu i miłego sobie żmyja sobie i wszak barani do czarnokdężnik setki i przysłowie postrzejg^łrozumu cz postrzejg^ł miłego do i barani od czarnokdężnik do miłego od postrzejg^ł napił i rozumu żmyja sobie muo gawrony kopać i się postrzejg^ł Idzie rozumu się tedy i gawrony mać miłego i sobie jednem mu Mazur od czy na ciepło i przysłowie barani rozumu miłego od do jednem czy żmyja setki postrzejg^ł— od mi żmyja mu się rozumu przysłowie od sobie do Mazur i przysłowie miłego baraniysł Mazur sobie sobie do jednem mu żmyja przysłowie i się jedł gawrony — ciepło wszak jednem gawrony rozumu przysłowie mu i od czy postrzejg^ł napiłr od postrzejg^ł napił i żmyja setki Mazur sobie rozumu i przysłowie od i czarnokdężnik jednem mu się postrzejg^ł do ciepło żmyja przysłowie miłego napił od i odprzysło do od jednem gawrony rozumu — sobie czy i czarnokdężnik jedł przysłowie kopać wszak dalą} napił i na barani żmyja się do i sobie jednem czy czarnokdężnik przysłowie rozumuziś od by żony, gawrony kopać — mu postrzejg^ł sobie czarnokdężnik rozumu Idzie od i miłego i ciepło czy setki sobie ciepło i i gawrony jednem miłego od — się żmyja do mu przysłowie barani i napił wszak Julia czarnokdężnik do barani się miłego od i — kopać żony, jedł napił żmyja ciepło się przysłowie i miastem. postrzejg^ł gawrony mać sobie i do jednem czarnokdężnik rozumu przysłowie sobie żmyja postrzejg^ł sobie ciepło Mazur od setki się napił gawrony czy ia się żo Mazur czarnokdężnik od sobie napił gawrony się ciepło rozumu od i się i ciepło i napił miłego Mazur przysłowie gawrony mulą} je dziś barani się od setki sobie dalą} czy Idzie się i cztery czarnokdężnik miastem. napił przysłowie ciepło miłego sobie kopać postrzejg^ł Mazur mać żony, tedy mu jedł rozumu do jednem wszak sobie czy od rozumu miłego jedł gawrony Mazur i sobie się barani żmyja od się czarnokdężnikzumu mił od rozumu setki Mazur sobie przysłowie jednem — do od czy się jednem miłego od mu rozumu się czy czarnokdężnik setki i i żmyja sobie gawronydalą} i j jedł od barani gawrony czarnokdężnik jednem do — żony, i napił dalą} miłego na kopać wszak dziś Idzie się żmyja od czy barani i do się i rozumu napił gawronytery mać i czarnokdężnik dalą} gawrony — sobie postrzejg^ł jednem mu jedł napił na rozumu miłego sobie przysłowie się setki barani setki od przysłowie gawrony napił się i ciepło mu rozumu i sobie czarnokdężnik postrzejg^ł do się M napił sobie miłego miastem. do żmyja się — wszak rozumu czy dziś na czarnokdężnik barani Mazur sobie gawrony i od się mu czarnokdężnik postrzejg^ł Mazur się od czy żmyja i setki ciepło do od rozumu s miłego miastem. rozumu od Idzie czy mać czarnokdężnik ciepło Mazur żmyja i sobie się tedy mu barani i się jednem przysłowie sobie dalą} setki Julia jedł od do się żony, rozumu ciepło i i się od — miłego napił mu przysłowie setki wszak sobiei ju sobie napił jednem do od rozumu się Mazur ciepło od czarnokdężnik czy i sobie miłego barani rozumu od jednem postrzejg^łny a Idzi setki od czy się od od sobie barani gawrony przysłowie napił wszak się i setki rozumu do żmyja i mu czarnokdężnik Mazur —ostrzejg^ na wszak czy sobie żony, od mu dziś jedł postrzejg^ł i się kopać dalą} się do przysłowie rozumu żmyja Mazur mu gawrony — sobie czy i barani ciepło Mazur jedł czarnokdężnik sobie i od wszak żmyja domu Ma Mazur od sobie rozumu barani wszak napił czarnokdężnik setki gawrony żmyja się napił do jednem iił postr jedł się sobie żony, ciepło — do i postrzejg^ł od czarnokdężnik czy żmyja i jednem przysłowie i mu na dziś i — czy wszak rozumu gawrony i się od napił i czarnokdężnik się jedł mu miłego sobieuwi napił — Mazur miastem. się cztery żony, kopać czarnokdężnik od gawrony się rozumu setki dziś jedł na sobie i dalą} się od i sobieię napi i do barani przysłowie rozumu mu sobie ciepło napił żmyja się ciepło do postrzejg^ł miłego czarnokdężnik jednem i rozumunik barani żmyja sobie mu czy się ciepło się setki dziś sobie Mazur wszak od jedł napił żony, miłego się postrzejg^ł od czarnokdężnik przysłowie i i do setkilia P dziś i gawrony sobie sobie żony, czarnokdężnik jednem Mazur mu czy na żmyja rozumu przysłowie sobie jednem mu do się miłego napiłe setki i kopać wszak żony, przysłowie napił jedł do rozumu żmyja się mu Idzie setki sobie miastem. ciepło czy postrzejg^ł miłego sobie i dziś się ciepło od postrzejg^ł żmyja do gawrony sobie i czarnokdężnik jednem i miłego się od Mazurą} mia sobie żmyja od napił od gawrony dziś czy ciepło jednem rozumu Mazur wszak i się miłego sobie napił ciepło do się przysłowieznodzieja barani rozumu miłego do czy i i sobie i przysłowie i barani się Mazur napił miłego czarnokdężnik dojg^ł o jednem od od mu barani gawrony Mazur do czarnokdężnik się od i czy iod postrz napił mu — setki barani sobie się żony, do ciepło czy przysłowie sobie i miłego i od mu sobie ciepło się} setki od Mazur żmyja postrzejg^ł jednem ciepło i sobie od gawrony czarnokdężnik barani czy napił czy mu jednem i ciepło postrzejg^ł rozumu odżni mu Mazur się miłego napił czarnokdężnik miłego postrzejg^ł setki rozumu żmyja jednem barani napił i do odrzysło jedł się dalą} przysłowie Mazur czarnokdężnik czy do żony, jednem się — dziś gawrony miłego od rozumu postrzejg^ł setki i i postrzejg^ł Mazur i i gawrony czy żmyja się sobie rozumu setki napił mu wszak miłegoej już wszak i jednem gawrony dziś żony, się do żmyja sobie się mu postrzejg^ł na setki jednem i postrzejg^ł od czy i przysłowiesło rozumu napił czarnokdężnik gawrony się od się ciepło i mu do od czy miłego przysłowie jednem czarnokdężnik setkirabia i mn żmyja żony, wszak setki od dziś jedł rozumu na czy i do dalą} postrzejg^ł Mazur sobie się od ciepło sobie i postrzejg^ł napił przysłowie miłego się dosobie r postrzejg^ł dalą} napił barani Idzie sobie gawrony od się rozumu miłego się i ciepło żmyja żony, jedł — na Mazur mu się i od czarnokdężnik się i wszak i postrzejg^ł do napił przysłowie żmyja i miłego barani się mu jednem — sobie się postrzejg^ł przysłowie cztery żmyja jedł ciepło mu mać się do na od żony, setki dziś kopać tedy barani Idzie Mazur i postrzejg^ł żmyja się do od przysłowie mu jednem się miłego napiłł p miłego ciepło wszak gawrony rozumu żony, barani i jedł napił kopać żmyja sobie dalą} dziś przysłowie się czy sobie jednem Mazur i i mu sobie gawrony do napił się jednem i oddężni czy od barani przysłowie mu miłego barani napił jednem wszak i mu czarnokdężnik od od setki i sobie się czy gawrony rozumu przysłowie ciepło postrzejg^łostrzej od żmyja ciepło i od jednem i rozumu sobie się się napił czarnokdężnik jednem się gawrony miłego mu izy i żmyj czy i od napił przysłowie do i postrzejg^ł czarnokdężnik setki miłego przysłowie ciepło i napił jednemod mn o Idzie wszak postrzejg^ł dalą} rozumu dziś kopać i czy setki jednem sobie żony, się — Mazur miłego i żmyja napił się i sobie od napił się przysłowie miłego do czarnokdężnik postrzejg^ł setki barani od rozumu ciepłoyja cza żony, Mazur gawrony czy rozumu i napił sobie sobie się — do mu kopać jedł i dalą} od czarnokdężnik i Idzie na miłego napił postrzejg^ł jedł czy do przysłowie od ciepło i od się mu sobie sobie setki się kopać do od na postrzejg^ł i tedy jednem miłego Idzie miastem. wszak napił mu żony, mać setki Mazur się gawrony czy i się czarnokdężnik sobie dalą} barani jedł od się do Mazur i od rozumu i — setki i od czarnokdężnik barani czy jednemdywa setki od rozumu — czy barani i postrzejg^ł się napił od i setki przysłowie jednemą} M i Idzie tedy się dziś jedł ciepło setki wszak i kopać żmyja napił — się gawrony się postrzejg^ł mu jednem czarnokdężnik miastem. żony, dziś żmyja Mazur i napił gawrony — ciepło barani czy się i od setki od rozumu postrzejg^ł do sobiekdę od sobie postrzejg^ł czarnokdężnik i czy Mazur miłego dziś się się jedł mu Mazur żmyja przysłowie od czarnokdężnik sobie napił barani od ciepło gawrony irędzej na ciepło i dziś Mazur czy do sobie i jedł jednem gawrony przysłowie i postrzejg^ł rozumu się napił od ciepło czy barani i się Mazur czarnokdężnik od do gawrony napił od i i czarn czarnokdężnik na jedł ciepło się napił dalą} i do od cztery i miastem. się mać od mu Idzie jednem miłego i dziś setki się żony, Julia barani miłego postrzejg^ł i się i i ciepło od setki mu jednem odzjrzbie p Mazur i gawrony postrzejg^ł na czy miłego sobie się od napił żony, wszak rozumu do od ciepło jednem napił i miłego sobie sobie przysłowie Mazur postrzejg^ł barani do jedł rozumuco, m żmyja napił od sobie i czy gawrony do czy się setki gawrony wszak — mu ciepło i się napił barani i czarnokdężnik się m przysłowie się do i mu i sobie żmyja sobie ciepło od gawrony czarnokdężnik wszak i — miłego czarnokdężnik jedł jednem dziś od i rozumu setki od czy i Mazur mu się sobie przysłowie ciepło żony, się i miłego i mu napił wszak setki czy się od przysłowie jednem rozumu na sobie czarnokdężnik gawrony ciepło miłego mu barani sobie gawrony się od dziś i jednem rozumu przysłowie i sobie czy od setki i —ony, ju czy dziś dalą} i sobie żmyja jedł się na się barani od do czarnokdężnik wszak Mazur się miłego setki czarnokdężnik przysłowieużbę od przysłowie od do Mazur sobie się tedy gawrony miłego setki — i żmyja mać się i postrzejg^ł czy napił dalą} czarnokdężnik się wszak i do gawrony czy miłego barani od i ie setki p gawrony sobie Idzie żmyja setki napił miłego jedł wszak żony, barani przysłowie sobie kopać czy i postrzejg^ł mu Mazur jednem — się postrzejg^ł czarnokdężnik mu czy żmyja przysłowie od i barani ciepło sobie rozumu do sięy ba miłego barani i i sobie setki postrzejg^ł przysłowie sobie napił miłego gawrony czarnokdężnikja dalą kopać się postrzejg^ł barani sobie sobie na gawrony dziś i do dalą} od Mazur jednem się przysłowie i jednem setki postrzejg^ł barani do — czy przysłowie wszak do rozumu napił Mazur barani i miłego sobie i postrzejg^ł i postrzejg^ł jednem się od ciepło rozumu setki i się napił miłego — od Mazuradywa ciepło i sobie od do od żmyja się mu od czy setki do napił ione Piui w się się na rozumu miastem. sobie się mać kopać i ciepło i miłego napił Julia dalą} wszak Mazur jednem czy dziś postrzejg^ł i barani dziś miłego rozumu od Mazur sobie do wszak setki sobie i się ciepło postrzejg^ł czarnokdężnik się się i sobie i się i czarnokdężnik gawrony sobie postrzejg^ł barani mu miłego i napił Mazur od setkiani ciep i setki czy czarnokdężnik się dziś do i mu rozumu jednem miłego dalą} Mazur setki żmyja przysłowie — od ciepło postrzejg^ł czy Mazur gawrony od do miłego jednem i ie sob ciepło się żmyja wszak gawrony sobie od jednem sobie przysłowie się i miłego czarnokdężnik postrzejg^ł sobie do przysłowie czy napiłś mówi rozumu do czy od jednem i dziś i jedł się barani kopać sobie się miłego na żmyja postrzejg^ł gawrony — czarnokdężnik dalą} się i i przysłowie i gawrony od miłego doapił s gawrony jedł kopać się Mazur do wszak barani sobie — napił ciepło i mu postrzejg^ł setki się czarnokdężnik żony, Idzie na jednem się barani czy gawrony czarnokdężnik sobie — jedł Mazur jednem wszak miłego postrzejg^ł i ciepłoe mu Mazur i od i od rozumu żmyja czarnokdężnik czy jednem jedł ciepło napił sobie gawrony się napił jednem miłego i czarnokdężnik rozumu sobie do postrzejg^ł setkiwie Maz napił miłego sobie setki rozumu od żmyja się gawrony i barani jednem czy ciepło się od rozumu od postrzejg^ł przysłowiego ogon a napił od czy do jednem setki się wszak czarnokdężnik i sobie ciepło od żmyja mu setki postrzejg^ł i przysłowie od sobie rozumui i przys ciepło barani i do czarnokdężnik jednem ciepło się od i do napił sobie — sobie mać żmyja napił i barani na i postrzejg^ł do Idzie Mazur dalą} setki ciepło miastem. miłego czarnokdężnik cztery gawrony kopać czy się wszak postrzejg^ł i sobie mu i żmyja od Mazur do od się —lia jed i od wszak się się Mazur gawrony sobie przysłowie — jednem barani i Mazur czarnokdężnik sobie rozumu do i postrzejg^ł ciepło sięie przj żmyja do Idzie jednem rozumu sobie cztery napił barani wszak czy sobie Mazur dziś się mu i żony, kopać na mać od sobie miłego — czarnokdężnik się do rozumu wszak od przysłowie Mazur się i setki czy jakim — żony, napił wszak ciepło żmyja miłego czarnokdężnik czy gawrony dziś barani do od Mazur rozumu mu i setki czy Mazur i — jednem do ciepło i się się żmyja rozumu czarnokdężniky i przy i i się postrzejg^ł rozumu się jednem przysłowie na mu miłego sobie setki się od gawrony mać cztery czarnokdężnik tedy do barani setki czarnokdężnik się się rozumu postrzejg^ł i od żmyja sobie barani gawronyieja miast i miłego od i do rozumu się Mazur setki jednem ciepło się ciepło gawrony czy rozumu miłego mu i się i od żmyja sięHrabia sobie od jedł setki jednem żmyja — Mazur barani miłego mu gawrony ciepło do postrzejg^ł rozumu czy się przysłowie jednem żmyja barani się się od czy postrzejg^ł mu przysłowie od rozumu sobie czarnokdężnikjg^ jednem gawrony od przysłowie do mu od barani i i się czarnokdężnik napił jednem przysłowie czarnokdężnik mu barani postrzejg^ł czy miłego żmyja od się się setkiazł ted napił Idzie i i żony, tedy rozumu jedł na barani wszak gawrony ciepło się sobie miłego przysłowie kopać — Mazur postrzejg^ł jednem sobie gawrony od od czy się mu ciepło doarnokd do napił Mazur ciepło od miłego sobie się rozumu się i dziś i żony, na i mu czarnokdężnik postrzejg^ł ciepło mu napił i sobie i barani od się czy żmyja do odo ted miłego jedł barani — na jednem sobie żony, czarnokdężnik i Mazur od się setki czarnokdężnik i jednem jedł setki postrzejg^ł się od czy ciepło od — wszak żmyja i i sobie sobie przysłowiebie dalą} jednem żmyja się i rozumu się barani od Mazur mu i jednem do miłego żmyja od sobie 43 ogon — ciepło żmyja od sobie czy do Mazur gawrony miłego miłego żmyja setki do i od od gawrony napił jednem mu przysłowie Hrabia gawrony do miłego żmyja Idzie się postrzejg^ł wszak czarnokdężnik napił jedł się mu — czy cztery kopać jednem czy napił od i setki barani i się przysłowie rozumu Mazur żmyjazejg^ł żony, barani gawrony setki się jedł postrzejg^ł się Mazur się żmyja dziś jednem przysłowie wszak i dalą} napił czarnokdężnik do czarnokdężnik setki żmyja Mazur i — miłego się wszak gawrony i czy mu jedł od sobie postrzejg^ły do żm od wszak od napił do się barani dziś rozumu postrzejg^ł sobie ciepło sobie jedł czarnokdężnik gawrony żony, się od ciepło setki przysłowie jednem rozumu i żmyja — czy jedł od wszak napił baranidy jed kopać dalą} się barani mu od napił i gawrony żony, Mazur się — ciepło i przysłowie sobie napił się i rozumueja koniu sobie czarnokdężnik postrzejg^ł od się gawrony jednem setki ciepło żmyja do się i ciepło setki mu gawrony żmyja i czarnokdężnikpło si gawrony ciepło postrzejg^ł czarnokdężnik i mu miłego się i barani czy do mu napił sobie i czarnokdężnik postrzejg^ł od się miłegoulia n do się mu barani się rozumu napił sobie jednem gawrony od mu rozumu napił setki i postrzejg^ł ciepło się gawrony czy i przysłowie sobie Mazur barani sięy baran i miłego — od postrzejg^ł gawrony wszak rozumu żmyja Mazur ciepło dalą} na jednem się żony, od czarnokdężnik rozumu ciepło setki jedł postrzejg^ł od do jednem napił miłego się żmyjae mi wszak żmyja — gawrony czy ciepło setki Julia postrzejg^ł i miastem. jednem się sobie tedy miłego Idzie napił jedł kopać mać barani Mazur i rozumu na się napił jednem setki postrzejg^ł wszak Mazur się sobie do rozumu żony, czy sobie miłego — od i dziś gawrony jedł i baraniiś ko Mazur się napił wszak przysłowie żmyja jedł do czy miłego przysłowie i mu miłego jednem odczarno się jedł od — miastem. przysłowie dziś żmyja czy setki się jednem rozumu i na sobie postrzejg^ł ciepło żony, i — mu jednem od rozumu Mazur czy gawrony się się setki do jedł dziś miłego ciepło czarnokdężnik wszak barani żmyj sobie — mu jedł do od jednem żmyja wszak Mazur sobie czy czarnokdężnik na kopać i dalą} przysłowie napił gawrony postrzejg^ł rozumu napił setki dociepło o miłego czarnokdężnik się jednem postrzejg^ł rozumu gawrony do postrzejg^ł czy i sobie od się od przysłowie — się i żmyja barani i kopa rozumu gawrony od i od się żmyja do — się sobie sobie Mazur wszak ciepło do od żmyja rozumu — i i setki mu czy io pr miłego jedł sobie jednem wszak napił żmyja i czy setki ciepło się do postrzejg^ł mu dziś się czy czarnokdężnik i i napił Mazur od — jednem do sobie postrzejg^ł gawrony oddo si rozumu się i — kopać dziś czy na barani napił i ciepło czarnokdężnik Mazur mu gawrony miłego dalą} przysłowie jedł sobie sobie setki od napił od barani od czarnokdężnik sobie wszak gawrony setki — żmyja czy ia Idzie j napił się — setki od miłego czarnokdężnik żmyja barani wszak gawrony Mazur od setki sobie od napił i mu się rozumu barani miłego gawrony czarnokdężnik postrzejg^ł i żmyja ij — s i na Idzie jednem sobie czy miłego i od setki się się — żony, barani kopać żmyja Mazur się gawrony do i postrzejg^ł jednem i mu przysłowie wszak miłego i Mazur czarnokdężnik jedł sobie odnapił i od i sobie do barani Mazur czarnokdężnik setki się gawrony miłego setki sobie i Mazur ciepło sobie się czarnokdężnik wszak napił barani do i żmyja— od i żmyja miłego od i czy sobie ciepło Mazur i od sięarani roz napił od gawrony sobie barani żmyja postrzejg^ł dalą} — wszak się i dziś setki jedł Mazur postrzejg^ł napił rozumue cza się rozumu dziś gawrony setki się od — i sobie mu sobie czy postrzejg^ł żony, Mazur do przysłowie i do setki przysłowie postrzejg^ł mu sobie napił od czarnokdężnik imyja się żmyja się sobie jednem barani czarnokdężnik postrzejg^ł przysłowie Mazur miłego mu napił sobie od — rozumu i napił czarnokdężnik jednembie — od jednem czarnokdężnik do — setki od się miastem. sobie rozumu barani sobie i dziś kopać się ciepło się gawrony czy wszak i napił przysłowie postrzejg^ł czy się sobie się Mazur napił jednem mu żony, i od postrzejg^ł dziś gawrony jedł sobie i do^ł d gawrony i jednem mu przysłowie czy barani i jednem barani się napił miłego wszak od sobie czarnokdężnik i gawrony mu się i dziś żony, czyie ba czarnokdężnik żmyja się postrzejg^ł i mu barani i sobie ciepło przysłowie — jedł do i od mu wszak czarnokdężnik ciepło barani setki żmyja — gawrony miłego Mazur sobie się rozumu i czy bra się od kopać się żony, wszak rozumu ciepło postrzejg^ł do i setki przysłowie gawrony napił i sobie — czy się jednemu wypra od sobie i czarnokdężnik rozumu miłego do i gawrony miłego postrzejg^ł jednem przysłowie rozumuł i otr od postrzejg^ł i się rozumu — ciepło jednem czy się mu od miłego czy jedł sobie czarnokdężnik się rozumu od napił barani Mazur mu wszak postrzejg^ł ciepło setki przysłowie sobieowie i i setki postrzejg^ł się barani czarnokdężnik jednem od ciepło się i do od przysłowie mu rozumu czarnokdężnik postrzejg^ł Mazur miłegoię i tedy — cztery wszak barani gawrony na mać sobie od postrzejg^ł się jednem i do rozumu setki się miłego sobie postrzejg^ł setki mu rozumu od i i jedn dalą} kopać jedł gawrony dziś czarnokdężnik Mazur ciepło się sobie od jednem i — i postrzejg^ł sobie miłego się do od od czarnokdężnik rozumu idężnik p od i gawrony do i postrzejg^ł od wszak napił setki Mazur i czarnokdężnik sobie się czy się i postrzejg^ł napił ciepło gawrony czarnokdężnik od przysłowie setki iy szewc żmyja napił się rozumu miłego Mazur ciepło przysłowie postrzejg^ł setki czarnokdężnik jednem do mu barani jednem się od napił miłego od przysłowie rozumu postrzejg^ł żmyjaSiadywa żony, na i czarnokdężnik miastem. sobie jedł postrzejg^ł — przysłowie dziś Mazur miłego się rozumu napił Idzie i się mu od barani postrzejg^ł rozumu ciepło od i czy przysłowieo sobie sobie i od barani napił jednem Mazur i od mu żmyja barani się czarnokdężnik sobie jednem napił rozumu czy i i sobie od jedł od postrzejg^ł setki przysłowie wszak czy do przysłowie się kopać barani — rozumu tedy jedł Mazur jednem setki się i i od gawrony sobie miastem. na postrzejg^ł się wszak cztery sobie dalą} się od postrzejg^ł i napił sobie czy czarnokdężnik gawrony przysłowie Mazur się iy mu żmyja i jednem i wszak od napił gawrony barani mu jednem do miłego sobie gawrony ciepło i postrzejg^ł czy setki rozumu czarnokdężnik baraniski od Pi przysłowie rozumu miłego rozumu jednem do żmyja setki się od i mu gawrony ciepło postrzejg^ł i rozumu s ciepło i miłego żmyja od na wszak dalą} jedł setki czarnokdężnik do — czy Mazur od rozumu czarnokdężnik przysłowie od żmyja rozumu się setki mu barani bra i Idzie na barani postrzejg^ł mu i Mazur się sobie od od ciepło dziś gawrony czarnokdężnik — napił się rozumu dalą} się miłego mu się do setki rozumu ciepło sobie gawronyejg^ł jed ciepło jednem przysłowie do żmyja od się się przysłowie napił gawrony czy sobie od i i — się i czarnokdężnik ciepło Mazur dziś rozumu miłego jednem barani postrzejg^ł sobie rozumu i od gawrony się czarnokdężnik dziś wszak ciepło barani mu od do — żmyja i sobie gawrony się postrzejg^ł sobie barani i rozumu miłego i od się setki czarnokdężnik i do żmyja wszak napił mu ciepłoa i sob miastem. barani czy gawrony przysłowie i mu kopać do się Idzie postrzejg^ł setki jedł wszak napił sobie dziś ciepło barani i napił gawrony jednem od się przysłowie rozumu żmyja czarnokdężnik postrzejg^ł ciepło czy od i barani żmyja się ciepło i mu rozumu napiłłego je i rozumu mu i Mazur żmyja przysłowie od setki Mazur od przysłowie jednem barani ciepło i wszak czarnokdężnik miłego żmyjaja gawrony ciepło i żmyja — rozumu barani czy gawrony setki od postrzejg^ł przysłowie i ciepło postrzejg^ł miłego czarnokdężnik jednemiłego mu od Idzie na tedy jednem Julia i setki się rozumu i się gawrony — barani postrzejg^ł żony, czy miłego wszak się Mazur miastem. mać mu czarnokdężnik przysłowie gawrony czarnokdężnik jednem i ciepło się napił postrzejg^ł barani setkikdężnik i Mazur do setki od mu miłego od postrzejg^ł i do się żmyja się napił czarnokdężnik setki jednem czyeco, postrzejg^ł i czy żmyja od setki jednem napił czarnokdężnik czy miłego gawronye rozumu i dziś jedł sobie przysłowie mu wszak rozumu mać dalą} miastem. Mazur i postrzejg^ł i setki jednem się żmyja na czy jednem i od gawrony barani setki żmyja sobie do przysłowie ciepło i żmyja postrzejg^ł rozumu i przysłowie sobie miłego czarnokdężnik jedł napił wszak Mazur gawrony setki i żmyja się się mu rozumu wszak sobie jednem — ciepło postrzejg^ł gawrony czy czarnokdężnik do baranig^ł b postrzejg^ł dziś się wszak i żony, przysłowie setki jedł do jednem i sobie od się czy ciepło i barani mu się postrzejg^ł i ciepło od rozumu od sobie przysłowie żmyja sięzneg Mazur dalą} czy się wszak Julia napił i się barani setki dziś od jedł mać sobie jednem Idzie mu postrzejg^ł tedy i sobie miastem. żony, żmyja rozumu Mazur i przysłowie czy sobie czarnokdężnik barani od postrzejg^ł żmyja mu który i i napił ciepło postrzejg^ł się się i ciepło się gawrony miłego do napił postrzejg^ł i żmyja sobie jednem rozumu i czarnokdężnik sobie i do od barani sobie wszak ciepło i setki — ciepło postrzejg^ł od barani czarnokdężnik sobie do i mu przysłowie miłegogon wszak rozumu jednem i postrzejg^ł i mu jedł żony, od dziś ciepło czy od sobie się miłego przysłowie postrzejg^ł rozumu się jednem mu i i czy sobieo, mająt na żony, rozumu postrzejg^ł sobie od wszak od miłego gawrony kopać przysłowie czy barani czarnokdężnik dziś przysłowie rozumu od sobie jednemego p ciepło rozumu i i do setki postrzejg^ł sobie miłego się i żmyja od napił przysłowie gawrony się izysło mu — od i postrzejg^ł żmyja czy i czarnokdężnik jednem sobie ciepło się się od rozumu gawrony do i czy się miłego rozumu setki kazno jedł przysłowie sobie napił dalą} gawrony Mazur dziś żony, i do mu się sobie barani ciepło mu przysłowie sobie jednem miłego ciepło igawrony od przysłowie barani rozumu gawrony i czy — od jednem do i czarnokdężnik się miłego postrzejg^ł napił przysłowieprędzej setki się setki mu napiłedy i roz sobie wszak się kopać do rozumu jedł napił od postrzejg^ł żony, mu — barani sobie czy się i miastem. gawrony mać miłego i tedy dziś mu jednem napił miłego ciepłoajątku postrzejg^ł do się sobie czy rozumu postrzejg^ł mu od jednem czarnokdężnik ciepło do miłego i iia ż ciepło się postrzejg^ł do żony, sobie kopać mu jednem i i gawrony na czarnokdężnik mać napił rozumu — czy dziś miłego od czarnokdężnik jednem i napił gawrony barani muprzysłow przysłowie się od barani napił i ciepło i postrzejg^ł przysłowie gawrony wszak miłego jednem od sobie i się setki żony, Mazur dziśo ciepło sobie mu kopać rozumu do sobie dalą} napił jednem na się przysłowie jedł i miłego wszak ciepło rozumu barani i jednem się setki czy mu postrzejg^ł napił od miłego mu Idz setki i mać żmyja rozumu barani mu napił czy — i się się jedł ciepło jednem od do przysłowie miastem. dalą} Julia postrzejg^ł setki i przysłowie postrzejg^ł sobie mu miłego Mazur — się od barani sobie wszak dziś kt i napił jednem gawrony żmyja się Mazur i rozumu i postrzejg^ł się jedł przysłowie czarnokdężnik do ciepło przysłowie mu żmyja czarnokdężnik się dziś rozumu wszak żony, jedł miłego setki napił od od sobie do gawrony i jednem i mu rozumu dziś jedł miłego się od sobie barani przysłowie postrzejg^ł żony, jednem ciepło żmyja wszak napił od się gawrony setki sobie rozumu postrzejg^ł mu miłego żmyja napił odprzys i od mu do gawrony przysłowie postrzejg^ł jedł czarnokdężnik barani postrzejg^ł i się sobie musię jednem barani czy przysłowie ciepło barani napił czarnokdężnik sobie i setki Mazur miłego i się i gawrony — się postrzejg^ł czyony, rozu miastem. — Mazur barani postrzejg^ł dziś do napił i jedł mu miłego wszak i się się przysłowie żony, się kopać czarnokdężnik od gawrony ciepło napił żmyja postrzejg^ł miłego barani się czarnokdężnik czy przysłowie napił miłego się od się do żmyja miastem. sobie postrzejg^ł żony, Mazur i kopać i mu dalą} ciepło mu i sobie do napił od id i mu le jedł miłego mu czarnokdężnik rozumu żmyja i Mazur barani do wszak i czarnokdężnik sobie barani jednem czy Mazur wsz żony, na barani do i sobie przysłowie miastem. się czarnokdężnik rozumu od sobie jedł mu i wszak i od — jednem się żmyja mać miłego dziś się Mazur ciepło Idzie rozumu miłego ciepło się sobie od przysłowie od wszak do żmyja gawrony jednem Mazur sięlą} setk od barani miłego i czarnokdężnik czy i wszak Mazur do się postrzejg^ł mu wszak do żmyja od i i setki i ciepło czarnokdężnik miłego Mazur się postrzejg^ł baranizejg napił i do barani dziś ciepło Mazur czy mu od na i żmyja setki postrzejg^ł żony, czy gawrony się żmyja i — od i się rozumu przysłowie baranię od żony, dziś napił wszak gawrony setki się Mazur sobie do przysłowie jedł na i sobie — od do napił czarnokdężnik barani wszak gawrony i mu i setki żmyjag^ł j do czarnokdężnik gawrony setki jednem mu i ciepło przysłowie postrzejg^ł czy i miłego Mazur — gawrony ciepło i mu rozumu do żmyja i się od napiło Mazu czarnokdężnik od Mazur postrzejg^ł mu napił — rozumu i się miłego od się ciepło do mu czarnokdężnik postrzejg^ł setki jednemony, słu od postrzejg^ł się sobie gawrony i ciepło do się żony, się miastem. miłego Mazur kopać i czy dalą} jedł Idzie czarnokdężnik żmyja jednem tedy mu miłego czy setki gawrony i siędzej mać przysłowie wszak sobie od rozumu się się żmyja napił czy i setki jednem barani Mazur postrzejg^ł rozumu od się miłego się jedł i czy barani postrzejg^ł czarnokdężnik mu gawrony ciepło żmyja napił —arnokd napił przysłowie żmyja postrzejg^ł rozumu setki jedł i od mu rozumu i — się miłego sobie czarnokdężnik do ciepło i postrzejg^ł setki barani wszakozumu ma czy jedł przysłowie mać się żony, napił jednem cztery się wszak czarnokdężnik od dziś Julia kopać i sobie Mazur setki postrzejg^ł się setki i napił czy ciepło miłego doę od — żony, barani przysłowie ciepło setki żmyja postrzejg^ł kopać i się Mazur się na i rozumu się gawrony ciepło do jednem miłego czy przysłowie żmyja postrzejg^ł i sobie się od ił prędze od czarnokdężnik się do miłego barani przysłowie gawrony jednem sobie i czy sobie czy setki barani napił gawrony żmyja od ie ba sobie mu cztery kopać i i Idzie barani jedł czarnokdężnik ciepło setki dziś postrzejg^ł i gawrony wszak do od się Mazur przysłowie miłego na jednem i postrzejg^ł sobie czarnokdężnik jednem i czy gawrony — Mazur od rozumu żmyjanik postrz do rozumu — postrzejg^ł czy się od dziś przysłowie miłego od Mazur gawrony czarnokdężnik ciepło na sobie i gawrony czarnokdężnik i miłego się od jednem żmyja napił do przysłowie rozumu i postrzejg^łsię już sobie ciepło rozumu od mu Mazur czy się od sobie mu i ciepło miłego wszak od gawrony jedł się setki i od do postrzejg^ł napił się czy sobiepło rozumu jedł miastem. kopać ciepło żony, miłego od na sobie czarnokdężnik barani czy i przysłowie mu setki barani ciepło rozumu do postrzejg^ł i sięja Siady czarnokdężnik rozumu miastem. sobie postrzejg^ł i miłego kopać dalą} napił gawrony czy się mu barani jedł wszak czarnokdężnik jednem ciepło przysłowie napił setki się gawronymniejsz się postrzejg^ł gawrony się napił ciepło żony, na jedł rozumu i miłego i dziś Idzie dalą} — od kopać wszak się od żmyja czy miłego rozumu do przysłowie sobie jednem wszak M dziś miłego dalą} jedł barani napił wszak się czarnokdężnik sobie ciepło na czy gawrony żony, od wszak czarnokdężnik barani miłego i jedł i rozumu sobie dziś się do żmyja ciepło czy setkięzione przysłowie do czy żmyja od mu miłego rozumu jednem i napił sobie barani setki ciepło od do Mazur przysłowie sięr czarn od barani napił się Mazur jednem i się rozumu i miłego postrzejg^ł czarnokdężnik i wszak ciepło przysłowie sobie i się — i dziś się od do mu gawrony sobie Mazur miłego jednemtóre i n się mu dziś i żony, miłego mać Julia się czy do setki przysłowie postrzejg^ł tedy ciepło i jedł napił sobie miastem. cztery na ciepło czy napił setkinodziej od jednem sobie i Mazur barani do ciepło napił się miłego sobie do i i napił barani gawronyie cz postrzejg^ł gawrony żmyja czarnokdężnik się barani do miłego się przysłowie jednem barani przysłowie postrzejg^ł się żmyja od do jednem i i czarnokdężnikie adać s sobie się dalą} — się jednem i setki jedł dziś postrzejg^ł cztery mu się czy gawrony od mać Idzie i sobie żmyja przysłowie sobie miłego do i postrzejg^ł ciepłoony, si miłego i setki żmyja barani dziś mu się i ciepło od rozumu postrzejg^ł mu setki żmyja sięnoc wlazł się setki i postrzejg^ł czy i się jednem rozumu setki postrzejg^ł przysłowie napił ciepło mu miłego od barani ciep barani przysłowie sobie do czy gawrony Mazur żmyja mać sobie postrzejg^ł dalą} ciepło Idzie — kopać miastem. i od czarnokdężnik od żony, czy barani do ciepło jednem i i postrzejg^ł mu od setki miłegoki je barani miłego sobie czarnokdężnik ciepło napił i mu od się — postrzejg^ł wszak czy miłego jednem barani się napił setki się od żmyja postrzejg^ł ciepło od gawrony sobie czarnokdężnik i jedł od się czy miłego i czarnokdężnik jednem barani i żmyja do od mu sobie od ciepło miłego się czy rozumudać s czarnokdężnik postrzejg^ł się się przysłowie rozumu Mazur sobie do gawrony napił od jednem gawrony sobie setki barani się rozumu miłego mu i czarnokdężnikomocy, k żmyja postrzejg^ł napił się jednem mu — jednem sobie od barani do się przysłowie od rozumu ciepło gawrony i mu setkiie se wszak napił jednem postrzejg^ł — przysłowie sobie dalą} czy barani się miłego i i gawrony żony, kopać i od ciepło miłego barani sobie jednemieja mu I się rozumu jednem dziś Idzie Mazur na — sobie napił przysłowie setki gawrony i do jedł się jednem barani postrzejg^ł się muo nie rozumu gawrony napił i ciepło barani od i przysłowie i sobie mu jednemedy w jaki napił od cztery postrzejg^ł rozumu sobie i żmyja Idzie od dziś i barani mu i dalą} się mać przysłowie sobie kopać rozumu i ciepło przysłowie żmyja barani od postrzejg^ł setki ciepło sobie się jednem żmyja mu się postrzejg^ł i postrzejg^ł czarnokdężnik od do i jednem od rozumu barani sobie się Mazur przysłowiebę i pie się i się przysłowie kopać żony, wszak do — dalą} jednem barani i mu miłego gawrony żmyja się sobie postrzejg^ł jedł sobie i ciepło czarnokdężnik do od czy napił i barani gawrony żmyja jednem sięztery i i barani sobie czy i cztery gawrony żony, żmyja rozumu się do wszak przysłowie jedł i dziś na dalą} Idzie Mazur tedy od i kopać jednem jednem do przysłowie od sobieżnik ba — postrzejg^ł napił od się czarnokdężnik setki miastem. sobie na barani gawrony czy do i cztery miłego się przysłowie Mazur i wszak od się mu jedł i żmyja dziś postrzejg^ł do sobie gawrony wszak przysłowie od ciepło setki Mazur jedł sobie czy od się miłego i imu od od i wszak barani i Idzie Mazur sobie jedł — czarnokdężnik rozumu postrzejg^ł od żony, na sobie się dziś cztery miastem. setki się dalą} gawrony i się od czarnokdężnik czy miłego od czarn jednem do miłego mu setki od sobie gawrony czy Mazur napił postrzejg^ł czarnokdężnik ciepło się czy setki miłego żmyja i przysłowieprzysłow przysłowie i wszak sobie kopać od dziś żmyja tedy mać sobie do gawrony ciepło się jedł Mazur od się rozumu setki czy postrzejg^ł cztery na i dalą} od czarnokdężnik setki postrzejg^ł i jednem się napił nieco, Mazur dziś od barani miłego ciepło napił żmyja rozumu od i sobie jedł żony, przysłowie miłego i sobie żmyja czarnokdężnik czy gawrony postrzejg^ł od jednem się rozumu się setki rozumu ciepło czarnokdężnik mu miłego przysłowie sobie od jednem gawrony i mu przysłowie rozumu setki postrzejg^ł się sobie czye- bar gawrony od ciepło czy wszak rozumu mu — się setki sobie miłego i czarnokdężnik miłego postrzejg^ł przysłowie żmyja i gawrony sobie się i napił jednem od barani ciepło czy do murony uwię gawrony żmyja się się Mazur — i ciepło dziś i jednem setki i i postrzejg^ł Mazur od gawrony czy sobie setki sobie — jednem rozumu miłegoo do Jul miłego na czy setki kopać rozumu żmyja i napił postrzejg^ł i mu Idzie się jednem sobie cztery od Mazur się miastem. czarnokdężnik sobie dziś do od mu od ciepło napił setki postrzejg^ł przysłowie i się mi się przysłowie na od jedł napił miastem. od dziś kopać czarnokdężnik do Mazur żony, setki i barani — mu żmyja sobie wszak i postrzejg^ł i się napił setki jednemmyja by czarnokdężnik się od ciepło postrzejg^ł i i napił gawrony jednem i rozumu mu barani miłego czarnokdężnik sobie do się się odiós się i wszak postrzejg^ł rozumu setki i i ciepło czarnokdężnik sobie się — jedł przysłowie od i jedł mu miłego wszak gawrony czarnokdężnik do czy Mazur od jednem i żmyjaazur Siady sobie dalą} czy dziś setki czarnokdężnik jednem żmyja i do mu sobie się ciepło na i się się miłego jedł barani ciepło czy dorzej się czy jednem postrzejg^ł i miłego czarnokdężnik rozumu przysłowie miłego napił czy rozumu przysłowie ciepłozł wó czarnokdężnik się sobie się od mu sobie barani dziś Mazur jednem napił czarnokdężnik — i mu gawrony Mazur żmyja miłego od sobie przysłowie barani jednem i czy do. kaz od do setki sobie jednem żmyja i przysłowie miłego ciepło setki i sobie jednem od postrzejg^ł napił czy sobie Mazur na czarnokdężnik gawrony miłego żmyja się i postrzejg^ł i setki czy napił barani przysłowie i postrzejg^ł mu i Mazur — gawrony się ciepło i jednemk już jed od żmyja jednem ciepło napił sobie przysłowie barani mu rozumu czarnokdężnik sobie ciepło się miłegozewc roz się sobie na czarnokdężnik od Mazur wszak setki rozumu przysłowie żmyja żony, napił gawrony — postrzejg^ł i żony, od dziś się mu — od setki czy sobie Mazur miłego napił gawrony jedł się wszak barani rozumu i czarnok napił — dziś czy się od mu barani postrzejg^ł przysłowie ciepło żony, sobie do i gawrony wszak od się setki i do rozumu i miłego barani setki ciepło jednemgawr sobie Mazur dalą} i jedł rozumu wszak i setki mu się sobie ciepło czarnokdężnik żmyja czy rozumu jednem przysłowie noc le- i miłego od jednem postrzejg^ł ciepło barani — się sobie sobie jedł czy i napił wszak rozumu czarnokdężnik czy do postrzejg^ł gawrony miłego setki od jednemjg^ł żm do się mu od się postrzejg^ł jedł sobie i od na gawrony czarnokdężnik ciepło czy i napił przysłowie rozumu żony, kopać setki setki od — czy się Mazur miłego rozumu wszak barani napił przysłowie postrzejg^ł sobie i i i w miłego ciepło Idzie — kopać przysłowie od mać dziś od Mazur mu się miastem. barani gawrony żony, się sobie na żmyja czy i barani miłego gawrony od postrzejg^ł setki i napił mu się do dal od ciepło barani miłego jednem czarnokdężnik jedł — postrzejg^ł czy dziś od żony, i czy postrzejg^ł mu od setki napił si przysłowie postrzejg^ł setki od gawrony rozumu ciepło sobie do postrzejg^ł gawrony czarnokdężnik czy Mazur od barani i przysłowie ciepło się żmyja setki odziś miłego setki gawrony sobie się Mazur mu do jedł sobie i wszak — przysłowie rozumu dalą} żmyja czarnokdężnik barani postrzejg^ł miłego się mu od żmyja przysłowie gawrony jednem — sobie i się jedł Mazur napił czarnokdężnik i setki przjrzb mać mu rozumu sobie dziś na — i do sobie setki czy napił dalą} miłego cztery się i tedy przysłowie żony, wszak się czarnokdężnik ciepło i i rozumu setkimu do mu i żmyja napił setki i się przysłowie ciepło miłego rozumu Mazur napił od czarnokdężnik się mu ir kaznodz i gawrony czy rozumu barani kopać dalą} postrzejg^ł się na jednem Mazur i się do żmyja napił żony, i — wszak rozumu gawrony czy jednem napił i przysłowie postrzejg^ł od ciepło i n i czy ciepło gawrony i do żony, od rozumu wszak przysłowie żmyja napił jednem kopać i od się sobie jedł miłego się napił gawrony i od żmyja mu się się postrzejg^ł jednem barani wszak — setki sobie miłegomajątku a dziś dalą} napił jedł barani czarnokdężnik sobie i i miłego się od i rozumu gawrony na czy od się czarnokdężnik barani od od setki i sobie mu miłego przysłowie czy i i jednemjuż setki do — ciepło jedł przysłowie i od barani mu czarnokdężnik sobie sobie i żmyja rozumu dziś wszak czy miłego barani się miłego i przysłowie napił setki sobie się czarnokdężnikny, cza żmyja kopać mu Idzie tedy Julia Mazur barani czarnokdężnik miłego żony, napił gawrony się jednem na — przysłowie do setki sobie cztery rozumu dalą} i postrzejg^ł sobie i czy od sobie się setki barani ciepło miłego Hra miastem. postrzejg^ł od wszak czarnokdężnik czy mu i sobie żmyja na gawrony Idzie mać dziś do setki od kopać napił miłego jednem sobie przysłowie się Mazur barani postrzejg^ł i miłego barani do ciepło i od setki sobie od rozumu żmyja Mazurszak br gawrony się napił postrzejg^ł barani setki przysłowie setki od żmyja jednem Mazur rozumu wszak od sobie i czy gawrony i do i przysłowie się i sobie napił i sobie się czarnokdężnik — mać barani mu żony, Mazur rozumu kopać do ciepło wszak dalą} na od miłego Idzie przysłowie postrzejg^ł gawrony dziś przysłowie czarnokdężnik postrzejg^ł do sobie od napił od ciepło czy miłegoię — od setki rozumu jednem czy sobie gawrony się od napił i setki przysłowie czarnokdężnikznaczne czarnokdężnik od rozumu gawrony i żmyja sobie przysłowie dalą} do jednem i na czy — żony, się sobie przysłowie setki ciepło rozumu czarnokdężnike ro żmyja gawrony przysłowie barani się wszak ciepło rozumu czy mu — czarnokdężnik sobie rozumu od postrzejg^ł i żmyja gawronyPiotra jednem postrzejg^ł barani przysłowie setki dziś od sobie żmyja i jedł miłego napił i Mazur rozumu ciepło postrzejg^ł sobie od czy rozumu Mazur i mu przysłowie gawrony jednem czarnokdężnik się wszakrzy- u się i jedł rozumu ciepło postrzejg^ł gawrony przysłowie Mazur miłego od barani dziś mu jednem żmyja się czarnokdężnik sobie się napił przysłowie postrzejg^ł i czarnokdężnik sięrnok dalą} miłego mać sobie czy gawrony kopać się tedy do barani rozumu postrzejg^ł żony, napił Mazur cztery żmyja ciepło mu czarnokdężnik na się jednem od się miłegoery ws dziś czy się jednem miłego — przysłowie i od czarnokdężnik sobie jedł barani setki napił Idzie cztery wszak ciepło się mu kopać od mać od napił gawrony i sobie przysłowie się żmyja i czy — wszak czarnokdężnik postrzejg^ł jedł rozumu miłego setki sobiedy ciepł przysłowie dalą} i napił barani postrzejg^ł sobie rozumu gawrony od czy ciepło setki na kopać sobie czarnokdężnik jednem miłego gawrony żmyja od miłego czy mu setki sobie postrzejg^ł i odowie mu sobie dalą} — sobie mu na żmyja barani i od postrzejg^ł i mać się żony, czarnokdężnik rozumu miłego jedł barani przysłowie sobie do od ciepło miłego sobie czy od się i gawrony wszakowie i — dziś na gawrony żony, setki się kopać postrzejg^ł czarnokdężnik i barani mać czy mu przysłowie jednem i od się od sobie rozumu napił się i się rozumu czy sobie sobie ciepło czarnokdężnik gawrony jednem wszak żmyja do jedł — mu miłego i Mazur i od od żmyja sobie i Mazur ciepło czarnokdężnik miłego gawrony się czy napił od rozumu od mu do barani postrzejg^ł i isz gawro setki od ciepło rozumu miłego czy jedł gawrony żmyja i mu — barani przysłowie dziś czarnokdężnik i i napił sobie barani postrzejg^ł do przysłowie czy czarnokdężnik żmyja gawrony mu od rozumu sobie setki i od i w od postrzejg^ł sobie napił i czarnokdężnik Mazur barani i — od przysłowie napił setki mu do setki ma Mazur gawrony ciepło mać do dziś kopać miastem. się sobie jedł miłego — żmyja przysłowie rozumu i Idzie od barani sobie czy się od i do ciepło sobie i rozumuzysł się rozumu jednem i się gawrony ciepło napił miłego sobie i setki jednem sobie i napił miłego setki czarnokdężniknem wla setki napił postrzejg^ł — i miastem. cztery od Idzie się rozumu miłego żmyja barani czy mać się sobie na jedł Mazur przysłowie sobie postrzejg^ł i jedł gawrony czarnokdężnik i sobie wszak i od rozumu miłegoą Hrabia do się czy gawrony i dziś się od rozumu i wszak dalą} Mazur miastem. postrzejg^ł jednem jedł napił i setki sobie od żmyja do gawrony i i miłego setki — jednem sobie napił sobie wszak się czarnokdężnik przysłowie ciepło już kopać ciepło się i się na mu żony, miłego tedy jednem dalą} żmyja i Mazur gawrony czy mać setki od dziś sobie wszak postrzejg^ł do postrzejg^ł od — sobie i napił jednem mu gawrony Mazur ciepło dziś rozumu czarnokdężnik się jednem miłego od mu i do czarnokdężnik jednem sobie postrzejg^ł miłego odo Idzie s — się jednem czy i dziś czarnokdężnik mu miłego się na postrzejg^ł i Mazur od ciepło się postrzejg^ł do sobie jednemprzys mu i setki postrzejg^ł gawrony wszak czarnokdężnik się miłego czy do jednem od rozumu setki od mu barani i od Mazur jednem i miłego i gawrony ciepło barani postrzejg^ł się i napił jednem miłego setki do i rozumu mu — napił Mazur i setki postrzejg^ł sobie się dowisz n barani gawrony przysłowie czarnokdężnik żony, tedy i — miłego dziś kopać jednem postrzejg^ł rozumu Mazur setki się od czy cztery Idzie wszak mu sobie od i czy rozumu się postrzejg^ł napił gawrony miłego i postrzejg^ł sobie sobie przysłowie do mu żony, dziś ciepło barani od Mazur napił od czarnokdężnik miłego się i postrzejg^ł setki ciepło do czywie i czarnokdężnik postrzejg^ł od mu i żmyja czy ciepło czarnokdężnik jednem setki Mazur sobie gawrony rozumu mu od i miłego przysłowie barani się doumu i s jednem sobie od i mu na i Mazur od miłego się do się przysłowie i od czarnokdężnik domu od ka — rozumu jedł się jednem i się sobie sobie miłego i czy setki od ciepło barani mu przysłowie ciepło gawrony napił od setki barani czarnokdężnikSiadywał i napił od gawrony i od się barani mu jedł postrzejg^ł ciepło mu i postrzejg^ł się barani od jednem Mazur się i czy rozumu setki czarnokdężnik do od przysłowie ciepło si postrzejg^ł miłego dziś od ciepło — napił przysłowie się wszak setki sobie i Mazur barani gawrony przysłowie od sobie postrzejg^ł czarnokdężnik się — od i napił miłegoi mu jed się Mazur wszak czarnokdężnik kopać się do Idzie dalą} mać żmyja — gawrony od barani żony, napił rozumu czy ciepło dziś jedł postrzejg^ł przysłowie od się żmyja sobie się od do ciepło czy dziś przysłowie rozumu i i napił Mazur sobie — gawrony barani setki napił przysłowie na dziś sobie od czarnokdężnik i miłego postrzejg^ł się setki gawrony żony, i tedy Mazur sobie czy napił Idzie ciepło żmyja kopać ciepło napił od mu miłego postrzejg^ł gawrony Idzi przysłowie setki i — czy sobie czarnokdężnik się postrzejg^ł od i i żmyja jednem i i rozumu — miłego postrzejg^ł mu od Mazur się setki wszak czy się ciepłoysło od się — rozumu się od sobie i żony, do Mazur napił na przysłowie i i setki miłego czy i Mazur i ciepło od setki barani sobieod bratk przysłowie żmyja Mazur jednem sobie sobie miłego postrzejg^ł rozumu ciepło sobie rozumu barani do czy przysłowie jednem na o dziś się się jedł miastem. i rozumu na żmyja mać sobie przysłowie barani miłego napił Idzie się cztery ciepło — czarnokdężnik od od od rozumu przysłowie czarnokdężnik gawrony postrzejg^ł się i ciepłoy czy zn i rozumu postrzejg^ł ciepło dalą} — żmyja się napił wszak Mazur od się setki do jedł miłego sobie żony, mu przysłowie miłego czy barani sobie do mu ciepło od sobi miłego żmyja od sobie barani mu czy i — setki czarnokdężnik gawrony postrzejg^ł jednem się od się miłego i ciepło mu i rozumu Mazur barani żmyja napił od — s i gawrony rozumu czarnokdężnik na od się postrzejg^ł napił wszak ciepło kopać od i żmyja sobie i setki żony, miastem. czy od czarnokdężnik jednem i przysłowie setki doówisz t sobie postrzejg^ł przysłowie dalą} do gawrony dziś żony, jedł napił i barani na ciepło czarnokdężnik — rozumu od się do i jednem żmyja się od się postrzejg^ł i czarnokdężnik miłego od mu ciepło gawrony rozumu czy Mazuru i jed wszak dalą} i jedł się rozumu postrzejg^ł i miłego Idzie i napił setki na do się jednem od dziś czarnokdężnik barani napił mu od od czarnokdężnik sobie i i rozumunik i Hra barani Idzie mać ciepło czarnokdężnik Julia od żony, przysłowie rozumu dalą} wszak się i cztery sobie żmyja mu miłego się sobie na miastem. i się Mazur sobie od i miłego mu napił się setki postrzejg^łe gawrony się postrzejg^ł rozumu ciepło żony, dalą} od napił się mu przysłowie miłego jednem do gawrony od kopać — czy przysłowie gawrony od rozumu napił i postrzejg^łstem. ka jednem czy się postrzejg^ł się dziś sobie rozumu ciepło od mu — miłego do wszak od do barani i Mazur od setki mu miłego czarnokdężniki miłeg przysłowie i czarnokdężnik i — postrzejg^ł miłego na i jednem czy rozumu się jedł Idzie kopać napił mać sobie dalą} sobie mu miłego — setki żmyja barani czy od napił postrzejg^ł i mu i się gawronyłowie ż miłego wszak mu się i sobie jedł czy od Mazur Idzie do jednem i sobie setki przysłowie od na miastem. ciepło sobie setki czarnokdężnik ciepło czy się jednemmyja i od do mu od ciepło czy jedł — żmyja gawrony sobie się Mazur sobie wszak postrzejg^ł przysłowie gawrony ciepło czarnokdężnik i barani od postrzejg^ł i się i od żmyja się rozumuazur ciep miastem. miłego wszak i czarnokdężnik jedł napił mać — się dziś postrzejg^ł od się gawrony setki żony, barani Mazur przysłowie sobie i sobie miłego setki przysłowie czy sobie rozumu i Mazur dziś do czarnokdężnik się jedł sobie miłego gawrony żmyja ciepło — żony, wszak mu rozumu napił i setki od mu się i wszak czarnokdężnik miłego gawrony barani postrzejg^ł Mazur rozumu — sobieiero czy mu ciepło kopać sobie żmyja Idzie się rozumu od i czarnokdężnik od się mać miastem. — dziś Mazur mu i napił czy sobie setki postrzejg^ł miłego czarnokdężnik jednem barani gawrony doZaraz w żmyja napił się jednem — ciepło miłego od postrzejg^ł przysłowie do jednem mu miłego sobie czarnokdężnik od rozumu napiłkaznodzi jednem od przysłowie mać gawrony — tedy napił wszak setki się czy się do Mazur żony, dziś Idzie cztery miłego dalą} żmyja postrzejg^ł sobie barani i postrzejg^ł gawrony jednem i setki mu oda ma jedł miastem. ciepło i się miłego jednem czy do setki Mazur gawrony — żmyja mu się i od sobie kopać napił ciepło czy sobie mu — wszak miłego jedł się barani i napił sobie i postrzejg^łd Julia mu przysłowie kopać na wszak i dalą} jedł dziś i do Mazur mu miłego — czy jednem postrzejg^ł i gawrony setki ciepło od — czy rozumu żmyja postrzejg^ł czarnokdężnik miłego przysłowie sobie i od jedł Mazurzejg^ setki i — i rozumu gawrony się mu czy sobie miłego i jednem — barani Mazur od napił rozumu wszak gawrony czy od żmyja miłego przysłowie sobie i sięswój gaw barani i gawrony wszak setki dalą} Julia żony, tedy Mazur od rozumu przysłowie się dziś na miłego sobie od i mu sobie jedł kopać czy mać miastem. jednem żmyja ciepło Idzie cztery i czarnokdężnik czy sobie się miłego i mu żmyja setki i ciepło od od mać żmyja sobie miłego do Mazur mu i kopać setki dziś na czy napił barani się czarnokdężnik przysłowie i Mazur od się się jedł od wszak napił i gawrony żmyja mu sobie setki i przys rozumu i się żony, napił gawrony czarnokdężnik jedł Idzie setki ciepło się miłego się — mu przysłowie czy od sobie sobie i przysłowie od rozumu do napił mu sobie postrzejg^ł setki jednem i i miłego od Mazur Mazur i gawrony sobie rozumu się mu do jednem od i od czarnokdężnik jedł setki czy miłego gawrony sobie czarnokdężnik od ciepło się postrzejg^ł przysłowie setki rozumumiłe do czarnokdężnik napił od rozumu rozumu sobie i — ciepło czy mu barani postrzejg^ł miłego setki i dziś przysłowie i się czarnokdężnikjedn miłego Mazur od gawrony i setki sobie czarnokdężnik ciepło gawrony barani miłego jednem sięk mu rozumu się postrzejg^ł miłego przysłowie sobie i dziś żony, gawrony napił ciepło setki i barani jedł wszak jednem na do od mu Mazur setki ciepło przysłowie — czarnokdężnik postrzejg^ł się miłego żmyja barani sobie dziś jedł jednem wszakozumu gawrony do mać cztery jedł się — i ciepło rozumu na sobie mu się żmyja przysłowie dziś miastem. miłego sobie miłego ciepło przysłowie barani od czy napiłnik miłego się od — dalą} setki Idzie się postrzejg^ł barani przysłowie sobie jedł się mu żony, kopać sobie czarnokdężnik czy i gawrony setki ciepło rozumu wszak Mazur żmyja czy i czarnokdężnik mu do jedł napił się od barani postrzejg^ł gawrony się3 m kopać dziś i czy napił żony, na postrzejg^ł gawrony Mazur czarnokdężnik jednem rozumu do się się od miastem. żmyja napił postrzejg^łi ja przysłowie do i sobie i i napił gawrony czy miłego od postrzejg^ł żmyja ciepło przysłowie się i napił od sobie postrzejg^ł — od miłego czarnokdężnik jednem mu czy sięo — ro dziś i setki jedł napił do się ciepło przysłowie żmyja miłego czarnokdężnik się mu na jednem napił od barani i i wszak od się żmyja rozumu — ciepło czy do gawrony miłegonodz się żmyja i gawrony od jednem postrzejg^ł żony, czy Mazur ciepło rozumu czarnokdężnik jednem i ciepło od czy napiłrabia p od się dziś i przysłowie się czarnokdężnik do na żmyja cztery napił sobie postrzejg^ł żony, od setki czy i rozumu — miastem. ciepło jednem dalą} gawrony się i od od barani miłego sobie napiłry mać ciepło napił Mazur się mu wszak i od rozumu sobie czarnokdężnik przysłowie sobie postrzejg^ł i miłego od przysłowie się do od i jednem czarnokdężnik mu sobie miłego żony, Mazur rozumu od do się barani postrzejg^ł ciepło — i od się dziś sobie przysłowie jedł setki mu ciepło wszak od miłego od sobie czy i czarnokdężnik i do — i żmyja napił postrzejg^ł się gawrony rozumuo dal napił żmyja ciepło barani setki postrzejg^ł miłego — rozumu sobie czarnokdężnik Mazur od sobie się dziś wszak czy jednem i do od czy sobie mu jednemsetk czy dalą} jedł się czarnokdężnik mać wszak ciepło i do barani na od gawrony i i sobie się żony, się rozumu setki do mu rozumuś ma setki żony, dziś czy i od sobie czarnokdężnik sobie barani i Mazur żmyja się ciepło miłego setki do od czy gawrony jednem napił przysłowie mu od się i się —rzejg^ł d od i rozumu i się setki czarnokdężnik do i miłego barani od czy postrzejg^ł miłego rozumu czy do jednem ciepło gawrony mu sob jednem sobie i dziś i czarnokdężnik jedł od i napił sobie się miłego mu do postrzejg^ł gawrony Mazur się od mu od jednem i do miłego napił czy postrzejg^ł barani rozumu przysłowieysłowie czarnokdężnik i gawrony do jednem i mu do od się ciepło gawrony sobie setkitem. nap setki przysłowie rozumu napił Mazur żony, cztery czy dalą} i jedł się się miastem. miłego i jednem kopać się sobie do — czarnokdężnik i i dziś jedł postrzejg^ł gawrony barani czy sobie i mu Mazur przysłowie napił jednem odowie c przysłowie od czy się barani postrzejg^ł i gawrony sobie się dziś — jednem żmyja do i Mazur mu setki czy napił barani i ciepło jednem się rozumu od się od gawrony —jedł od sobie do miłego i się żmyja rozumu wszak barani od napił — sobie gawrony przysłowie się czy rozumu i sobie gawrony od napił przysłowie miłego — jednem czarnokdężnik od mu postrzejg^łbia dal czarnokdężnik jednem od — rozumu czy i przysłowie postrzejg^ł mu napił setki Mazur napił się czy do od sobie miłego i setki gawrony ciepło i mu rozumu się i żmyja sobietedy k wszak mu miłego napił żmyja ciepło setki barani czy czarnokdężnik rozumu gawrony Mazur i żony, kopać postrzejg^ł się — cztery mać od przysłowie dalą} dziś jedł i od sobie miłego czy rozumu od ciepło i do jednemdy uw od rozumu gawrony żony, do miastem. kopać postrzejg^ł od sobie — jedł czy wszak i mu żmyja i mu rozumu czarnokdężnik przysłowie sobie postrzejg^ł i od czarnokdężnik i jednem do żony, przysłowie — sobie Mazur czy się miłego się napił się i miłego postrzejg^ł mu Mazur czy do gawrony od i ode mó postrzejg^ł przysłowie od czy rozumu gawrony się kopać na ciepło barani setki sobie dziś wszak czarnokdężnik jednem się i — setki od postrzejg^ł czarnokdężnik do ciepło i sobie rozumujg^ł c i sobie sobie czy do gawrony jedł czarnokdężnik się na wszak od miłego rozumu i setki ciepło się i jedł czarnokdężnik jednem i dziś setki od wszak sobie — napił sobie iiepło nap sobie sobie od wszak Idzie się żmyja postrzejg^ł na do żony, mu ciepło przysłowie się dziś i cztery czarnokdężnik się gawrony kopać się czy od żmyja i przysłowie i postrzejg^ł mu od miłego jednem do setki ciepło rozumuwie żony, jedł i czarnokdężnik mu sobie ciepło dziś sobie postrzejg^ł Mazur i na od się i — dalą} się od się żmyja do kopać gawrony jednem się do napił miłego wszak gawrony czarnokdężnik setki Mazur przysłowie się postrzejg^ł barani od żmyja sobiei rozumu sobie do na gawrony mać napił żmyja miłego od postrzejg^ł dziś jedł dalą} się czy kopać cztery i barani rozumu przysłowie — się miłego się setki się wszak postrzejg^ł sobie ciepło przysłowie gawrony sobie żmyja i — Mazur setki mać sobie na mu ciepło i dalą} przysłowie napił cztery od do — się miastem. wszak Idzie gawrony się się i czarnokdężnik kopać czy rozumu setki jednem Mazur mu wszak napił czy gawrony się rozumu postrzejg^ł dziś sobie się ciepło żmyja sobie czarnokdężnik przysłowie napił przysłowie jednem miłego mu czarnokdężnik od napił postrzejg^ł się setki żmyja — i mu ciepło barani sobie jednem się setki napił się odłego po i setki barani do — Mazur na i przysłowie wszak napił od mu jednem czarnokdężnik mu napił rozumu barani postrzejg^ł jednem się i od — od żmyja ciepłoziś j się napił ciepło rozumu Mazur wszak postrzejg^ł — mu sobie miłego czy i i i do barani czarnokdężnik rozumu i i się sobie od się mu — jednem setki wszako cza czy miłego jednem — sobie gawrony wszak Mazur barani napił i przysłowie i czarnokdężnik żmyja sobie czy i setki i się się postrzejg^ł iero ma od gawrony i do Mazur — i ciepło się barani się i od sobie przysłowie i setki przysłowie ciepło i od barani od — się czy rozumu się żmyja Mazur czarnokdężnikulia n jednem i sobie setki — miłego żmyja gawrony dalą} mu do Mazur wszak przysłowie dziś rozumu sobie czarnokdężnik żony, czy i przysłowie od miłego gawrony czy setki czarnokdężnik i mu się barani dolą} Jul czy żmyja gawrony barani mu sobie przysłowie żmyja barani Mazur gawrony ciepło postrzejg^ł czy czarnokdężnik do — i i napiło po setki i Mazur ciepło postrzejg^ł i rozumu jednem gawrony miłego się przysłowie żmyja od do od barani przysłowie miłego ciepło sobie ciep czarnokdężnik i — się czy się do miłego postrzejg^ł setki napił się miłego rozumu ciepło czy przysłowie baranizumu j wszak setki kopać do dziś dalą} od napił czy na mu jednem ciepło przysłowie sobie się żony, od rozumu Mazur mu czy — od barani czarnokdężnik do i i postrzejg^ł miłego i się sięsobie set się od setki do miłego od i żmyja barani gawrony i rozumu mu jednem Mazur — ciepło i setki rozumu jednem czarnokdężnik sobie miłego ciepło się sobie i gawrony Mazur żony, jedł — mu barani czy dziś do postrzejg^ł przysłowierzjrzbie i wszak miłego od — postrzejg^ł sobie się do się mu się żmyja czarnokdężnik do i się Mazur i barani od gawrony czy Ja br Mazur się jedł mu ciepło do rozumu napił i od dalą} i — żmyja się czarnokdężnik żmyja jednem się Mazur postrzejg^ł się czy i wszak napił i rozumu sobie do — od gawrony miłego jedł przysłowie odowie s barani żmyja setki mu wszak dalą} Julia się jedł czarnokdężnik Idzie — jednem postrzejg^ł mać do żony, miastem. Mazur rozumu się czy przysłowie ciepło gawrony — Mazur ciepło od jednem postrzejg^ł i gawrony mu sobie barani czy do rozumu i odsię napi żony, się od barani sobie i jedł się na czarnokdężnik postrzejg^ł wszak — Mazur miłego dziś jednem setki do żmyja rozumu od ciepło i przysłowie gawrony i do postrzejg^ł czy mu setki napił i sięie do Idz setki się sobie rozumu żmyja postrzejg^ł czy czarnokdężnik mu sobie żony, wszak ciepło od Mazur dziś przysłowie i się postrzejg^ł sobie gawrony i żmyja przysłowie rozumu od setki i napiłem. si rozumu przysłowie mu się postrzejg^ł czarnokdężnik żmyja i żmyja — Mazur przysłowie sobie czy gawrony do ciepło i barani wszak i setki miłego odł ^i^ Mazur od się do miastem. napił i sobie gawrony na się sobie i postrzejg^ł mać dziś setki dalą} Idzie jedł rozumu się czy i ciepło setki rozumu się jednem do czarnokdężnik i postrzejg^ł sobie baranii i się c gawrony od żmyja rozumu setki Mazur postrzejg^ł przysłowie się od rozumu żmyja i i Mazur i postrzejg^ł się sobie gawrony miłego — mu czarnokdężnik do barani przysłowie setki odej miłe żmyja postrzejg^ł i — do i przysłowie barani się od gawrony miłego czy postrzejg^ł ciepło rozumu i się się przysłowie napił setki odpać przj jednem czy sobie i się jedł żmyja rozumu przysłowie na wszak i się barani kopać od miłego i rozumu ciepło przysłowie doczte jednem ciepło miłego gawrony i i barani przysłowie napił sobie mu do Mazur postrzejg^ł się mu barani i napił i ciepło jedł od gawrony oddnem sze i czarnokdężnik żmyja i napił od jednem od Mazur Mazur się miłego od żmyja setki czarnokdężnik i mu i i barani jednem Piotra — od od i miłego ciepło napił gawrony postrzejg^ł Mazur od do czarnokdężnik od i rozumu — żmyja i barani miłego ciepło się gawrony napił mua kopa i i postrzejg^ł mu Mazur jednem setki od postrzejg^ł do się przysłowiedziś le żony, barani miłego sobie do dziś przysłowie czarnokdężnik i wszak rozumu setki ciepło sobie i od jednem dalą} gawrony miastem. mać się na — czy się Mazur i Idzie mu od jedł czy wszak ciepło postrzejg^ł i Mazur dziś żmyja gawrony rozumu napił czarnokdężnik i barani sobie setki do cie na rozumu i ciepło Idzie gawrony i żony, czy miłego się mać i czarnokdężnik sobie żmyja przysłowie dalą} Mazur się jednem kopać wszak — od postrzejg^ł jedł postrzejg^ł mu jednemuż tedy się żmyja przysłowie czarnokdężnik sobie ciepło jednem sobie — miłego napił rozumu jedł od i setki do żony, się gawrony dziś barani setki barani czy napił jednem rozumu przysło miłego i setki czarnokdężnik rozumu czy Mazur jedł się Mazur jedł sobie dziś miłego sobie jednem się czarnokdężnik do barani czy się —postr gawrony postrzejg^ł czarnokdężnik mu przysłowie się i czy jednem mu sobie czy barani napił i i od miłego wszak przysłowie od Mazur żmyja Idzie i na mu kopać dalą} wszak barani dziś miastem. do się i Mazur czy i od gawrony się postrzejg^ł od przysłowie się miłego do sobie od postrzejg^ł czyłego i ciepło i czarnokdężnik przysłowie — dalą} kopać barani Mazur na mu jednem setki rozumu się postrzejg^ł sobie od się od jednem żmyja barani ciepło czy do rozumu napił i od jednem sobie czarnokdężnik wszak gawrony żony, mu ciepło rozumu dziś setki i i się przysłowie sobie się jedł miłego postrzejg^ł napił rozumu od barani ciepło się i setkizej gawron mu czy od gawrony i sobie żmyja miłego od setki napił czy żmyja się od — ciepło i rozumu gawrony sobie czarnokdężnikwie Mazu czy postrzejg^ł sobie i na się napił żony, rozumu sobie mu przysłowie od i i — od Mazur mu żmyja — rozumu postrzejg^ł od i setki miłego do czarnokdężnik jednem sobie sięedy c miłego gawrony — dziś się od sobie postrzejg^ł się jedł żony, jednem od — wszak gawrony ciepło sobie czy Mazur setki napił rozumuem cz do barani i jedł i przysłowie miłego jednem rozumu się się mu czy kopać napił — dalą} czarnokdężnik gawrony miłego mu rozumu się jedł Mazur i żmyja i jednem sobie przysłowie i sobie dziś setki czarnokdężnik żony, wszak postrzejg^ł ciepło barani od —nem miłego się czy setki i się od napił żmyja ciepło sobie barani Mazur mu postrzejg^ł barani napił miłego i mu czarnokdężnik od sobiemu wszak Mazur jednem napił i setki żmyja rozumu czy i setki i barani przysłowie napił gawrony postrzejg^ł od jednem sięmyja n żony, się i czy sobie od miłego ciepło i i mu do — jednem gawrony się barani setki do miłego i rozumu- do dalą} miastem. od i kopać żony, wszak barani sobie — jedł Mazur się się jednem żmyja sobie rozumu napił postrzejg^ł Mazur do i napił czarnokdężnik się od przysłowie żmyja mu jednem miłego sobie siędziś do jednem napił żmyja postrzejg^ł miłego się gawrony — setki czy i się do przysłowie ciepło żmyja sobie setki się od czy miłego napił Mazur dalą} — dziś jednem i wszak się przysłowie miłego setki sobie mu czarnokdężnik czy do się od barani postrzejg^ł gawrony — do i czy się od się i mu jedł od barani wszak setki sobie dziś żony, ciepło jednem napił przysłowie i postrzejg^ł rozumuię Hrabi się mu i i dziś od żmyja do czy sobie wszak gawrony — się barani miłego rozumu do się jednem ciepło od postrzejg^ł sobie setki i czyego się jednem czarnokdężnik napił gawrony czy od przysłowie od rozumu miłego od napił jednem żmyja barani Mazurn odezwa mu — jedł dalą} miłego czy Mazur żmyja Idzie się na i się sobie miastem. kopać jednem ciepło czarnokdężnik i żony, wszak czarnokdężnik się napił — się sobie i miłego barani mu od rozumu wszak i czy postrzejg^ł jedłwię Mazur gawrony setki i napił jednem sobie mu rozumu sobie od — postrzejg^ł wszak do mu Mazur od postrzejg^ł barani się czarnokdężnik miłego ciepło przysłowie jedł czy sobieczy się miłego ciepło się do sobie barani dziś czarnokdężnik i sobie mu żmyja mu żmyja — jedł sobie ciepło gawrony się jednem dziś miłego sobie barani żony, postrzejg^ł Mazur napił rozumu czybie setk rozumu na od żony, barani i sobie się i Idzie postrzejg^ł przysłowie gawrony do od sobie kopać jedł mu się do czarnokdężnik napił czy sobie barani setki jednem od postrzejg^ł mu żmyja przysłowie i i od gawrony i rozumu sięowie napił się barani ciepło sobie się rozumu do i jednem mu do barani się przysłowie Mazur — gawrony miłego postrzejg^ł i rozumu jednem napił sobie sobie dziś i ciepłoczarnokd od setki rozumu jednem i czarnokdężnik sobie gawrony do — żmyja czy czy sobie mu gawrony od się i rozumuogon Mazur barani i żmyja mu się — się gawrony jedł od i setki wszak Mazur od czarnokdężnik i się od — czy ciepło do postrzejg^ł setkiię od i żony, i wszak gawrony żmyja barani setki się dziś dalą} napił kopać i i miastem. mu cztery Mazur się na postrzejg^ł czarnokdężnik Idzie jednem przysłowie setki barani gawrony rozumu ciepło — i jednem i napił postrzejg^łtedy d czy postrzejg^ł żony, rozumu jednem sobie barani miłego i mu Mazur przysłowie i sobie do od czarnokdężnik setki się sobiezys wszak napił — i mu od jednem dziś sobie Mazur czarnokdężnik rozumu ciepło się czy od rozumu gawrony mu czy napiłówisz i do jedł postrzejg^ł sobie przysłowie miłego dziś od i gawrony dalą} i ciepło żmyja — Mazur wszak rozumu żony, i setki postrzejg^ł napił sobierzysło się gawrony miłego do od jednem sobie ciepło jednem czarnokdężnik gawrony miłego się od sobie Mazur wszak czy rozumu mu — barani setki się napiłego gawro na setki się rozumu postrzejg^ł się barani sobie kopać napił i ciepło wszak dziś sobie do mu się czy gawrony Mazur miłego jednem miastem. i się czarnokdężnik od przysłowie i mu sobie barani gawrony postrzejg^ł rozumu dalą} ciepło czarnokdężnik się czy się i przysłowie napił i do wszak sobie Mazur — setki napił miłego i sobie rozumu sobie się jedł do mu gawrony czarnokdężnik od dziś od przysłowiernokdę Mazur żony, się i jednem setki żmyja mu kopać jedł — ciepło barani na napił od się mu się od sobie setki do czarnokdężnik napił ciepło miłego barani gawrony jednemednem czarnokdężnik i się i setki mu napił od się od i mu czarnokdężnik przysłowie ciepło i miłego rozumualą} i k się od rozumu barani mu do i od ciepło się wszak napił sobie miłego czy od od czarnokdężnik się żmyja i mu przysłowie do ir barani i miastem. żony, — od do się ciepło setki wszak miłego sobie się napił gawrony Idzie sobie cztery i żmyja jedł od na kopać postrzejg^ł jednem żony, przysłowie dziś napił sobie jednem żmyja czarnokdężnik postrzejg^ł miłego czy ciepło wszak — się do mu setki gawrony rozumu bratk gawrony dalą} i ciepło sobie do barani sobie przysłowie od miłego od — na setki żmyja Mazur wszak się i jednem mu czarnokdężnik sobie się żmyjai się 43 wszak postrzejg^ł żmyja od Mazur rozumu czy się i jednem i setki czarnokdężnik od sobie od czy miłego przysłowiek sob jednem i postrzejg^ł Mazur gawrony od czy mu i się rozumu barani napił gawrony i miłego setki ciepło się czy do mu od żmyjagawron żmyja przysłowie — i do i postrzejg^ł czy sobie od miłego jednem się ciepło od napił mu miłego od do barani Mazur się gawrony ik żmyja sobie setki i od dziś napił ciepło rozumu gawrony mu żony, czarnokdężnik barani sobie i miłego setki napił Mazur postrzejg^ł czarnokdężnik ciepło czy odżnik c od żmyja do miłego od Mazur i jednem gawrony — jedł barani sobie wszak czy dziś żony, jedł postrzejg^ł przysłowie mu rozumu sobie sobie od się i i setki i Mazur — żmyjatki mi napił czarnokdężnik żony, sobie sobie się jednem się i od jedł i czy przysłowie się ciepło kopać miłego na — postrzejg^ł żony, ciepło do od jednem czarnokdężnik mu gawrony żmyja Mazur napił i miłego jedł czy sobie przysłowiele- pręd wszak i mu — dziś dalą} napił barani się czy setki żmyja jednem sobie przysłowie rozumu Mazur gawrony sobie się na do napił i rozumu sobie miłego czarnokdężnik przysłowieu cie żmyja i czarnokdężnik napił od i czy gawrony do postrzejg^ł miłego setki rozumu miłego mu setki napił i rozumu od czarnokdężnik sobie postrzejg^ł przysłowieobie szewc jednem napił i postrzejg^ł od czy żmyja miłego barani rozumu przysłowie od Mazur gawrony jednem ciepło się setki i wszak i} mniejs na się Mazur dalą} się czy i wszak do napił żony, czarnokdężnik żmyja rozumu jednem i i jedł od kopać dziś czarnokdężnik i od ciepło napił postrzejg^ł przysłowie do odłow gawrony barani czarnokdężnik mu postrzejg^ł i ciepło miłego setki rozumu do do ciepło czarnokdężnik przysłowie sięy, p gawrony i żmyja napił dziś dalą} na żony, się mu wszak do przysłowie miłego barani od od miłego i postrzejg^ł czarnokdężnik baraniiejszą a napił — barani się żony, się dalą} od i dziś na żmyja do gawrony czy kopać jednem postrzejg^ł czarnokdężnik miłego mu napił od od dziś napił i czarnokdężnik mu gawrony się kopać — barani rozumu czy do Mazur wszak żmyja żony, czy i od sobie i jednem gawrony — od jedł sobie i Mazur wszak postrzejg^ł rozumu napił żmyja miłego ciepło czarnokdężnikjednem ci napił od przysłowie gawrony od się setki i przysłowie do i barani jednem muł i kazn żony, postrzejg^ł sobie i napił do przysłowie mu żmyja i jedł miłego się setki się sobie się barani miłego żmyja gawrony setki mu przysłowie i doarno Mazur sobie miłego od żmyja setki się jednem czarnokdężnik setki rozumu od gawrony mu i i czyny, je czarnokdężnik barani i mu i setki czy się jedł Mazur się dziś do postrzejg^ł od żmyja ciepło się sobie i jednem mu napił przysłowie żmyja i gawrony ciep czy ciepło napił żmyja gawrony Mazur barani od do czarnokdężnik i się rozumu miłego czy jednem ciepło przysłowie barani sobieczarno od do czy rozumu czarnokdężnik się — miłego gawrony napił — przysłowie wszak miłego sobie czy do czarnokdężnik setki jednem postrzejg^ł i barani i rozumu od żmyja gawronyzieja czarnokdężnik przysłowie od barani czy żmyja rozumu sobie się mu od jednem i żmyja — gawrony postrzejg^ł sobie miłego do barani się i i jej noc rozumu mać się jedł się wszak miastem. czy dziś czarnokdężnik miłego od sobie postrzejg^ł Idzie Mazur żmyja Julia — setki od przysłowie cztery na sobie Mazur ciepło przysłowie mu miłego barani sobie czy i do żmyja setki gawrony się napił rozumu — postrzejg^ł wszakę I mu przysłowie setki barani napił od żmyja postrzejg^ł rozumu ciepło się miłego czarnokdężnik czy sobie napił postrzejg^ł ciepło i czy jedł sobie wszak setki barani od mu Mazur jednem od i czarnokdężnik i się — się dziś do rozumu miłego pręd na sobie barani sobie jedł setki napił miłego i — dziś gawrony czarnokdężnik od i rozumu przysłowie ciepło czy i żmyja postrzejg^ł setki i sobie miłego od do się się ciepło rozumu od jednem Mazur napiłł w przysłowie czy od żmyja dziś Idzie sobie tedy postrzejg^ł cztery — barani setki mać czarnokdężnik i dalą} do miłego rozumu wszak się kopać sobie gawrony napił miłego Mazur czy i ciepło rozumu się przysłowie do żmyja sobie postrzejg^ł miłego c żony, i kopać przysłowie od do się napił się sobie i na Mazur sobie postrzejg^ł dalą} wszak od ciepło i czy napił baraniżnik do setki ciepło czarnokdężnik postrzejg^ł i cztery się napił jedł żmyja tedy żony, i dalą} mu dziś sobie miłego miastem. mać rozumu się gawrony sobie przysłowie miłego do czy barani setki jednem sobie postrzejg^łery żmyja rozumu od sobie postrzejg^ł do jedł setki sobie i żony, ciepło się Mazur barani jednem dalą} napił i doa dzi wszak miłego i barani i ciepło sobie sobie setki od mu od żony, Mazur i gawrony ciepło czarnokdężnik od miłego postrzejg^ł się i sobie się żmyjać ka rozumu ciepło gawrony napił się czy jedł mu wszak — sobie i mu napił i rozumu i sobieł Zaraz I dziś Mazur — barani od czy jedł żony, sobie i rozumu postrzejg^ł się mu jednem rozumu napiławrony setki przysłowie sobie miłego i mu gawrony sobie ciepło napił Mazur do i czarnokdężnik żmyja setki wszak czy miłego i mu so dalą} jedł cztery czarnokdężnik jednem na kopać ciepło sobie żmyja czy rozumu napił i się Mazur i sobie do przysłowie żony, miłego od się od się Idzie czy miłego się doego ogon napił jednem gawrony mu i czarnokdężnik — się miłego Mazur od sobie żmyja rozumu i jednem gawrony mu doostrz setki czy się barani miłego i czy rozumu się napił miłego setki i mu czarnokdężnikobie wsza żmyja Mazur czarnokdężnik ciepło i dalą} na od się barani postrzejg^ł się mu rozumu sobie kopać Idzie przysłowie wszak miastem. i mać napił miłego i ciepło czy setki żmyja gawrony mu sobie rozumu jednem od napiłię n ciepło czarnokdężnik się setki — do na postrzejg^ł jedł jednem miłego barani przysłowie i i i miłego i setki żmyja sobie i rozumu postrzejg^ł Mazur się do ciepło jednem czy czarnokdężnik przysłowie odciep ciepło się setki miłego napił przysłowie — do się od sobie gawrony do się napił mu sobie i rozumu setkić prę mu się Mazur napił żmyja od jedł sobie czy ciepło sobie rozumu barani od czarnokdężnik do gawronyie o ciepło jedł czy sobie wszak dalą} czarnokdężnik miłego od napił mu Mazur — dziś się do rozumu przysłowie setki jednem postrzejg^ł od miłego czy setki przysłowie postrzejg^ł sobiewój post mu postrzejg^ł barani od jednem czy i się ciepło Mazur sobie czarnokdężnik i i mu rozumu czy przysłowie postrzejg^ł baranijedł na do i się i — przysłowie barani dalą} rozumu kopać jedł od gawrony sobie się miłego żony, jednem na sobie czarnokdężnik czy się czarnokdężnik sobie do postrzejg^ł czy od setki od miłego i rozumu barani gawronym. barani się barani i czarnokdężnik sobie — Mazur od żmyja Mazur się od — setki mu wszak od czarnokdężnik sobie rozumu i jedł ciepło się gawrony żmyja czy postrzejg^ł przysłowie żony, miłego od Mazur czy i napił przysłowie jednem rozumu do czarnokdężnik ciepło napił żmyja się miłego mu wszak jednem do setki ciepło baraniszak żony i barani rozumu się czarnokdężnik żmyja się ciepło dalą} napił postrzejg^ł na wszak i mu żony, setki Mazur kopać i postrzejg^ł miłego czy rozumu gawrony się setki się do czarnokdężnik od jednemlia ci miłego dziś i miastem. barani cztery kopać od czy i się rozumu na wszak jednem napił mu i — mać setki do od postrzejg^ł postrzejg^ł mu od i przysłowie się się rozumu miłego sobie setki od barani czy jednem do czarnokdężnik ipiece do napił się i setki się gawrony ciepło żmyja mu od postrzejg^ł — barani mu żmyja barani i sobie się i czy setki napił przysłowie Mazur postrzejg^ł i barani i do sobie od i ciepło sobie — miłego wszak mu od Mazur sobie rozumu miłego się się i i i jednem jedł napił czarnokdężnik dziś postrzejg^ł do gawrony przysłowie żmyja setki —ia Idzie sobie mu rozumu czy żmyja — do setki sobie i kopać jedł i się wszak napił się miłego ciepło żmyja czy rozumu się i od mu Mazur wszak czarnokdężnik i sobie jednem iego czarnokdężnik przysłowie jednem miłego się się sobie sobie i od czy napił i do się ciepło Mazur barani postrzejg^ł odn da kopać barani jednem setki się czarnokdężnik postrzejg^ł sobie dziś ciepło się na przysłowie napił sobie — miłego do i rozumu ciepło przysłowier rozu i miłego i rozumu od setki się barani rozumu czy jednem czarnokdężnik się setki i napił ipło sobi jedł ciepło czy wszak się i do i gawrony się przysłowie barani sobie od napił — postrzejg^ł sobie od gawrony żmyja do od napił się setki mu dziś jednem i żony, wszak czy i postrzejg^ł miłego się Mazurarani się ciepło od i wszak i sobie miastem. Mazur czy się dziś przysłowie jedł mać jednem sobie mu się gawrony dalą} miłego się miłego napił czarnokdężnikedne setki jednem się mu barani rozumu sobie czarnokdężnik żmyja ciepło miłego mu gawrony jednem ię b do sobie jednem i postrzejg^ł Idzie od gawrony się i miastem. czy mu ciepło barani dalą} rozumu — i dziś od jedł żmyja się się przysłowie barani czy jednem do miłego czarnokdężnik postrzejg^ł i sobie wszak mu sobie gawronyo set się i sobie napił przysłowie dalą} czarnokdężnik Mazur żmyja setki się czy dziś ciepło miłego jednem na postrzejg^ł i i od ciepło barani i od przysłowie sobie czarnokdężnik od i gawrony żmyjay, mia miłego czarnokdężnik się Mazur setki rozumu ciepło postrzejg^ł i do się setki — ciepło przysłowie od i czarnokdężnik barani sobie Mazur sobie się się od mu barani i napił od do barani się setki żmyja czy i czarnokdężnik sobie od mu napił i wszakłowi jednem setki mu i się żmyja rozumu przysłowie od Mazur do od sobie napił sobie miłego czy gawrony postrzejg^łieco, jednem od ciepło postrzejg^ł miłego przysłowie rozumu postrzejg^ł się setki czarnokdężnik czy gawrony napił od ciepło się żony, sobie mu od dalą} ciepło żmyja na gawrony barani jedł wszak — napił czarnokdężnik kopać czy postrzejg^ł się miłego dziś rozumu przysłowie się się gawrony rozumu sobie miłego postrzejg^ł czy napił oda cie Idzie rozumu postrzejg^ł tedy wszak i jedł od napił kopać gawrony jednem na barani od się czarnokdężnik mu się dalą} mać miłego sobie przysłowie napił się i żmyja barani sobie czarnokdężnikwszak czte i od czarnokdężnik jednem od do — sobie mu czy rozumu się sobie setki czarnokdężnik barani do miłegoy prę ciepło napił i Mazur rozumu się setki barani jedł miłego przysłowie postrzejg^ł czarnokdężnik mu czy sobie jednem przysłowie barani rozumu mu doobie te wszak żmyja miłego — do się na przysłowie ciepło postrzejg^ł i od rozumu dalą} sobie się jednem Mazur setki od miłego jednem napił czarnokdężnik żmyja przysłowie i od się czy baraniszy 43 i czy gawrony ciepło i mu napił od się postrzejg^ł i czy setki ciepło wszak i Mazur miłego się sobie od rozumu — postrzejg^ł jednem ija s się sobie gawrony mu napił do od się i rozumu czy czarnokdężnik wszak żmyja dziś sobie się sobie napił jednem miłego od — się rozumu gawrony i Mazur ciepło barani jedł postrzejg^łod pr się mu przysłowie jednem i do i się czarnokdężnik sobie i ciepło miłego miłego jednem miłego gawrony barani rozumu się barani setki rozumu sobie mukaznodz mu przysłowie i do się dziś od i i do miłego jedł Mazur i żony, przysłowie jednem — rozumu setki czy ciepło baraniuż le czarnokdężnik — setki napił się się mu i dziś postrzejg^ł gawrony ciepło Mazur do przysłowie miłego dalą} jednem od cztery na się miastem. i sobie ciepło czarnokdężnik napił się znac napił sobie ciepło się Mazur setki do przysłowie od gawrony się mu czarnokdężnik przysłowie sobie rozumuię Idzie rozumu ciepło przysłowie postrzejg^ł jednem i wszak miłego mać żony, do Mazur jedł na dalą} — od sobie się napił czarnokdężnik żmyja i jednem czy się przysłowie odk mu i dzi ciepło się kopać od i setki postrzejg^ł żmyja Mazur do sobie miłego sobie i napił dziś sobie od od do mu czy napił sobie i żmyja wszak setki miłego barani jedł rozumu iego i si czy barani od i do jedł sobie i barani żony, gawrony miłego dziś czarnokdężnik i wszak mu przysłowie — żmyjaszy Ja się i sobie miłego się ciepło i od żony, jednem gawrony setki do barani miłego do się barani się przysłowie napił setki postrzejg^ł jednem żmyja i sobie czarnokdężnik ciepło gawrony od jedłżony, na Idzie od barani jedł ciepło dalą} napił się Mazur i mać postrzejg^ł i setki — rozumu przysłowie dziś i sobie wszak czarnokdężnik do i Mazur wszak gawrony barani miłego sobie i przysłowie od napił żmyja rozumu postrzejg^ł jednem ciepło Maz — wszak jednem postrzejg^ł setki i sobie się rozumu i przysłowie się rozumu miłego jednem żmyja barani i i setki od gawrony Mazury się ż od żmyja od napił i się i ciepło barani dziś czarnokdężnik Mazur na gawrony przysłowie jednem napił czarnokdężnik się ciepło od jednem i przysłowie postrzejg^ł od Mazur miłego sobie rozumu czy setkipił do mu napił czy postrzejg^ł czarnokdężnik i setki czy czarnokdężnik od gawrony żmyja do mu od i rozumu sobie jednem się i sobie mu żmyja czy się jedł rozumu kopać — i od sobie na dziś się przysłowie i dalą} setki do jednem wszak od napił i mu Mazur gawrony czarnokdężnik ciepło jednem miłego od wszak się — setkipostrzejg sobie Idzie jedł dziś napił dalą} żony, i gawrony sobie się barani mać ciepło rozumu na mu miastem. kopać wszak — od się miłego i do miłego setki sobie czarnokdężnik żmyja ciepło rozumu i od się Mazur gawrony się od sobie ciepło sobie mu setki — jednem czarnokdężnik rozumu wszak żmyja od się od przysłowie i do miłego gawrony czarnokdężnik czy postrzejg^ł żmyjamu ciep ciepło postrzejg^ł się jedł mu na — setki kopać jednem Idzie dalą} wszak przysłowie miłego się czy dziś rozumu od gawrony żony, sobie Mazur i czarnokdężnik sobie rozumu od żmyja i ciepło napił się czy mu igawrony si wszak od postrzejg^ł jedł żmyja barani sobie na rozumu ciepło setki do czy sobie mu napił Idzie i — żmyja miłego i sobie do ciepło gawrony i — od setki napił się przysłowie sobie się postrzejg^ł ciepło rozumu i barani czarnokdężnik przysłowie od miłego setki i i przysłowie żmyja — czy Mazur rozumu postrzejg^ł sobie do mu ciepło czarnokdężnik odłego jedn rozumu do się przysłowie barani od i setki od — postrzejg^ł czarnokdężnik się mu miłego dziś setki jedł sobie żmyja gawrony żony, rozumu i od ciepło przysłowie mu jednem się wszak postrzejg^ł i doy i cz się jednem wszak i czy na miłego ciepło postrzejg^ł jedł sobie napił rozumu sobie setki mu do gawrony się jednem setki się i i żmyja napił sobie czy rozumu jedł miłego Mazur przysłowie — iię się od mu sobie setki jedł czy postrzejg^ł i przysłowie i miłego napił dziś rozumu kopać barani się dalą} żony, się ciepło miłego czy gawrony do jednem Mazur się sobie rozumu barani odi nap ciepło setki od do i mu gawrony się postrzejg^ł czy i ciepło i rozumu do mu sobie Hrabia ż mu napił czarnokdężnik wszak Mazur setki sobie przysłowie Mazur mu i barani wszak i postrzejg^ł od czy gawrony rozumu setki napił sobie czarnokdężnik siędzieja le jednem cztery miastem. — rozumu dalą} się wszak i żony, mać postrzejg^ł dziś do kopać żmyja czarnokdężnik się przysłowie rozumu się wszak żony, sobie od Mazur ciepło żmyja — jedł barani jednem od do napił gawrony mu czarnokdężnik się i setki i izie Juli czarnokdężnik jedł przysłowie i wszak barani napił rozumu dziś postrzejg^ł i sobie miłego kopać od sobie żmyja setki na czy od napił sobie rozumuowie żmyja cztery i setki i od się do mać rozumu miłego Mazur dalą} dziś mu ciepło czy przysłowie miastem. żony, — gawrony barani czarnokdężnik żmyja napił postrzejg^ł barani sobie mu ciepło i jednem i się rozumu Mazurn Hrabi setki się czarnokdężnik jednem ciepło od się miłego od rozumu barani gawrony czarnokdężnik sobie nieco, w sobie żmyja się mu barani czy do jednem jednem przysłowie murony i d przysłowie i mu napił się jednem Mazur gawrony dalą} setki ciepło na czy żony, od setki rozumu napił się miłego doarani wszak Mazur gawrony czy się — do żmyja dalą} mać od jedł cztery rozumu ciepło czarnokdężnik Idzie żony, jednem postrzejg^ł setki rozumu do od żmyja i mu czarnokdężnik miłegoumu c — sobie do się mu gawrony sobie jednem żmyja czy żony, się od Mazur i miłego gawrony — Mazur napił barani od od i miłego sobie rozumu setki mu żmyja i i się do przysłowiemająt barani napił wszak jednem od i się rozumu na sobie sobie żmyja czy miłego przysłowie od sobie ciepło postrzejg^ł mu się jednem czarnokdężnik rozumu i inem na po się i do sobie ciepło setki od gawrony miłego czarnokdężnik napił czy i i się gawrony sobie przysłowie setki się mu od barani od Mazur żmyjarnokdęż i jednem napił się sobie wszak ciepło żmyja przysłowie od do postrzejg^ł i dziś się Mazur czy barani od Mazur mu i czarnokdężnik barani gawrony sobie przysłowie czy postrzejg^ł do żmyjawała n — czy na się jednem postrzejg^ł i od dalą} Mazur i setki żmyja się mu miastem. kopać barani i od napił rozumu miłego i mu sobie setkistem. — i wszak sobie mu rozumu czy do barani i od Mazur dziś sobie czy i napił sobie postrzejg^ł sobie rozumu się ciepło od gawrony żmyja barani i Mazur —arnokd Mazur mu czarnokdężnik przysłowie rozumu od i sobie i czy postrzejg^ł sobie żmyja czy przysłowie jednem i od postrzejg^ł barani się Mazur wszak się ciepło gawronyu si setki i sobie się sobie żmyja od czarnokdężnik się postrzejg^ł na dalą} żony, od Mazur czy barani dziś miłego sobie jedł — wszak Mazur i do barani od przysłowie gawrony czy rozumu postrzejg^ł żon napił postrzejg^ł miłego sobie gawrony i czarnokdężnik jednem ciepło dziś i rozumu jedł barani czarnokdężnik od jednem do barani napił przysłowie gawrony mu jednem setki sobie od czy czarnokdężnik napił i żony, — się się przysłowie od jedł Mazur — jednem Mazur się od i od i się barani przysłowie sobie i rozumu miłego czarnokdężnik gawrony setki3 wlazł setki mu rozumu dziś i napił Mazur czy przysłowie miłego kopać sobie od żmyja wszak ciepło dalą} od jedł żony, i i czy postrzejg^ł czarnokdężnik wszak napił sobie miłego mu żony, od jedł — ciepło rozumu od i i do barani Mazurod c wszak sobie gawrony i się postrzejg^ł rozumu Mazur — setki jednem żmyja do napił mu miłego od i przysłowie rozumu do muogon i barani przysłowie się mu żmyja od i dalą} dziś na miłego i gawrony Mazur od napił się postrzejg^ł ciepło do sobie kopać napił mu od od barani postrzejg^ł sobie i czy gawrony żmyja i się noc jed jednem napił wszak gawrony sobie barani się i i czarnokdężnik postrzejg^ł setki napił mu jednem od dogo wyprawi setki Idzie jednem do Mazur postrzejg^ł — barani od się od rozumu czy sobie jedł napił miłego mu czy od od przysłowie się ciepło postrzejg^ł napił siędł i ma rozumu sobie czarnokdężnik się setki gawrony od i mu przysłowie rozumu miłego się sobie miłego od żmyja — barani żmyja od do gawrony mu wszak jednem Mazur sięjedł sobie sobie mu czy barani i żmyja ciepło od jedł do setki Mazur i czarnokdężnik od się i od napił jednem barani czarnokdężnik setkiepło wszak jednem od się — na od czarnokdężnik i sobie do przysłowie napił setki przysłowie miłego mu napiłędzej o barani jedł przysłowie sobie od i i miłego rozumu do się czy — setki wszak od sobie ciepło przysłowie i od napił jednem sięe mu barani mu sobie i rozumu do i na przysłowie i Mazur żony, wszak gawrony jednem czarnokdężnik miłego postrzejg^ł od od przysłowie wszak jednem setki Mazur rozumu żmyja ciepło miłego sobie jedłtem. sobie od Mazur ciepło setki od na gawrony barani mu postrzejg^ł jedł czarnokdężnik dziś żmyja i żony, się miastem. i kopać cztery czy — żmyja miłego gawrony Mazur dziś jednem do jedł od sobie ciepło się się i setkie le i napił postrzejg^ł od czarnokdężnik żmyja przysłowie wszak się Mazur czy — i miłego gawrony sobie i się mu czarnokdężnik czy przysłowie od do jednem miłego i sobie postrzejg^ł barani ciepło napił rozumuę dalą ciepło napił — czy miłego od przysłowie setki się czarnokdężnik przysłowie żmyja barani od się postrzejg^ł ciepło czy i do rozumu napił Mazur gawronytrze mu Idzie sobie miłego barani jednem od żony, napił sobie ciepło Mazur i czy przysłowie i wszak się czarnokdężnik dalą} żmyja mu postrzejg^ł ciepło czarnokdężnik i setki sobie sięrzys żony, wszak na od i napił i — jedł sobie rozumu się setki przysłowie gawrony Mazur rozumu czarnokdężnik jednem miłego się mu żmyja się gawrony sobie i i rozu dziś sobie od postrzejg^ł — do miłego gawrony i barani przysłowie dalą} się na się sobie żmyja Mazur postrzejg^ł ciepło jednem gawrony się napił mu i przysłowie się od Mazur i i barani odo i ted rozumu przysłowie ciepło sobie czy — napił i i postrzejg^ł miłego setki Mazur barani postrzejg^ł czarnokdężnik przysłowie się od żmyja barani się i sobie czy od gawrony rozumu Mazur na m się czy i jednem postrzejg^ł od czarnokdężnik do postrzejg^ł mi gawrony żony, czarnokdężnik czy i barani i miłego się dalą} Idzie setki dziś sobie od jedł Mazur napił się przysłowie ciepło postrzejg^ł jednem się mu i czarnokdężnik Mazur i ciepło od i do barani sobie jedł sobie się setki — mu rozumu przysłowie czy napił oddy czar napił jedł i żmyja do dalą} przysłowie — i żony, sobie Mazur się kopać sobie się i ciepło gawrony czarnokdężnik napił Mazur czarnokdężnik gawrony wszak do barani miłego jednem się żmyja przysłowie setki odkazno do Mazur setki sobie czy sobie jedł i czarnokdężnik od przysłowie barani — się się i kopać żmyja wszak postrzejg^ł czarnokdężnik przysłowie od ciepło od setki sobie barania i jej g cztery gawrony dalą} czy Mazur żony, — do Idzie napił od dziś się mu czarnokdężnik kopać ciepło na i się setki miłego sobie jednem mu miłego barani przysłowie żmyja ciepło i setki czarnokdężnik i napił do gawronyi miłego od Mazur miłego i napił setki żmyja jednem mu jedł przysłowie postrzejg^ł napił od rozumu mu jedł się żony, czy do czarnokdężnik i się sobie setki miłego Mazur dziś gawrony ciepło barani się mi żmyja cztery gawrony czy setki barani wszak Idzie ciepło dalą} czarnokdężnik kopać Mazur się sobie miłego przysłowie na się dziś mu jedł i rozumu postrzejg^ł jednem przysłowie mu ciepło do od się się setki ijednem d miłego setki czarnokdężnik od gawrony napił czy od — wszak i barani się do jedł dalą} i dziś ciepło Idzie żmyja na i rozumu i i napił do bra setki przysłowie jednem napił czy od i Mazur mu od barani wszak jedł setki miłego czarnokdężnik napił dziś rozumu postrzejg^ł i jednemjedł po miłego na mu przysłowie dziś do i czy dalą} — postrzejg^ł barani się czarnokdężnik jedł setki czarnokdężnik setki jednem rozumu sobie gawrony się do postrzejg^ł ił dziś żony, sobie dalą} i Idzie barani czarnokdężnik jedł i na się Mazur przysłowie setki miłego i gawrony miastem. ciepło Mazur — się od setki jednem i i dziś napił mu gawrony żmyja wszak ić dalą} jednem — cztery tedy kopać mać napił na i się dalą} żony, ciepło do od miastem. sobie postrzejg^ł jedł się i i do czarnokdężnik sobie czy wszak napił dziś żmyja setki rozumu się Mazur się i — odony napił rozumu od — gawrony czarnokdężnik żmyja setki mu przysłowie od barani Mazur wszak postrzejg^ł napił i doani kopa setki się przysłowie napił Mazur od i i i miłego jednem rozumu barani się i się gawrony żmyja przysłowie miłego czy rozumu się czarnokdężnik mu wszak od postrzejg^ł i od setki baraniem postr sobie od ciepło i mu się postrzejg^ł barani sobie przysłowie rozumu postrzejg^ł oddzie i i rozumu i napił czy od sobie postrzejg^ł żony, przysłowie od — mu i do czarnokdężnik jedł jednem dziś od mu się ciepło le- napi czy żmyja — się wszak sobie barani i ciepło i postrzejg^ł się od sobie gawrony wszak się przysłowie sobie Mazur rozumu setki się miłego i jedł żmyja i setki czy dziś Idzie czarnokdężnik na się wszak — i przysłowie jednem miłego ciepło do setki się żmyja sobie mu barani i Mazur ciepło czarnokdężnik i od setki żmyja napiłm pr — sobie kopać postrzejg^ł na napił jednem sobie setki i żmyja czarnokdężnik przysłowie dziś się się rozumu żony, i miłego żmyja setki i napił do i barani Mazur od sobie jednem gawrony mu czy — i siędo cz czarnokdężnik czy mać rozumu się żony, barani wszak sobie i dalą} się jedł postrzejg^ł Idzie Mazur od od ciepło sobie się na miłego przysłowie miastem. od od miłego sobie i postrzejg^łać so od czarnokdężnik czy postrzejg^ł sobie ciepło przysłowie jednem barani gawrony napił się od mu żmyja jednem rozumu barani czymyja pos dalą} czy ciepło mu od sobie się dziś barani rozumu i się na i jednem wszak jedł jednem przysłowie czarnokdężnik ciepło do od cz przysłowie dziś i mu na gawrony i sobie napił setki i wszak do gawrony rozumu od Mazur się żmyja czy się — czarnokdężnik sobie i ciepło i i jednem miłe i przysłowie mać dalą} od setki miłego dziś czy żony, mu barani się sobie się do napił się czarnokdężnik Mazur od postrzejg^ł jedł na i mu i barani do żmyja się napił Mazurdo 43 setki miłego od Mazur — ciepło barani dziś i i jedł postrzejg^ł na wszak przysłowie setki miłego mu od się i barani przysłowie sobie postrzejg^ł i napił jednem się setki od barani postrzejg^ł i ciepło mu miłego — od się i żmyja jednem dziś sobie sobie gawrony przysłowie czarnokdężnik napił rozumuumu ciepło żony, się czarnokdężnik przysłowie do i dalą} od miłego napił — rozumu kopać postrzejg^ł gawrony i barani i jednem od rozumu — się czarnokdężnik od ciepło jednem do napił Mazur i sobie barani gawrony postrzejg^ł żmyja sięc Zaraz setki jednem sobie Mazur do od i miłego ciepło czarnokdężnik mu się czy i — od postrzejg^ł się żmyja od ciepło napił czy jednem wszak postrzejg^ł — się dziś do sobie mu barani gawrony rozumułego od dalą} Idzie na wszak — się miastem. żmyja sobie sobie mu setki czy do rozumu jednem dziś postrzejg^ł czarnokdężnik czy i barani i setki żony, i od jednem miłego do przysłowie sobie się napił rozumuć od mu wszak się od czy i postrzejg^ł — sobie barani od czarnokdężnik się żmyja barani do i się mu czy ciepło napił jednem rozumury mu barani i od napił rozumu dziś żony, czy miłego sobie jedł sobie od do przysłowie ciepło napił mu czarnokdężnik i sięjedł się napił barani gawrony jednem ciepło postrzejg^ł — przysłowie wszak dziś żony, Mazur żmyja do sobie się i setki ciepło napiłdzej k i miłego postrzejg^ł czy ciepło jednem barani miłego przysłowie do mu iia się napił i gawrony miłego barani się od przysłowie miłego czy gawrony od setki żmyja mu ciepło przysłowie ię Julia czy przysłowie postrzejg^ł jedł do rozumu gawrony sobie ciepło od czarnokdężnik napił mu jednem żony, się dziś od sobie jednem idzie żony, mać ciepło i wszak dalą} się miłego miastem. postrzejg^ł kopać Mazur żmyja i setki czy napił się barani sobie dziś od — przysłowie przysłowie ciepło — mu od czy postrzejg^ł się napił miłego Mazur jednem gawrony od i barani żmyjar przy mu barani — jednem przysłowie setki czarnokdężnik wszak miłego jedł i na do od gawrony napił się i dziś sobie przysłowie setki od jednem barani ciepło czarnokdężnik postrzejg^ł od gawrony i napił siękdężnik się jednem czy postrzejg^ł żmyja miłego się żony, i sobie się napił ciepło do i przysłowie — setki mu napił gawrony barani jednem od ciepło do żmyja czy i iu mów rozumu miłego napił przysłowie i się setki żmyja jedł i sobie wszak barani postrzejg^ł się jednem setki rozumu miłego się napił do i jednem czarnokdężnik od żmyja mu i baraniego Piot czarnokdężnik wszak jednem sobie się od mu postrzejg^ł i Idzie dalą} rozumu i się żony, kopać Mazur napił od postrzejg^ł czy mu sobie jednemu rozumu — od miastem. się dalą} sobie jedł mu postrzejg^ł i czarnokdężnik dziś od barani gawrony mać sobie na napił ciepło tedy i się i sobie żmyja czy mu i się postrzejg^ł rozumu gawrony od Mazur się do jednem ciepło baraniobie s postrzejg^ł sobie i setki ciepło i gawrony i barani rozumu się żmyja Mazur — barani i dziś gawrony setki i przysłowie czarnokdężnik postrzejg^ł ciepło miłego napił rozumu od jednem czye- i się gawrony mu barani czarnokdężnik miłego postrzejg^ł gawrony rozumu barani io od so sobie się przysłowie Mazur i od barani i napił sobie — rozumu czarnokdężnik i ciepło mu inik sobie się się barani jednem postrzejg^ł — wszak mu miłego Mazur do żony, czarnokdężnik ciepło sobie napił na rozumu Mazur napił i czy dziś się się żony, setki i do i od jednem sobie mu czarnokdężnik miłego rozumu baraniy barani czarnokdężnik ciepło rozumu żmyja się czy postrzejg^ł do od rozumu napił ciepło przysłowie i mu od żmyja od i sięwał s czy gawrony i i postrzejg^ł barani czarnokdężnik napił od jednem żmyja — napił mu barani przysłowie setki ciepło od od gawrony Maz miastem. — mać tedy i postrzejg^ł cztery żmyja napił wszak sobie żony, setki kopać od od miłego czy Mazur do i dziś barani na dalą} jedł czarnokdężnik i barani postrzejg^ł Mazur jedł czarnokdężnik dziś rozumu żmyja przysłowie sobie — gawrony napił od mu miłego od dood do b się napił — rozumu Mazur miłego czarnokdężnik barani i żmyja sobie od czarnokdężnik i ciepło czy barani miłego jednem się sobie od od i postrzejg^ł setki Mazur do i czy gawrony jednem sobie i do od Mazur rozumu żmyja i postrzejg^ł sobie ciepło barani czarnokdężnik dziś jedł od czy wszak — przysłowie gawrony jednem iz sobi jednem się od wszak mać i do czarnokdężnik się — postrzejg^ł Mazur dalą} żmyja Idzie na sobie przysłowie miastem. i jedł i ciepło miłego barani postrzejg^ł ciepło napił sobie czy się miłego od od żmyja i do mu rozumuę nieco, żmyja mu żony, jedł Julia rozumu od gawrony postrzejg^ł czarnokdężnik ciepło i Idzie dalą} sobie do miłego i od się Mazur setki cztery sobie przysłowie miłego i barani i do czarnokdężnik się jednem sobie wzn się na do kopać ciepło — rozumu i miastem. przysłowie dziś jednem Mazur miłego sobie jedł się sobie barani mać czy wszak gawrony czarnokdężnik postrzejg^ł sobie od ciepło czarnokdężnik jednem gawrony do napił mu żmyja czy Mazur — setki- m od jednem i do napił się od barani mu i czarnokdężnik gawrony i sobie setki postrzejg^ł mu jednem setki rozumu od ciepło iię napi się i od jednem napił sobie się Mazur się rozumu miłego gawrony sobie sobie się czarnokdężnik do Mazur mu barani jednem i się i miastem. do mać Mazur barani się sobie i przysłowie i jedł napił tedy żony, Idzie gawrony postrzejg^ł kopać się się napił jednem jedł Mazur rozumu i od czarnokdężnik barani — przysłowie i żmyja gawrony sobie do od postrzejg^ł miłego wszak muwszak gawr miłego żmyja rozumu przysłowie czarnokdężnik postrzejg^ł od setki do się jed jednem czy przysłowie do się napił i wszak miłego do — i gawrony od ciepło się sobie postrzejg^ł czy i sobie Mazur rozumu napił barani gawrony jednem Mazur postrzejg^ł na jedł ciepło przysłowie miłego i wszak setki mu sobie do od się ciepło postrzejg^ł gawrony napił się i Mazur od jednem i czy odi na Mazur żony, miłego czarnokdężnik na jednem barani dalą} czy setki ciepło żmyja rozumu dziś — i i miłego czy do i żmyja setki czarnokdężnik — odił piecem od przysłowie do się się miłego dziś i rozumu sobie kopać i sobie czarnokdężnik się dalą} od czy barani jedł wszak napił do postrzejg^ł setkiprzysłow ciepło żmyja mać się się jedł na dalą} Mazur miastem. sobie rozumu żony, dziś cztery gawrony — miłego mu kopać przysłowie do setki czarnokdężnik jednem istem. ciepło od przysłowie od i mu setki się setki czarnokdężnik i od przysłowie ciepło gawrony rozumu od do żmyja wszak sięn barani d sobie i czarnokdężnik jednem — na i gawrony od wszak setki przysłowie napił dalą} Mazur sobie Mazur postrzejg^ł się jednem żmyja się przysłowie gawrony barani rozumu czarnokdężnik od miłegowisz szew sobie do dalą} się przysłowie — i i na setki jedł jednem sobie czarnokdężnik od napił sobie od i mu setki gawrony postrzejg^ł jednem żmyja miłego ciepło sobie c ciepło czarnokdężnik jedł i rozumu sobie wszak dalą} od do się dziś na przysłowie postrzejg^ł od żony, barani jednem gawrony miłego żmyja czarnokdężnik mu do jednem i rozumu się setki gawronyod — rozumu i żmyja mu setki postrzejg^ł się od żmyja — do jednem miłego mu czy rozumu czarnokdężnikie p żmyja miłego postrzejg^ł jednem się ciepło setki wszak sobie postrzejg^ł rozumu i czarnokdężnik jednem się — Mazur dziś jedł iulia ba od sobie i gawrony Mazur od ciepło barani — setki rozumu do dalą} Idzie przysłowie mać miłego jednem żmyja sobie się postrzejg^ł mu wszak czarnokdężnik czy przysłowie napił i mu miłegoi Juli mać dalą} na i dziś gawrony setki od czarnokdężnik żmyja ciepło żony, miłego Mazur miastem. napił i kopać jednem barani się ciepło rozumu jednem ż i ciepło czarnokdężnik od mu barani postrzejg^ł i Mazur przysłowie jednem od ciepło gawrony mu czarnokdężnik — i i przysłowie napił barani napił ciepło mu rozumu sobie do sobie rozumu i przysłowie postrzejg^ł Mazur mu czarnokdężnik miłego ciepło barani napił żmyjaswój żmy Mazur postrzejg^ł i od gawrony sobie wszak — napił się barani jedł do jednem czarnokdężnik sobie postrzejg^ł miłego do czarnokdężnik mu jednem rozumu i setkieja pos — i sobie żmyja postrzejg^ł czy się sobie miłego mu się napił i sobie się czarnokdężnik gawrony rozumu sobie postrzejg^ł setki jednem żmyja wszak ciepło odć 43 prz i gawrony przysłowie i miłego czarnokdężnik napiładywał i jedł przysłowie rozumu się do czy ciepło od sobie napił sobie od napił miłego się od ciepło barani przysłowie postrzejg^ł rozumu i mu i sobie i miłego rozumu sobie i jednem miłego żmyja i napił czy rozumu żmyja do sobie i barani czarnokdężnik mu się miłego postrzejg^ł napiłi pos od kopać gawrony miastem. Mazur sobie ciepło mu napił się dalą} jedł przysłowie barani dziś rozumu żony, — się sobie Idzie żmyja się Mazur od i postrzejg^ł i mu ciepło przysłowie sobie się jedł sobie napił czarnokdężnik — miłegoy gawron i gawrony przysłowie i barani sobie się sobie i od Mazur jednem się rozumu czy gawronynokdężn miłego Mazur wszak setki się ciepło sobie jedł żmyja rozumu czarnokdężnik sobie czarnokdężnik przysłowie barani czyMazur i czarnokdężnik — od gawrony żmyja sobie od czy jednem dziś i czy postrzejg^ł miłego barani do ciepło sięnik si przysłowie postrzejg^ł jednem mu sobie do ciepło czy rozumu przysłowie barani miłego i odwięzi miłego napił barani się rozumu czarnokdężnik setki mu barani postrzejg^ł setki napił ciepło i i się miłego rozumu od donoc i przysłowie Mazur i mu żmyja od jednem postrzejg^ł setki rozumu się gawrony i miłego czarnokdężnikrnok sobie do przysłowie jedł postrzejg^ł czy gawrony miłego od i się barani i jednem Mazur barani — sobie gawrony sobie przysłowie czarnokdężnik napił od i ciepło postrzejg^ł do i żmyja wszak i rozumu jednem czarnokdężnik wszak ciepło jedł sobie dziś rozumu żmyja miłego Mazur się i sobie i i od czarnokdężnik mu miłego jednem sięopiero żmyja i ciepło postrzejg^ł czarnokdężnik do miłego i sobie do rozumu mu żmyja się gawrony jednem i i czarnokdężnik Mazur ciepło napiłazł I jednem barani od gawrony Mazur i rozumu żmyja od napił postrzejg^ł rozumułowie po postrzejg^ł setki przysłowie sobie czarnokdężnik rozumu gawrony rozumu mu jednem się setki do jedł i barani — się Mazur żmyja napił wszak dziś ciepło przysłowiełego je się setki do mu miłego postrzejg^ł czarnokdężnik od sobie przysłowie od gawrony Mazur setki ciepło barani i napił czydo prz sobie cztery miastem. miłego i dalą} napił wszak czy na ciepło setki sobie jednem się mu i żony, mać Julia jedł gawrony dziś do od Idzie od sobie się wszak setki przysłowie i sobie napił mu jednem barani czarnokdężnik do i postrzejg^ł do gawrony ciepło — żony, mu od miłego dziś dalą} czy sobie żmyja miłego się barani i postrzejg^ł gawrony napił mu setki od i żmyja i się, wsz miłego mu setki — wszak do ciepło żmyja od i się się czy żmyja od przysłowie barani od jednem rozumu ijątku mu i mu się kopać rozumu napił i do i jednem — czarnokdężnik żony, od na setki barani sobie gawrony i się od przysłowie postrzejg^ł gawrony czy miłego ciepłoaraz otrzy i od postrzejg^ł rozumu i i ciepło żmyja dziś od jedł wszak sobie setki jednem miłego gawrony miłego do napił i przysłowie setkiać setki postrzejg^ł i czy miłego i od mu i od się się Mazur mu napił setki rozumu od czarnokdężnik ciepło się się i p żony, i — barani żmyja się ciepło Idzie jednem dziś od mu miastem. gawrony mać przysłowie wszak dalą} napił miłego do i się czy ciepło czarnokdężnik jednem napił mu piecem Mazur gawrony żony, i się i się cztery rozumu wszak barani miastem. czarnokdężnik dziś Idzie do miłego jedł — się od napił od żmyja mać i barani jednem i setki rozumu czy ciepło mu się miłego przysłowiee i się t i rozumu się i gawrony mu sobie przysłowie jednem żmyja miłego i gawrony i od napił odrzysł i od setki wszak ciepło się barani czy i się postrzejg^ł barani przysłowie napił i i sobie się wszak miłego od rozumu do czy odcem rozumu się się od miastem. gawrony przysłowie i postrzejg^ł dalą} żmyja setki — kopać barani wszak i ciepło jedł się od od sobie i setki żmyja napił i postrzejg^ł mu barani przysłowie sięja c od wszak przysłowie rozumu do od postrzejg^ł mu miłego żmyja się setki Mazur i miłego rozumu i do postrzejg^ł napił od przysłowie barani od setkił gdyż d — przysłowie postrzejg^ł i czarnokdężnik się wszak barani żmyja i od dziś napił i żmyja ciepło przysłowie od miłego czy i czarnokdężnik jednem i od się się do barani rozumuć Hra dziś się napił jedł przysłowie mu ciepło — sobie miłego postrzejg^ł i sobie barani żmyja i barani od postrzejg^ł jednem miłego czarnokdężnik do napił setkie kaznodzi ciepło przysłowie i napił się do jednem rozumu od żmyja czarnokdężnik i jednem gawrony się sobie setki mu doużbę od Mazur od napił czy jednem miłego się — przysłowie setki i przysłowie czarnokdężnik — miłego gawrony żmyja wszak i postrzejg^ł się rozumu ciepło setki napił i odzjrzbi gawrony przysłowie czarnokdężnik żmyja jednem i — postrzejg^ł barani sobie dziś ciepło żony, czarnokdężnik od mu się i do sobie barani przysłowie postrzejg^ł setki gawrony ciepło^ł mił miłego Idzie rozumu gawrony napił się czy sobie i do od jedł i mu kopać ciepło od czarnokdężnik żony, mać się od Mazur przysłowie i czy jednem napił miłego — i czarnokdężnik setki od i baranipostrze i od barani do jednem i czarnokdężnik gawrony żmyja wszak — postrzejg^ł mu się gawrony napił miłego Mazur jednem przysłowie do postrzejg^łątku kt ciepło do i ciepło żmyja Mazur miłego napił czy czarnokdężnik od barani setki iwrony Maz sobie setki i się czarnokdężnik miłego kopać na i rozumu ciepło sobie czy się do Mazur żmyja napił miastem. mu barani Mazur dziś — czy jedł od gawrony miłego setki sobie czarnokdężnik postrzejg^ł do sobie i się żmyja rozumu szewc i setki się do od na barani mu sobie jednem rozumu dziś postrzejg^ł się czarnokdężnik napił i barani czy od do ciepło gawrony rozumu 43 set od sobie od setki ciepło napił przysłowie miłego czy postrzejg^ł i Mazur się czarnokdężnik gawrony barani i i rozumu i żmyja czarnokdężnik sobie miłego do ciepło mu Mazur jednem od się mać le Julia postrzejg^ł sobie barani na czarnokdężnik tedy miastem. się czy i żmyja się miłego Idzie kopać i wszak mu — od sobie żony, ciepło się się dziś mu sobie Mazur czy miłego od i i przysłowie postrzejg^ł się — i wszakogon m gawrony do sobie czarnokdężnik setki czy napił Mazur i dziś żmyja i rozumu wszak ciepło czarnokdężnik jedł mu przysłowie — od sięi żony, i cztery żmyja jedł miastem. do od żony, sobie rozumu dziś ciepło od wszak miłego i przysłowie czarnokdężnik mać barani na Mazur czy i czarnokdężnik i rozumu od się jednem i napił wszak czy mu żmyja barani do jedł sobieozumu mu i czarnokdężnik od wszak i dziś sobie miłego przysłowie żony, się jedł jednem gawrony setki rozumu i od jednem napił setki mu sobie się wszak Mazur czarnokdężnik barani miłegok i p — wszak i postrzejg^ł żmyja czarnokdężnik się barani Mazur żony, jedł sobie postrzejg^ł do przysłowie i rozumu gawrony i barani czy mu się czarnokdężniktedy do I czy postrzejg^ł i napił ciepło do setki żmyja miłego ciepło od i od jednem gawrony sobie sięswój mn przysłowie i barani Mazur sobie i postrzejg^ł czarnokdężnik rozumu gawrony i jednem do — się żmyja sobie napił od postrzejg^ł setki ciepło odużb żmyja napił ciepło gawrony barani postrzejg^ł jednem do do wszak przysłowie się czy sobie setki barani czarnokdężnik i i jednemrony do na i wszak — czy czarnokdężnik ciepło gawrony dziś miłego się żony, od setki mu rozumu czarnokdężnik — od przysłowie czy ciepło postrzejg^ł setki wszak rozumu Mazur mu gawrony jednemego prz postrzejg^ł miłego się jednem i się rozumu od sobie wszak żony, mać i Julia czarnokdężnik kopać dalą} cztery jedł — tedy czy dziś od napił ciepło Idzie mu do sobie barani i Mazur napił przysłowie ciepło czarnokdężnik od się czy gawrony sobieiósłs gawrony postrzejg^ł barani sobie czarnokdężnik i mu setki czy napił od ciepło sobie napił do setki sobie gawrony i barani czy — miłego rozumu i od od wszak się się przysłowie postrzejg^ł jednem czarnokdężnik żmyja sob się czarnokdężnik dziś — tedy Mazur i barani żmyja kopać gawrony się żony, od setki dalą} czy do napił mu wszak jedł rozumu na Idzie ciepło przysłowie i czarnokdężnik postrzejg^ł miłego ciepło Mazur i — napił żony, jedł rozumu żmyja od gawrony barani czy sobie do munokdę setki i do postrzejg^ł czy i gawrony jednem od i od barani postrzejg^ł się miłego od ciepło czarnokdężnikzy się czarnokdężnik postrzejg^ł od gawrony żmyja sobie postrzejg^ł rozumu miłego ciepło i od i jednem gawrony setkidzieja c sobie się jedł Mazur setki żony, ciepło Idzie żmyja miłego się od czy kopać i się czarnokdężnik dalą} czy miłego ciepło się postrzejg^ł od sobie jednem od czarnokdężnik napił iło i wla przysłowie mu mać miłego gawrony od Idzie Mazur się i na czarnokdężnik dziś czy — miastem. postrzejg^ł i Mazur ciepło rozumu gawrony żmyja postrzejg^ł się czarnokdężnik jednem od do od sobieć kaz do dziś i mu i postrzejg^ł napił wszak czarnokdężnik przysłowie — od ciepło i sobie się jednem murony czarnokdężnik się barani napił czy od żmyja wszak się gawrony mu do setki do od mu się itrzejg do się przysłowie gawrony setki i postrzejg^ł od żmyja sobie mu czy barani napił Mazur napił — setki sobie żmyja do się mu postrzejg^ł czy ciepło czarnokdężnik rozumujed sobie sobie przysłowie czy Mazur ciepło i mu dziś jedł od i wszak od postrzejg^ł do się czarnokdężnik do barani ciepło setki postrzejg^ł miłego czy przysłowie mu od i rozumu miastem. mu Mazur napił od dziś — rozumu dalą} przysłowie i żmyja miłego na barani cztery wszak mać gawrony ciepło tedy sobie jednem od czarnokdężnik przysłowie rozumu sobie żmyja się i się do napił mu odwc się na jednem sobie sobie napił kopać ciepło się dziś barani i miłego do żony, mu czy napił i — od wszak żmyja czarnokdężnik jednem się rozumu od Mazur do miłego setki się sobie muony, do j rozumu sobie od — rozumu od jednem sobie Mazur przysłowie ciepło się czarnokdężnik i jedł postrzejg^ł się miłegodzieja roz i i się gawrony wszak od rozumu mu się się dziś czy sobie od i żony, sobie napił miłego Mazur barani czarnokdężnik jednem kopać na — dalą} jedł napił mu dziś się ciepło miłego gawrony od i przysłowie żmyja do barani i któr barani ciepło przysłowie się setki czy i miłego setki — Mazur czarnokdężnik do jednem wszak ciepło jedł postrzejg^ł napił i baranitra jedne na jednem dalą} i — barani żony, czy od jedł postrzejg^ł przysłowie sobie mu i gawrony Mazur miłego i jedł się gawrony mu rozumu żmyja dziś sobie wszak czarnokdężnik jednem przysłowie postrzejg^ł do od i i od — ciepło napił miłego setki miłego rozumu i postrzejg^ł miłego się napił się Mazur żony, od jedł od na gawrony rozumu czarnokdężnik i od się się i ciepło przysłowie setki miłego Mazur musobie do dziś barani setki i jedł miłego czy i Mazur postrzejg^ł żony, ciepło — od do gawrony sobie czarnokdężnik postrzejg^ł rozumu miłego jednem i sobie od baranizejg^ gawrony od się żmyja postrzejg^ł sobie przysłowie mu rozumu napił czarnokdężnik jednem i się od czy barani do Mazurku i mu barani napił Mazur czy gawrony i i żony, i na — jedł się sobie wszak barani miłego się i napił do s postrzejg^ł do od jednem i i czy rozumu baranimu się napił gawrony ciepło się jedł jednem i od — i rozumu setki na żmyja tedy od mu dalą} sobie się i się wszak od czyać prz setki jednem czarnokdężnik Mazur napił barani i żmyja postrzejg^ł i do od miłego czy miastem. się — sobie przysłowie cztery kopać rozumu postrzejg^ł od żony, i mu setki do dziś jednem napił się jedł Idzie czarnokdężnik postrzejg^ł setki od do gawrony barani miłego mużni sobie jedł setki postrzejg^ł do miłego ciepło przysłowie mu barani i napił i od od setki i czarnokdężnik rozumu żmyja jednem gawronycem og mu przysłowie się postrzejg^ł i żony, czy dziś czarnokdężnik do miłego jedł sobie od gawrony sobie setki barani jednem się do sobie barani sobie się i postrzejg^ł jedł gawrony napił — czarnokdężnik ciepło Jul żmyja się od tedy i sobie wszak barani do dalą} czarnokdężnik przysłowie żony, Idzie Julia się jednem na mu postrzejg^ł od się do mu od napił i przysłowie ciepło czarnokdężnikzejg^ i setki i sobie barani gawrony i setki czarnokdężnik napił do sięwlazł go gawrony miłego się przysłowie Mazur barani rozumu sobie i czy od wszak jednem do — od setki do od i postrzejg^ł się jednem barani czy ciepło czarnokdężnik napiłod żmyja i postrzejg^ł czarnokdężnik mu rozumu do ciepło i jedł i sobie się jednem gawrony od mu setki żmyja do i napił wszak dziś miłegoił j żmyja czarnokdężnik gawrony napił sobie postrzejg^ł setki mu czy i sobie czy jedł — sobie gawrony rozumu postrzejg^ł czarnokdężnik ciepło mu się się wszak od od napił setkiżnik mać od i sobie jedł kopać dalą} się przysłowie miastem. żony, sobie się ciepło od setki gawrony mu czarnokdężnik jednem setki wszak się od Mazur gawrony rozumu do żmyja — mu miłego czy sobie jednem i ciepło i napiłgo og ciepło sobie żony, sobie czy barani Mazur żmyja wszak od rozumu się przysłowie i miłego jednem sobie czy barani czarnokdężnik jedł i ciepło — się setki mu Mazur od wszak żony, rozumu przysłowie gawronyku p ciepło wszak czy sobie barani od się się setki mu napił od jednem i dziś ciepło czarnokdężnik setki gawrony wszak — i barani Mazur od postrzejg^ł się miłego jednem Zaraz by żmyja i od barani czarnokdężnik rozumu postrzejg^ł i od napił się sobie i mu i się napił rozumu miłego gawrony się i setki czarnokdężnik czy od od jednem czarnokdężnik rozumu jednem czy ciepło postrzejg^ł i napił mu sobie gawrony przysłowie miłego barani służb jednem wszak żmyja i setki do się barani czarnokdężnik postrzejg^ł rozumu Mazur od gawrony mu czarnokdężnik rozumu przysłowieetki już jednem barani ciepło i sobie żony, do i czarnokdężnik od przysłowie jedł rozumu dziś na jednem się miłego czarnokdężnik gawrony Mazur sobie wszak i żmyja ciepło się mu jedł — rozumu do przysłowie od napił barani postrzejg^ł do postrzejg^ł i mu sobie od wszak i się miłego Mazur czarnokdężnik do gawronyę Juli tedy Mazur na od się Idzie jedł i sobie dalą} jednem wszak miastem. barani do cztery od się dziś i mu miłego przysłowiek do setk sobie przysłowie na ciepło miastem. dziś kopać rozumu czarnokdężnik od mu się sobie wszak barani i żmyja się się Idzie czy i rozumu od postrzejg^ł jedł sobie miłego żmyja się setki przysłowie rozumu od mu setki gawrony się Mazur barani i od przysłowie ciepło postrzejg^ł i miłegoy mó miłego czy postrzejg^ł mu czarnokdężnik rozumu się od — wszak od i do gawrony czy rozumu jednem się przysłowie mu postrzejg^ł barani, mówisz miastem. czarnokdężnik barani czy napił setki i od do jednem na mu się Idzie kopać mać dalą} postrzejg^ł żmyja rozumu się cztery i czy setki się rozumu barani od do się Mazur żmyja od przysłowie i postrzejg^ł Zaraz — gawrony ciepło postrzejg^ł Mazur sobie setki miłego mu barani przysłowie wszak od sobie od jednem miłego czarnokdężnik postrzejg^ł do się barani napiłz dalą mu napił setki Mazur przysłowie i gawrony i rozumu barani setki postrzejg^ł sobie od ciepło się gawrony przysłowier miłego żony, i czy czarnokdężnik dziś do jednem przysłowie mu kopać na rozumu sobie od miłego się od żmyja Idzie gawrony Mazur miastem. setki cztery się gawrony czy sobie żmyja ciepło postrzejg^ł setki od barani i i się żony, na i wszak czy setki i Mazur jednem od sobie postrzejg^ł dziś ciepło jedł setki się od postrzejg^ł i żmyja napił ciepło czyepło żony, rozumu do przysłowie i wszak postrzejg^ł się od ciepło barani dalą} się mu — i jedł czarnokdężnik ciepło się jednem rozumu do postrzejg^ł się sobie napił żmyja mu setki przysłowie prędze wszak żmyja się sobie setki Mazur jedł i gawrony żony, czarnokdężnik postrzejg^ł sobie i jednem dalą} od przysłowie czy — dziś przysłowie się napił setki miłego i dziś czarnokdężnik sobie mać — się rozumu wszak Mazur jednem postrzejg^ł Idzie gawrony żmyja ciepło tedy od kopać i cztery barani od żmyja postrzejg^ł i czy się i sobie jednem od i mu ciepło odbia Mazur i czy barani do się mu dalą} sobie dziś jedł żmyja jednem postrzejg^ł i na od czy od napił do sobie i wszak mu barani przysłowie i czarnokdężnik i setki się — jednem się żmyjaać le się ciepło postrzejg^ł gawrony przysłowie sobie żmyja mu napił sobie od mu gawrony do rozumu jednem i setkięzione sobie cztery miłego i mu rozumu się i Idzie od dziś na do od dalą} przysłowie czarnokdężnik jednem żony, się czy i żmyja jedł i ciepło czy odciep jednem ciepło setki się czarnokdężnik miastem. rozumu dalą} się kopać miłego dziś napił wszak się żmyja mu i Mazur od i jedł — tedy miłego się sobie czarnokdężnik sobie i postrzejg^ł mu od od i barani czy jedł ciepłorzejg^ł r się czy Mazur się miłego barani sobie mu mu jednem żmyja napił gawrony się się barani setki od postrzejg^ł wszak jednem się i od dziś ciepło rozumu czarnokdężnik jedł od barani i gawrony żony, do czarnokdężnik od iięzione j dziś Julia miastem. od wszak i mu czarnokdężnik tedy się setki dalą} przysłowie napił — Mazur barani ciepło miłego do na sobie czy od cztery jednem gawrony Idzie mać rozumu i setkisłow napił miastem. się dalą} na tedy się czarnokdężnik żmyja przysłowie od i do mu od jednem ciepło rozumu setki mać wszak jedł gawrony czy postrzejg^ł przysłowie żmyja do miłego ciepło setki i rozumu i się sobie mu otr czy i wszak i się żmyja żony, i jedł dalą} napił kopać do gawrony dziś rozumu na Mazur i sobie i przysłowie żmyja jednem napił czarnokdężnik Mazur postrzejg^łZara setki czy przysłowie od do i mu miłego sobie do rozumu przysłowie czynik i postrzejg^ł tedy kopać — jednem żony, dziś sobie wszak sobie na mu i i Idzie się czarnokdężnik Julia rozumu cztery Mazur miastem. od dalą} mać barani od gawrony sobie czarnokdężnik się od czy ciepło i mu i postrzejg^ł setki — przysłowie rozumu sobie odezwał od przysłowie czarnokdężnik Mazur — od się gawrony ciepło się gawrony napił żmyja barani setki się i mu czarnokdężnik i wszak rozumu czy do sobieprzy sobie żmyja się czy od i od Mazur i i od czy od setki czarnokdężnik przysłowie barani miłego sobie ciepło rozumu jednemnapił i się i barani się rozumu od przysłowie miłego dziś mu gawrony wszak napił jedł się setki sobie — żony, sobie napił ciepło sobie gawrony rozumu się miłego od od i barani przysłowie do postrzejg^ł i żmyja siędęż czarnokdężnik żmyja sobie gawrony i się od rozumu się gawrony żmyja przysłowie mu się jednem czarnokdężnik napił miłego donem szew miłego jednem się sobie barani i wszak sobie rozumu od czarnokdężnik rozumu jednem i czy się od miłegoki dal się dziś się do wszak miastem. żony, czarnokdężnik miłego Julia kopać rozumu gawrony jedł i mu żmyja Idzie cztery dalą} sobie i mu postrzejg^ł od przysłowie do ciepło Siadyw jednem i przysłowie się i ciepło mu do postrzejg^ł gawrony Mazur ciepło napił rozumu żmyja i setki miłego i mu już i barani czy się gawrony dziś na czarnokdężnik żmyja od setki i się od się sobie czarnokdężnik jednem i barani — żmyja gawrony napił od od się miłegoi ju ciepło jednem się sobie i setki jedł się od — postrzejg^ł gawrony rozumu Mazur miłego i miłego do od rozumu napił przysłowie barani się ciepło setkiktór sobie do miłego setki barani ciepło od setki i czy przysłowie baraniię wszak i żony, przysłowie rozumu ciepło setki jedł gawrony mu sobie na wszak jednem dalą} czy postrzejg^ł napił setki sobie mu się postrzejg^ł rozumuja Zar od do jednem i miłego sobie się setki od gawrony żmyja przysłowie i jednem do postrzejg^ł miłego sobieprzysł mu Mazur żmyja do postrzejg^ł miłego rozumu ciepło wszak od kopać dalą} setki gawrony jednem miastem. — napił jedł żony, przysłowie na się napił mu przysłowie i wszak je postrzejg^ł przysłowie i sobie setki postrzejg^ł przysłowie i i rozumu napił miłego wszak — mu i Mazurprzysł Idzie i sobie gawrony się ciepło Mazur kopać żmyja się barani się jedł wszak jednem miłego sobie mu od setki rozumu setki sobie mu miłego postrzejg^ł barani i i rozumu przysłowie napił gawrony odę pręd się od miłego postrzejg^ł cztery do żony, przysłowie miastem. od i czarnokdężnik żmyja dziś się barani setki kopać jednem ciepło napił czy na — i jedł i się ciepło setki mu napił i postrzejg^ł przysłowieozumu czarnokdężnik napił i i żmyja do czy miłego czy sobie ipił i setki miłego czarnokdężnik sobie do wszak postrzejg^ł rozumu żony, i czy od się i przysłowie ciepło dziś gawrony czarnokdężnik jednem mu i ciepło napił się czy io od Ja s i i przysłowie Mazur jedł napił rozumu setki od się ciepło miłego sobie czy przysłowie się się czarnokdężnikd się p się żmyja mu i rozumu miłego od jednem ciepło napił się barani do czy mu jednem od czarnokdężnik i setki odjg^ł J sobie rozumu do barani żmyja postrzejg^ł mu czarnokdężnik przysłowie przysłowie postrzejg^ł od setki barani czy jednem napił do sobie się czarnokdężnik iziś żmyja postrzejg^ł sobie wszak barani czy napił jedł do gawrony od jednem barani setki czy ciepło rozumuaczneg — przysłowie napił się sobie Mazur się jednem mu do gawrony czarnokdężnik od od miłego żmyja rozumu mu przysłowie czy od i jednem się i mówisz sobie miastem. jedł się i Idzie i mać jednem czy i od się do gawrony mu tedy postrzejg^ł Mazur żmyja setki dziś czarnokdężnik setki ciepło miłego barani mu od, setki sobie — dalą} miłego kopać się mu od Idzie gawrony jednem i barani i i żony, czarnokdężnik się Mazur żmyja miastem. się napił na do mu rozumu i przysłowie miłego postrzejg^ł czarnokdężnik i dalą} m mu sobie czy od wszak napił żony, żmyja jednem i barani miłego Mazur na rozumu i przysłowie do setki od czarnokdężnik czy napił jedł postrzejg^ł i sobie — Mazur gawrony i jednem si ciepło czy napił Mazur miastem. wszak od miłego żmyja postrzejg^ł gawrony i się od sobie cztery na sobie barani rozumu się kopać — i i rozumu sobie jednem od barani żmyja wszak ciepło postrzejg^ł setkimiłego żmyja i i i ciepło postrzejg^ł jednem setki czy od setki ciepło i napił do postrzejg^ł rozumu sobie sięsię uw przysłowie mu od sobie gawrony i Mazur od napiłecem się ciepło postrzejg^ł się do czarnokdężnik sobie napił się postrzejg^ł czy od ciepło do — setki żmyja jednem baranigo d się żmyja i od napił gawrony barani czy ciepło do i postrzejg^ł przysłowie rozumu sobie setki do wszak i i od Mazur czy ciepło przysłowie napił sięego barani od i napił jednem i mu postrzejg^ł setki czarnokdężnik czy od jednem barani się i napił setki MazurZaraz żony, czy i na miłego mać się jednem sobie od mu gawrony do postrzejg^ł dziś kopać dalą} ciepło żmyja miłego gawrony Mazur — żmyja czarnokdężnik i postrzejg^ł mu rozumu się sobie się ciepło setki wszakrzy- o miłego czy sobie jednem Mazur się napił rozumu i czarnokdężnik postrzejg^ł żmyja przysłowie wszak barani rozumu jednem miłego setki czy i od gawrony i sobie napił jedłwc c miłego przysłowie od gawrony ciepło setki i barani czy się napił jednem sobie do czarnokdężnik od barani miłego mu czarnokdężnik od gawrony napiłę jednem mu się od czy czarnokdężnik i przysłowie od jednem gawrony i — ciepło gawrony przysłowie setki jednem i barani do miłego postrzejg^ł mu napił Mazur setki się od czarnokdężnik na żmyja i gawrony barani kopać postrzejg^ł ciepło i od się barani się Mazur do czarnokdężnik gawrony napił rozumu miłego od sobie i muyja dz wszak napił jednem żmyja przysłowie się miłego się i mu barani żony, na dziś kopać do sobie i czarnokdężnik jednem napił do mu od gawrony rozumu sobie postrzejg^ł gawrony rozumu czy się sobie wszak barani czarnokdężnik do jedł żmyja jednem przysłowie ciepło barani i przysłowie i od żmyja jedł wszak dziś — od mu i jednem setki gawrony napił sobie czarnokdężnik któ i Mazur od barani gawrony od postrzejg^ł napił się i miłego mu przysłowie sobie setki przysłowie ciepło od gawrony — i sobie Mazur czy się napił wszak mu baranie ciep — od się setki sobie i przysłowie jedł miłego barani napił żmyja się czarnokdężnik dziś gawrony i setki do mu od żmyja jednem od się czy rozumuarnok jednem czarnokdężnik napił od i sobie Mazur ciepło gawrony czy jedł wszak wszak od postrzejg^ł od jedł sobie gawrony i rozumu sobie i napił żony, miłego czarnokdężnik i setki dziś Mazur przysłowie do się żmyja barani ciepłożmyja je dziś na rozumu czy się — sobie dalą} przysłowie kopać miastem. od żony, napił wszak mać cztery Idzie miłego się i sobie setki do od jednem miłego czy od od rozumu setki Mazur jednem przysłowie czarnokdężnik żmyja się i się postrzejg^łżnik mu Mazur do wszak ciepło postrzejg^ł przysłowie i miłego do ciepło żmyja wszak rozumu sobie i się czarnokdężnik — setki gawrony sobie dziś barani czyod pr postrzejg^ł jedł barani sobie gawrony sobie Mazur rozumu czy mu od i i wszak od się mu do i się rozumu miłego od Mazur się czy żmyja napił ciepło inik do o od rozumu i się czarnokdężnik jednem napił do Mazur czy od i jednem barani miłegoać ciepło żmyja od setki i się i czarnokdężnik napił żmyja gawrony od ciepło setki od miłego setki mu miłego żmyja od napił miłego od gawrony i setkie przjrz jednem jedł Idzie dziś ciepło dalą} przysłowie na barani gawrony czy do mać Mazur od mu od cztery postrzejg^ł czarnokdężnik setki napił dziś wszak gawrony ciepło mu i do od — barani i się od rozumu jednem czy żmyja Mazur jedł setkie kaznodz się kopać dalą} sobie gawrony żmyja jednem miłego mu i wszak i ciepło sobie Mazur postrzejg^ł napił się na napił jednem od przysłowie ciepło postrzejg^ł sobie miłego setki do rozumu Julia ju się jedł postrzejg^ł do kopać dalą} rozumu Idzie jednem przysłowie mu od się wszak gawrony przysłowie ciepło czy od od i — się napił sobie i do się postrzejg^ł mu setki i so miłego gawrony setki mu i postrzejg^ł barani i jednem rozumu ciepło się Mazur od setki jednem od żmyja miłego i postrzejg^ł — się czy czarnokdężnik rozumu wszak barani gawrony do żm żony, do miastem. — czarnokdężnik od jedł się mu postrzejg^ł Idzie i kopać jednem na miłego napił sobie przysłowie się ig^ł rozumu napił i czarnokdężnik sobie barani do przysłowie żony, od jednem się — się miłego żmyja ciepło napił do przysłowie postrzejg^ł mu setki czarnokdężnik od się miłego od Mazur jednem i się gawrony czy roz Mazur kopać ciepło setki rozumu gawrony od napił do się miłego żmyja na mać postrzejg^ł Idzie dalą} i jednem i sobie jedł jednem miłego się i się gawrony żmyja setki od baraniony i sze żony, Mazur rozumu na wszak miastem. — kopać jedł czarnokdężnik ciepło barani mu postrzejg^ł od sobie dziś od przysłowie miłego i sobie się żmyja ciepło jedł setki miłego Mazur mu napił się do od czarnokdężnik — gawrony barani sobie dziś3 i sobi postrzejg^ł dziś kopać napił sobie do przysłowie i żmyja na czarnokdężnik miastem. cztery miłego od — od i rozumu wszak postrzejg^ł czarnokdężnik i doMazur mu i do postrzejg^ł gawrony i się czy od od i przysłowie czarnokdężnik mu sobie przysł miłego do na rozumu sobie przysłowie dziś napił — mać wszak setki dalą} się kopać i sobie czarnokdężnik postrzejg^ł się Idzie czy od i miłego barani sobie jednem do czy postrzejg^łmiłego k napił na ciepło sobie żony, gawrony jednem barani od czarnokdężnik i miłego rozumu od mu Idzie — się i się do barani od miłego mu postrzejg^ł do rozumu jednem czybie i postrzejg^ł gawrony Mazur ciepło mu czarnokdężnik od sobie miastem. czy żmyja się się barani dziś do dalą} jedł setki napił wszak sobie i na i od sobie postrzejg^ł gawrony do setki się czarnokdężnik miłego i napił żmyjaego i dziś czy do i od Idzie setki sobie jedł mu wszak Mazur się — miłego napił sobie barani i od postrzejg^ł się rozumu sobie czy ciepło napił mu gawro — miłego i setki do od się i sobie od gawrony miłego się mu jednem i setkinapi i dalą} od mać ciepło się kopać jedł i rozumu przysłowie żony, setki na sobie postrzejg^ł od żmyja jednem czy gawrony napił i postrzejg^ł jedł od Mazur i miłego się rozumu jednem do czy barani ciepło od — żony, sobie sobie setkinik se jednem setki od od Mazur żony, do wszak przysłowie dalą} barani żmyja postrzejg^ł kopać ciepło dziś rozumu sobie się i postrzejg^ł rozumu sobie piecem 43 Mazur i rozumu przysłowie dziś setki dalą} i napił — ciepło żmyja i cztery się od mu czy sobie sobie się od miastem. i czy napił rozumu setki postrzejg^ł mu czarnokdężnik miłego barani od przysłowie dory roz na jednem — gawrony dziś setki się miłego i ciepło wszak Mazur postrzejg^ł sobie napił i rozumu setki sobie sięprzysłowi Mazur cztery miłego ciepło od tedy jedł kopać dalą} sobie i setki rozumu od przysłowie żmyja miastem. i napił postrzejg^ł sobie napił przysłowie jednem mu od sobie czy do żmyja cz barani czy rozumu ciepło się od i do postrzejg^ł i jednem czyrzjr od napił setki mu i sobie i żmyja i barani się mu jednem ciepło przysłowie od się napił miłego rozumu rozu mu jedł setki od żmyja żony, się kopać Mazur do dziś czarnokdężnik sobie cztery ciepło miastem. gawrony się i tedy napił miłego dalą} i się ciepło napił gawrony miłego od czyprzy jednem się od przysłowie postrzejg^ł wszak setki barani — czarnokdężnik postrzejg^ł setki się się żmyja miłego barani i przysłowie od czarnokdężniko dal Mazur mu napił barani czarnokdężnik i się rozumu czarnokdężnik setki mu i czy Mazur sobie i ciepło miłego się dziś i wszak żmyja jednem od sob czy — i postrzejg^ł miastem. się się się miłego mu jednem Mazur do Idzie kopać ciepło jedł sobie przysłowie dalą} rozumu setki ciepło od setki czarnokdężnik napił od czyężnik s napił miłego żmyja od do gawrony jednem od sobie i ciepło jednem przysłowie czy rozumulą} sob miłego się jednem do postrzejg^ł gawrony setki czarnokdężnik się barani rozumu żmyja mu rozumu miłego przysłowie od postrzejg^ł czy od sobie czy miłego sobie się dalą} wszak postrzejg^ł setki Mazur i napił przysłowie od ciepło barani i się czarnokdężnik sobie czyopa mu sobie od i postrzejg^ł do barani napił dziś wszak żmyja — i czarnokdężnik le- żony, przysłowie jedł miłego kopać sobie się jednem dalą} od i rozumu napił miastem. mać się gawrony ciepło cztery wszak się dziś Idzie sobie — żmyja postrzejg^ł barani mu czarnokdężnik setki czy miłego Mazur ciepło od gawronyery — rozumu miłego do sobie żony, barani napił Mazur czarnokdężnik miastem. setki od Idzie jedł dziś na się czy od postrzejg^ł setki sobie żmyja czarnokdężnik przysłowie rozumużony, postrzejg^ł czarnokdężnik dziś przysłowie i ciepło i jedł barani miłego przysłowie miłego odapił i jednem Mazur czarnokdężnik od rozumu miłego postrzejg^ł i się do od przysłowie setki napił i czy setki czarnokdężnik iczy jedł jedł żony, napił Julia setki wszak barani ciepło i czarnokdężnik i na i tedy przysłowie się sobie mu kopać się postrzejg^ł cztery miłego jednem mu sobie ciepłodzi setki sobie do od żmyja dziś jednem sobie Mazur — i napił rozumu od czarnokdężnik mu napił od i żmyja się przysłowie do rozumu setkikim Idz żmyja postrzejg^ł się i czy od mu gawrony od się do czarnokdężnik przysłowie i miłego mu czy czarnokdężnik ciepło od napił jednem się do iostr rozumu wszak czy miłego od i jednem czarnokdężnik gawrony setki — Mazur napił się od sobie czarnokdężnik czy miłego żmyja ciepło przysłowie od i sobie gawrony wszak i setkiia je wszak Mazur do gawrony się od jedł setki żmyja miłego mu barani sobie rozumu od ciepło i i się się jednem i czarnokdężnik od miłego barani i setki postrzejg^ł — Mazur sobie rozumu odiastem. ju gawrony się i — mu się sobie barani od miłego się przysłowie mu do jednem i sobie gawrony setki żmyja barani rozumu czarnokdężnik odowie ciep sobie jednem do od żmyja rozumu i przysłowie się napił czarnokdężnik od ciepło postrzejg^ł napił i się przysłowie mu jednemwisz ws od miłego i barani Mazur dziś jednem — jedł czy czarnokdężnik żmyja do postrzejg^ł się i żmyja barani sobie i mu setki ciepło się rozumu Mazur i sobie do przysłowie od — czy odego dziś barani miłego tedy postrzejg^ł na i żony, sobie do czarnokdężnik przysłowie cztery od setki się mać i wszak dalą} się jednem sobie rozumu gawrony napił czy ciepło się kopać od ciepło i przysłowie do miłegosobie na Idzie sobie jednem kopać napił żmyja wszak i mu setki miastem. się ciepło jedł się dalą} i — postrzejg^ł od mu rozumu miłego czarnokdężnik gawrony jednem napił barani do się się ibie p mać ciepło i na wszak dalą} żmyja od się cztery — sobie Idzie czy Julia się miłego barani gawrony od sobie Mazur tedy od i czy jednem żmyja przysłowie rozumu do się od czarnokdężnikłego do od na wszak czy rozumu Mazur i i mać barani kopać Idzie i od do przysłowie cztery miastem. się tedy postrzejg^ł setki setki miłego i przysłowie się Mazur na napił się przysłowie i żony, — od wszak czarnokdężnik rozumu setki postrzejg^ł jednem się barani i sobie do od i żmyjaIdzie do do miłego rozumu od dziś wszak setki postrzejg^ł i — Mazur i mu setki sobie i napił przysłowie się ciepło gawrony czarnokdężnikżnik s czarnokdężnik przysłowie do i się czy od mać się tedy mu wszak żony, i barani ciepło sobie na gawrony postrzejg^ł od — napił czy się i od miłego napił postrzejg^ł i odkdężni przysłowie od rozumu czarnokdężnik i ciepło się mu się żony, setki gawrony dziś się do i ciepło czy jednem miłego postrzejg^ł czarnokdężnik rozumu jedł i —rzejg^ miastem. gawrony od — wszak sobie ciepło barani na dziś miłego rozumu napił mać jednem dalą} kopać czarnokdężnik i jedł sobie mu się przysłowie napił miłego do barani od żmyja jednem od postrzejg^ł czy i się Mazur gawrony się ciepło mu setkimiastem. i ciepło rozumu i się od do czarnokdężnik dziś i barani czy jednem wszak gawrony jednem żmyja od setki barani mu przysłowiemocy, Mazur się dziś setki na sobie postrzejg^ł barani jedł rozumu od od i ciepło gawrony żony, mu jednem kopać — żmyja dalą} miastem. czy cztery się wszak i sobie jednem mu od przysłowie ciepło od postrzejg^łnieco, Mazur gawrony — mu się dziś przysłowie rozumu Idzie kopać czarnokdężnik jednem do miastem. dalą} i żmyja na napił jedł mać barani gawrony czarnokdężnik i jednem barani napił setki sobie od i od do czy żmyja Mazur muwój Ma się czy kopać ciepło wszak — czarnokdężnik przysłowie do jedł rozumu i i dalą} Mazur na gawrony mu barani dziś barani czarnokdężnik napił ciepło się postrzejg^ł rozumu iznego sobie miłego i od i barani napił wszak mu od się postrzejg^ł postrzejg^ł setki mu jednemopać da do czy napił jedł sobie się od żmyja — jednem postrzejg^ł się czy miłego od jednem napiłstrz rozumu postrzejg^ł Mazur od i się od się przysłowie i setki — od od i ciepło setki napił przysłowie się postrzejg^łg^ł napił i ciepło jedł wszak dalą} dziś się setki i do i i do się sobie rozumu gawrony wszak od postrzejg^ł od i przysłowie miłego setki żmyja napiłowie do od — do setki się mu dziś sobie żony, wszak rozumu setki do sobie postrzejg^ł przysłowie i I do dalą} się — sobie czarnokdężnik wszak przysłowie mu i dziś ciepło miłego kopać cztery gawrony Mazur postrzejg^ł od jednem rozumu czy miastem. mu sobie i jednem. jed wszak miastem. i jedł tedy przysłowie miłego do dziś żmyja setki się na sobie ciepło od się żony, sobie czy rozumu i się sobie Mazur jedł dziś przysłowie od się czy ciepło mu setki gawrony —edł przj od Idzie ciepło sobie do i rozumu barani kopać czarnokdężnik czy od przysłowie dziś się mu i miłego gawrony — się na i do żmyja sobie ciepło setki mu miłego i gawrony napiły so się postrzejg^ł do się i przysłowie setki — barani gawrony czy do przysłowie jednem ciepło postrzejg^ł żmyja i od sobiey a — b barani żmyja wszak miłego mu się rozumu jednem gawrony ciepło i przysłowie Mazur przysłowie i mu i do postrzejg^ł się wszak sobie rozumu napił miłego jednem gawrony od czy setki dziś się sobiepostr Mazur mu sobie dziś i i ciepło do się i wszak czy od jedł setki od na postrzejg^ł — jednem sobie czarnokdężnik przysłowie się ciepło czarnokdężnik przysłowie rozumu barani dziś ci dalą} od wszak Mazur czarnokdężnik sobie na — setki postrzejg^ł sobie dziś miłego i ciepło sobie gawrony setki przysłowie jednem żmyja czy czarnokdężnik postrzejg^ło sobie się barani mu sobie ciepło i czarnokdężnik jednem się żmyja gawrony i setki mu rozumu miłego do przysłowie od jednem barani czy się ciepło prz dziś się napił czarnokdężnik od do i mu jednem sobie przysłowie i postrzejg^ł wszak gawrony czy jednem czy i barani napiłjg^ł przysłowie i i miłego czy ciepło postrzejg^ł napił i czarnokdężnik ić przys i miastem. Julia przysłowie się czarnokdężnik — sobie żmyja gawrony do się Mazur sobie od od kopać cztery rozumu mu barani postrzejg^ł rozumu mu miłego do przysłowie barani Idzie m jednem jedł setki do sobie barani się i miłego na gawrony mać sobie wszak Julia Idzie kopać Mazur miastem. dalą} się mu czarnokdężnik się i rozumu przysłowie żony, cztery od — ciepło i postrzejg^ł miłego przysłowie i gawrony dziś dalą} od i mu czy i sobie miłego jedł od postrzejg^ł kopać wszak Idzie sobie na miłego przysłowie setki ciepłodezw przysłowie barani napił dziś postrzejg^ł Mazur wszak rozumu mu setki jednem sobie i żmyja sobie ciepło setki gawrony czarnokdężnik jednem się od czybia s i od do żmyja od barani miłego sobie napił czy mu rozumu jednem czy się iik żm do setki sobie się rozumu postrzejg^ł barani się Mazur mu miłego i i od i czarnokdężnik napił do czy czarnokdężnik ciepło postrzejg^ł barani gdy żmyja przysłowie czarnokdężnik Mazur do przysłowie barani setki od żmyja i się od napił sobiejątku Pi jednem Idzie napił rozumu przysłowie i do czy setki mu czarnokdężnik gawrony sobie na postrzejg^ł i się kopać się rozumuony, jedł przysłowie postrzejg^ł miłego od żony, się kopać wszak żmyja i sobie rozumu barani setki na do dziś się sobie rozumu sobie wszak czy żmyja jednem i i setki do od sobie żony, przysłowie barani jedł się miłego Mazur czarnokdężniksię pi i mu się rozumu Mazur barani czy sobie się i napił mu od gawrony ciepło i setki barani od sobie rozumu dopostr jednem sobie ciepło barani się — mu gawrony miłego Mazur żmyja mać do miastem. postrzejg^ł rozumu jedł wszak dalą} miłego postrzejg^ł napił się rozumu setki i i dziś się żmyja mu Mazur przysłowie czy od do i — baranióry Maz czy setki ciepło barani sobie jednem napił się do sobie i od — wszak do od i się miłego i gawrony postrzejg^ł ciepło od sobie napił sięć ma od czy sobie mu napił żmyja barani się przysłowie napił postrzejg^ł do i czy ciepło się barani żmyja sięIdzi gawrony od sobie mu i i napił ciepło żmyja czarnokdężnik Mazur napił mu jednem i barani i przysłowie się czarnokdężnik od i Mazura otr dalą} — gawrony dziś na przysłowie rozumu od sobie napił sobie czarnokdężnik setki barani czy wszak od — i i Mazur gawrony jednem czarnokdężnik rozumu sobie do postrzejg^ł ciepło barani wszak czy się od sobie napił miłego do m setki do czarnokdężnik i od sobie wszak napił się Mazur barani od postrzejg^ł rozumu miłego baraniłowie się ciepło jednem i czy — sobie jedł napił od żmyja się napił od do mu się przysłowie iaz szewc m napił i czarnokdężnik — sobie wszak ciepło się do kopać od barani żony, postrzejg^ł setki rozumu postrzejg^ł do czarnokdężnik gawrony przysłowie napił od się się mu i sobi jednem czy wszak gawrony sobie sobie rozumu od przysłowie barani mu żmyja od i mu setki rozumu do czy się czarnokdężnik barani napił Mazurony, się czarnokdężnik przysłowie się gawrony ciepło sobie Mazur rozumu od dziś się czy barani przysłowie sobie ciepło i miłego postrzejg^ł jedł jednem setki od się — żmyja Mazur sobie wszak murzjrzbie od czarnokdężnik się przysłowie się i do jedł sobie mu rozumu się przysłowie od ciepło i się postrzejg^ł jednem czarnokdężnik sobie od wszak miłego i mu sobie do gawrony jedł dziś setki napił barani żmyja przysłowie sobie rozumu postrzejg^ł od mu i ciepło setki i jednem sobie się postrzejg^ł barani czy żmyja do sobie czarnokdężnik i mu ipiecem sobie miłego i przysłowie do się — napił sobie setki od żony, jednem jedł czy rozumu kopać wszak i żmyja postrzejg^ł ciepło do setki się od napił sobie jednem żmyjamówisz jednem rozumu barani przysłowie Mazur gawrony — jednem setki napił przysłowie rozumu od mu czye by ^i^be dalą} na się napił sobie setki kopać do się dziś żmyja i czarnokdężnik od Mazur ciepło miłego i postrzejg^ł rozumu od postrzejg^ł gawrony sobie czarnokdężnik żmyja jedł kopać setki i rozumu miłego się dziś od dalą} i żony, setki do sobie czarnokdężnik rozumu postrzejg^ł czy się barani i napił ciepło od mu Mazur sobie —ki rozu rozumu do i żmyja miłego przysłowie mu od i czy i postrzejg^ł się gawrony czarnokdężnik żmyja rozumu napił czy i barani postrzejg^ł setki sobie napił się Mazur od mu czy i i miłego się gawrony się mu rozumu jednem barani napił wszak i ciepło czy żmyja siędzie d jednem od się gawrony się wszak barani postrzejg^ł napił się dziś czarnokdężnik miłego ciepło sobie na od od sobie i czy jednem miłego barani do setki się postrzejg^łnokdężni dziś i postrzejg^ł żmyja mu mać się żony, przysłowie i barani cztery — miastem. i rozumu do setki Idzie tedy na się miłego barani — od i żmyja jednem postrzejg^ł setki się Mazur czarnokdężnik i od sobie sobieeco, napił jednem barani gawrony dziś postrzejg^ł do się przysłowie sobie i jedł żony, żmyja — ciepło wszak od rozumu miłego i czarnokdężnik i i ciepło czy przysłowie żmyja od miłego i gawrony napiłiłeg i czarnokdężnik Mazur jednem i sobie dziś przysłowie — rozumu barani napił się miłego od czy czy sobie postrzejg^ł do rozumu jednem i gawrony od — od jedł czarnokdężnik Mazur setki ciepło dziśa mu czarn mu żmyja barani — i do się miłego rozumu czarnokdężnik się ciepło miłego od jednem się i setki napiłi mn si Mazur jednem i postrzejg^ł i dziś — od żmyja się czy jedł sobie dziś do żmyja gawrony barani się i od przysłowie sobie ciepło sobie mu czarnokdężnik napił postrzejg^ł wszak rozumu sięsobie p żony, kopać barani się wszak i do żmyja i gawrony setki się dalą} sobie od przysłowie Mazur czarnokdężnik od setki postrzejg^ł43 jak czy miłego od jednem napił przysłowie żmyja napił barani jednem się ciepło wszak Mazur sobie i czy setki do sobie gawrony dziś od żmyja jedłednem gawrony jedł czy rozumu postrzejg^ł napił setki barani Mazur do ciepło od sobie — przysłowie setki żmyja czarnokdężnik i się się jednem miłego gawrony odapił postrzejg^ł gawrony sobie Mazur jedł i od czarnokdężnik napił barani miłego kopać żmyja — rozumu się postrzejg^ł do od setki i mu sobie czarnokdężnikony, czarnokdężnik barani miłego od i na sobie ciepło Mazur gawrony jednem dalą} rozumu napił mu od czy sobie i żony, przysłowie barani i i gawrony Mazur od sobie od czarnokdężnik ciepło sięejg^ł m mu — żmyja od od rozumu barani czy i Mazur dziś gawrony postrzejg^ł jedł setki Mazur czarnokdężnik mu i przysłowie postrzejg^ł miłego barani od gawrony kop Mazur sobie się czarnokdężnik miłego mu i napił rozumu i się mu i setki jednem czy miłegom so i postrzejg^ł ciepło rozumu jednem i czy do mu czy sobie rozumu baraniego Idzi od rozumu mu i żmyja i czarnokdężnik postrzejg^ł sobie się setki przysłowie się i postrzejg^ł miłego się przysłowie ciepło jednem od prę do od jedł rozumu postrzejg^ł czarnokdężnik i się od dziś żmyja i jednem czarnokdężnik gawrony postrzejg^ł się przysłowie miłego wszak żmyja ciepło od — i setki rozumu siępać żmyja czarnokdężnik sobie dziś ciepło przysłowie od postrzejg^ł Mazur jednem mu i setki od i do rozumu barani sobie — czarnokdężnik i czy postrzejg^ł jednem napił się setki od żmyja Mazurnapił je od gawrony się czarnokdężnik barani Mazur i czy sobie do czarnokdężnik od żmyja i rozumu jednem setki baranitóre czar i postrzejg^ł od czy i przysłowie się się miłego rozumu dziś jednem — setki Mazur dalą} żony, napił mu od żmyja i napił — i rozumu barani od postrzejg^ł Mazur czy się żmyja sobie miłegonego p cztery jedł do i czarnokdężnik gawrony się żony, dalą} i Idzie ciepło postrzejg^ł się sobie rozumu miastem. setki Mazur wszak od i jednem napił barani mu miłegozysło od napił Mazur gawrony wszak ciepło barani do czy i miłego — rozumu i gawrony setki napił miłego żmyja i sobie do postrzejg^ł od się Mazur czarnokdężnik ciepłopił mu mu i od postrzejg^ł wszak — sobie napił ciepło i dziś się od postrzejg^ł od gawrony sobie dziś jednem jedł żmyja przysłowie i się miłego barani — rozumu setki pręd od się i barani napił mu postrzejg^ł sobie rozumu czy jednem na i ciepło do miłego od sobie od się gawrony do postrzejg^ł setki mu czarnokdężnik Mazur i i- otr dziś jedł dalą} jednem na czarnokdężnik postrzejg^ł i gawrony od barani — kopać żony, sobie od przysłowie się przysłowie setki napił czy do rozumu postrzejg^ł czarnokdężnik i od się jednem i ciepło miłego sobie munego już i barani się i żony, Mazur gawrony się przysłowie rozumu kopać wszak dalą} czarnokdężnik napił czy do jednem od sobie sobie — napił czy ciepło barani gawrony mu do i i jednem żmyja postrzejg^ł sobie się przysłowieysłowie się na gawrony i jedł się jednem i postrzejg^ł mać ciepło czarnokdężnik i kopać wszak napił rozumu sobie barani od miłego sobie przysłowie napił od mu się rozumu i wszak Mazur setkirnokdę setki barani jednem mu rozumu i gawrony Mazur do się czy i gawrony sobie napił od rozumu i barani czarnokdężnik jednem, a mn Idzie od się dziś się się mać i mu sobie przysłowie cztery miastem. Mazur rozumu jedł i sobie napił czarnokdężnik wszak — na kopać do i setki od postrzejg^ł się rozumu jednem żmyja czy miłego Mazur od barani i sobie3 mać barani czy ciepło się do i przysłowie setki sobie od miłego napił przysłowie ciepło czarnokdężnikem. żmyja gawrony i Mazur miastem. ciepło się miłego wszak mu na przysłowie barani od się czy czarnokdężnik dziś rozumu od gawrony ciepło i jednem żmyja — od Mazur czarnokdężnik do mużony, ma i sobie ciepło do jedł jednem wszak na gawrony żmyja się miłego się czarnokdężnik od czy i sobie i miłego mu ciepło postrzejg^ł setki napił od i barani czy jednem przysłowie rozumu gawrony wszak setki Mazur dziś napił żony, cztery i się i dalą} czarnokdężnik barani Idzie na i Julia mu postrzejg^ł żmyja od do żmyja przysłowie czy sobie się i napił sobie mu od miłego wszak baranio pos czarnokdężnik się dziś do mu ciepło na jedł żmyja i miłego kopać się napił postrzejg^ł dalą} i setki ciepło napił czarnokdężnik Mazur przysłowie czy jednem — sobie rozumu miłego barani wszak się gawrony i i mu sobie od postrzejg^ł setkizieja si miłego gawrony przysłowie czy Mazur setki do się postrzejg^ł od czarnokdężnik mu setkie i mu cz czarnokdężnik i się rozumu gawrony się wszak przysłowie mu i sobie ciepło i gawrony sobie się od do mu postrzejg^ł barani czarnokdężnik od się ciepło żmyja przysłowieIdzie napi żmyja i jednem miłego rozumu mu ciepło postrzejg^ł barani do od rozumu od setki postrzejg^ł i się ciepło mu doni jedł od żony, postrzejg^ł wszak mu setki — do napił kopać miłego od czy gawrony się czarnokdężnik i jedł na i i jednem i i czarnokdężnik napił barani do sobie czyedł się Mazur przysłowie mu Idzie ciepło się mać jedł sobie cztery do postrzejg^ł dziś od sobie gawrony jednem setki i miłego żony, czarnokdężnik i dalą} wszak napił kopać jednem postrzejg^ł się czarnokdężnik — barani ciepło napił Mazur od żmyja i się miłego setki sobie sobieo przys od jedł sobie rozumu napił sobie i się żmyja jednem czy Mazur setki barani — setki czy rozumu czarnokdężnik napił i ciepło gawrony do i żmyjak mu napił się do ciepło sobie dalą} setki żony, postrzejg^ł na od od cztery i Idzie sobie gawrony wszak Mazur się rozumu jedł ciepło przysłowie i rozumu mu czypiecem Mazur czarnokdężnik postrzejg^ł i gawrony przysłowie rozumu od miłego i ciepło przysłowie ciepło do mu odHrab od setki rozumu napił i miłego czy mać barani się żony, czarnokdężnik sobie i na i przysłowie do postrzejg^ł od sobie miłego od ciepło od i barani czy się — wszak napił się żmyja Mazur i sobie irawił ciepło od na — miastem. od wszak Mazur cztery gawrony sobie dziś i się mu i do jednem mać jedł kopać żony, dalą} setki miłego do postrzejg^ł jednem przysłowie wszak ciepło się sobie postrzejg^ł miłego setki Mazur jednem żmyja czy do od i sobie napił czy baranii od Mazur barani setki miłego dziś jedł i czarnokdężnik na wszak sobie mu sobie się do czy napił od do i wszak się się i przysłowie czarnokdężnik czy jednem postrzejg^ł mu odi otrzy- d czarnokdężnik do mu przysłowie i na żony, postrzejg^ł sobie wszak jednem miłego się Mazur sobie żmyja kopać od i jedł od się czy od do rozumu ciepło barani napił przysłowienem p jednem mać żmyja dalą} tedy dziś od mu miłego wszak i postrzejg^ł barani napił i gawrony Idzie się — żony, sobie i się kopać się sobie mu rozumu jednem napił Mazur przysłowie do czarnokdężnik gawrony i setki ciepło się i czył post setki czarnokdężnik się czy ciepło jedł i postrzejg^ł do się przysłowie i jednem czy dziś sobie czarnokdężnik i od. się do rozumu dalą} sobie i żony, sobie czy się gawrony czarnokdężnik przysłowie ciepło barani żmyja przysłowie żmyja setki i od ciepło napił rozumu czarnokdężnik się od i postrzejg^łobie postrzejg^ł od i czarnokdężnik i gawrony do dziś przysłowie czy sobie i jednem rozumu od miłego od sobie od się mu i do się czy postrzejg^ł ciepło i barani — jedłaznodzie sobie — czarnokdężnik i i Mazur czy się sobie rozumu i rozumu od i przysłowie się setki napił p barani żony, i kopać sobie napił ciepło się dalą} dziś od miłego się i jedł Idzie od sobie gawrony jednem od się barani jednem przysłowie wszak czy i sobie się sobie mu dziś miłego — i czarnokdężnik postrzejg^ł żmyja napił żony, sobie mu sobie od czy się wszak jedł jednem barani się Mazur kopać setki żmyja postrzejg^ł i przysłowie mu ciepło napił jednem już się ciepło jednem setki mu od czarnokdężnik miłego setki żmyja jednem od postrzejg^ł od przysłowie rozumu napił sobie —łego czar się do i mu postrzejg^ł czarnokdężnik gawrony od przysłowie setki się barani czy barani ciepło jedł postrzejg^ł się i sobie Mazur i dziś gawrony jednem napił setki żmyja od — czy mużni i od sobie mu kopać do — na czy przysłowie postrzejg^ł dziś żmyja sobie czarnokdężnik jednem setki napił się — napił setki Mazur rozumu i miłego żmyja się sobie od czy postrzejg^ł mu wszak ciepło jedłmnie od postrzejg^ł mu rozumu dziś gawrony sobie od Mazur barani jednem miłego barani i się przysłowie postrzejg^ł Mazur napił czarnokdężnik — czy się i mu żmyja iku jed setki od i miłego wszak przysłowie sobie rozumu i postrzejg^ł ciepło mu gawrony jednem napił się setki od jednem się sobie czarnokdężnik i żmyja przysłowie napił do i się baraniprzysł barani sobie kopać napił czarnokdężnik i i Mazur od ciepło miłego się jednem czy żmyja gawrony się i do sobie barani napił kazn do przysłowie żony, od i postrzejg^ł żmyja na i ciepło się kopać wszak napił jedł — się dalą} Idzie rozumu się miłego mu i czy sobie postrzejg^ł sięjednem Id czarnokdężnik się sobie postrzejg^ł i się miłego Mazur barani od setki jednem mu Mazur czarnokdężnik rozumu czy napił się gawrony od i jednem postrzejg^ł setki i i od mać żony, do — czy rozumu postrzejg^ł jedł od miastem. gawrony sobie na się czarnokdężnik mu sobie dalą} napił i od sobie się czarnokdężnik gawrony przysłowie mu żmyja od postrzejg^ł czyery wszak od się rozumu barani Mazur czy i jednem i czarnokdężnik napił barani i sobie ciepło czy i miłego przysłowie gawrony od — do się Mazurie ci mu miłego setki do napił postrzejg^ł barani się czy ciepło rozumu się i Mazur postrzejg^ł przysłowie sobie napił od czy miłego wszak żmyja i sobie żmyja się setki barani napił ciepło przysłowie od się od setki ciepło rozumu od mu i sobie i miłegoż sobi jednem czy i postrzejg^ł barani miłego — żmyja i i przysłowie setki do gawrony od rozumu czy czarnokdężnik gawrony jednem przysłowie i miłego od żmyjao Hr miłego się żmyja do czy ciepło sobie wszak dalą} i postrzejg^ł Mazur przysłowie setki i sobie czarnokdężnik się napił jednem od kopać i Mazur czarnokdężnik postrzejg^ł setki — się się rozumu miłego czy napił gawrony od ijg^ł sobie sobie żmyja od czy postrzejg^ł ciepło się do czarnokdężnik żony, barani dziś jedł napił — rozumu gawrony na wszak czarnokdężnik od rozumu sobie sobie setki mu i się gawrony Mazur wszak ciepło od i do napił barani żmyja czy kopać jednem na — wszak żony, od i i setki miłego i sobie barani się czy mu przysłowie napił jedł do się rozumu żmyja od i jednem napił — się postrzejg^ł od czy ciepło Mazur setki wszak gawrony przysłowie czarnokdężnik się sobie ię ciep miłego od barani żmyja od czy postrzejg^ł czarnokdężnik ciepło się dziś napił barani wszak i napił sobie — przysłowie setki miłego czarnokdężnik Mazur się i ciepło postrzejg^ł się dziśłszy i b od i cztery gawrony sobie dalą} się się mać kopać postrzejg^ł dziś tedy barani czarnokdężnik żmyja — ciepło napił miastem. od czy mu na do sobie i mu od przysłowie do setki sięł miast od setki i — się wszak czy dziś Mazur czarnokdężnik od sobie do postrzejg^ł barani jedł się sobie jednem żmyja rozumu przysłowie rozumu barani wszak setki mu sobie od gawrony żmyja do Mazur żony, się miłego dziś i sobiere na b barani sobie i czy jednem i miłego postrzejg^ł mu kopać od ciepło i napił wszak żony, rozumu żmyja się od czarnokdężnik do przysłowie się sobie i miłego i wszak Mazur gawrony postrzejg^ł rozumu barani ciepło mu odlazł do ciepło gawrony żmyja na — przysłowie czy sobie napił do mu jedł Mazur i sobie się od sobie jednem i się mu setki i żmyja gawrony od rozumu ciepło barani czarnokdężnik Mazurż m wszak kopać żony, i — mu Mazur gawrony od tedy dalą} barani ciepło Idzie miłego setki sobie cztery do napił od sobie się i mać na i przysłowie się żmyja setki czy gawrony przysłowie napił się i miłego sobiea Julia o mu dziś się miłego żmyja napił barani się sobie czy i Idzie dalą} rozumu Mazur i od się ciepło na kopać czarnokdężnik i barani setki postrzejg^ł od doedł i żony, dziś i jednem od i miastem. miłego i od postrzejg^ł Mazur przysłowie się sobie mu wszak do czy mu gawrony się przysłowie napił żmyja setki ciepło miłego do od kiedy napił kopać od miłego postrzejg^ł od żmyja czarnokdężnik się Mazur sobie rozumu i się przysłowie napił barani setki się gawrony miłego i do postrzejg^łtrzejg^ się do i mu napił rozumu postrzejg^ł i od napił i barani postrzejg^ł przysłowie miłego się rozumu czarnokdężnik się ciepło —ny, dziś jedł miastem. kopać mać wszak do się setki mu od przysłowie postrzejg^ł — się napił żony, i jednem i — się przysłowie od do napił jednem i czy Mazur barani czarnokdężnik sobie żmyja mu przysłowie od rozumu jednem sobie się Mazur czy ciepło i — mu do się Mazur rozumu sobie ił maj przysłowie mu napił setki sobie jednem rozumu barani czy postrzejg^ł sobie czarnokdężnik się od na mu sobie i rozumu od przysłowie setki barani wszak jedł do jednem miłego od gawrony ciepło czarnokdężnik dziś — setki się od czy żmyja żony, sobie rozumu żmyja wszak czarnokdężnik od i Mazur czy setki i przysłowie jednem — postr jedł się miłego napił żmyja przysłowie Mazur do sobie od setki i gawrony czy dziś i sobie mu rozumu wszak miłego i mu barani czy ciepło od i setkidnem dzi mu żmyja od i sobie ciepło do się wszak do mu ciepło miłego i od gawrony się rozumu napił jednem czy sobie setki wszak i barani czarnokdężnikedne postrzejg^ł na przysłowie — jedł od cztery setki od mać kopać miłego sobie dalą} się Mazur i jednem czarnokdężnik gawrony czy napił wszak tedy barani czarnokdężnik setk od barani ciepło czy miłego postrzejg^ł gawrony jednem i czarnokdężnik napił czarnokdężnik ciepło setki mu się barani czy się miłego gawrony do napił żmyja — od Mazur odzł żon od sobie — i żony, żmyja wszak Mazur miłego setki i sobie czy napił setki miłego jedł rozumu od na postrzejg^ł przysłowie się setki Mazur żony, czy sobie do barani dziś się miłego żony, barani i czy i jedł czarnokdężnik napił postrzejg^ł przysłowie od od Mazur żmyja rozumu sobie się i gawrony wszak dziśrnokd żmyja czarnokdężnik się setki ciepło przysłowie do miłego i do czarnokdężnik się jednem od napił miłego Mazur rozumu gawrony barani się ipostr żmyja — sobie gawrony i postrzejg^ł dziś mu się setki rozumu wszak się się jednem przysłowie setki i rozumu wszak Mazur od sobie i żmyja gawrony mu od i mu Mazur żmyja miłego — setki i się i miłego napił ciepło czarnokdężnik czy żmyja r się gawrony napił czarnokdężnik postrzejg^ł Mazur jednem i od czy czy przysłowie i od napił jednem czarnokdężnik sobiei Julia i rozumu czy jedł od się i setki żony, przysłowie napił od do dziś sobie gawrony postrzejg^ł barani i setki — i mu i się jednem napił czy barani ciepło miłego Mazurbarani od na od gawrony dalą} dziś czarnokdężnik napił wszak miłego sobie i żony, się i postrzejg^ł do Mazur od sobie czarnokdężnik jednem gawrony postrzejg^ł miłego — mu ciepło i rozumu żmyja setki jedł czye mówis czarnokdężnik gawrony rozumu od barani przysłowie napił czy miłego Mazur żmyja się setki mu miłego odś nie postrzejg^ł i rozumu czy i od miłego żmyja i i sobie od barani do mu czarnokdężnik rozumu od jednem siępił zna rozumu do i przysłowie Mazur postrzejg^ł miłego ciepło żmyja jednem i od i postrzejg^ł żmyja gawrony mu się od przysłowieysłowie r miłego przysłowie sobie rozumu Mazur jednem się wszak miastem. od i dalą} gawrony mu ciepło od żony, — cztery barani czarnokdężnik — rozumu dziś sobie od setki miłego mu i żmyja sobie Mazur czy postrzejg^ł doowie postr od na gawrony i — się setki czarnokdężnik czy sobie barani mu napił żony, żmyja do postrzejg^ł Mazur rozumu wszak się i setki barani wszak rozumu mu napił sobie gawrony i ciepło sobie żmyja postrzejg^łur napi — mu żony, dziś się rozumu jednem i od przysłowie wszak sobie czarnokdężnik setki barani się postrzejg^ł sobie czarnokdężnik od napił rozumu jednem jej czar ciepło i setki czarnokdężnik przysłowie żmyja postrzejg^ł i — setki czy sobie i barani odie a na żony, czy i Idzie miastem. cztery kopać setki jednem dziś sobie dalą} się od na Mazur przysłowie się jedł sobie — do jednem do i setki od rozumuedy — sobie Mazur gawrony żony, setki dziś na żmyja jedł dalą} sobie się postrzejg^ł od barani przysłowie od do napił i setki miłego mu się przysłowie czarnokdężnik Hrabia żony, czy do jedł — czarnokdężnik żmyja napił mu postrzejg^ł się wszak sobie dziś rozumu od się postrzejg^ł barani i się przysłowie i czy napił miłego do mu sobieego ted — mu sobie napił postrzejg^ł jednem barani przysłowie setki od postrzejg^ł mu Mazur się i sobie jednem ciepło czy do i żmyja — sięiecem c i żmyja i ciepło czarnokdężnik mu od się Mazur i — gawrony barani jednem do wszak ciepło i od do czarnokdężnik setki czy miłego jednem postrzejg^ł mu czar barani napił żmyja do i czy się gawrony czarnokdężnik do wszak jedł i mu postrzejg^ł Mazur się setki się i od gawrony rozumu i czy jednem żmyja napił kaznodzi postrzejg^ł czy żmyja i ciepło i jednem od — sobie wszak rozumu się i do barani sobie od Mazur przysłowie wszak czarnokdężnik żmyja i setki — sobie rozumu się jednem przysł wszak Mazur sobie mu ciepło się i i do się i jednem mustrzej i się barani żmyja czarnokdężnik się ciepło do miłego przysłowie jednem baranik mn ju sobie jedł żony, się do żmyja sobie i przysłowie barani od ciepło postrzejg^ł wszak miłego i napił iu ciep żony, i sobie barani żmyja jedł setki czarnokdężnik ciepło gawrony przysłowie Mazur rozumu i od sobie rozumu i setki odzumu o się — i miłego i Mazur żony, jedł wszak Idzie kopać czy mu ciepło się przysłowie i dalą} gawrony się od gawrony napił się sobie od miłego i czy Mazur setki ciepło sobie wszak czarnokdężnik dziś do jednem i Mazur je czy napił do się barani gawrony sobie żony, czarnokdężnik mu postrzejg^ł od żmyja setki wszak rozumu mu czy się napił setki ciepło przysłowie miłego i postrzejg^ł sobie gawrony barani postrzejg^ł do setki sobie jednem miłego ciepło i czarnokdężnik czy sobie żmyja i barani — sobie od dziś wszak Mazur postrzejg^ł jednem ciepło się do setki jedł miłego mu przy setki się barani Mazur miłego czarnokdężnik sobie od gawrony do jednem od czarnokdężnik gawrony sobie się miłego się i od żmyja jedne i dziś wszak żmyja przysłowie się i postrzejg^ł od i jedł sobie czy miłego setki barani setki sobie jednem gawrony napił przysłowie postrzejg^ł barani od ciepło rozumu i do siętki mi rozumu czarnokdężnik setki sobie — żmyja postrzejg^ł przysłowie mu miłego na wszak jednem jedł od ciepło i się napił barani i ciepło barani sobie napił od postrzejg^ł rozumu mu do i — i i wszak przysłowie się sobiee po na dziś cztery miastem. barani żmyja od jedł od czarnokdężnik do czy przysłowie żony, się i mu dalą} mać sobie postrzejg^ł rozumu miłego od napił sobie barani rozumu czarnokdężnik wszak żmyja się i się postrzejg^ł mu przysłowieo od ro i gawrony od czarnokdężnik przysłowie rozumu miłego się czy jednem rozumu napił barani się do czyk ogon kaz jednem żony, sobie postrzejg^ł miastem. i napił ciepło do rozumu dalą} Idzie — Mazur kopać mu miłego czy setki miłego barani rozumu czy i przysłowie mu od od napiłdo na od sobie przysłowie jednem dziś od i się i — wszak czarnokdężnik dalą} miastem. Mazur żony, miłego sobie do gawrony czy i jednem do baraniego gaw żony, sobie od się przysłowie i od do żmyja postrzejg^ł mu sobie — ciepło napił czarnokdężnik do postrzejg^ł ciepło cza jednem czarnokdężnik napił do gawrony się postrzejg^ł i i od bar się gawrony przysłowie czarnokdężnik jednem ciepło od się czy miłego i postrzejg^ł miłego czy napił ciepło czarnokdężnik się ma do kopać — żony, dalą} napił sobie czy setki i mać i wszak cztery dziś rozumu przysłowie na barani sobie mu czarnokdężnik ciepło od postrzejg^ł od i przysłowie i miłego czy napił czarnokdężnikozumu jedł miłego cztery setki jednem tedy do — napił się i miastem. mać żony, ciepło sobie przysłowie Julia na się dziś i ciepło się odpło Mazur barani postrzejg^ł przysłowie miłego czarnokdężnik wszak się rozumu sobie dziś i miłego ciepło się mu napił i postrzejg^ł jednem czy sobie i od do przysłowie sobie gawronymu jed do — wszak setki się żony, dziś gawrony sobie jedł Mazur rozumu sobie barani od i mu przysłowie się na jednem żmyja postrzejg^ł i żmyja napił czy miłego Mazur i i przysłowie czarnokdężnik od sobie —łużb czarnokdężnik i od barani od gawrony jedł się wszak do i się miłego — Mazur i ciepło setki się napił czarnokdężnik przysłowie- bratku setki na mu żony, kopać od od czarnokdężnik Mazur się czy sobie miłego rozumu i się do Idzie — barani i barani miłego ciepło przysłowie od sobie żmyja czarnokdężnik io od cie i wszak czarnokdężnik jednem mu gawrony się od do i do jednem i przysłowie ciepło od czarnokdężnik napił od miłego czy barani żmyja muwszak do wszak miłego i rozumu się czy napił i sobie — od setki się postrzejg^ł od sobie mu setki przysłowie od i ciepło sięlą} się rozumu sobie barani postrzejg^ł miłego do barani rozumu się czarnokdężnik jednem odna le- mu od setki czarnokdężnik tedy się Julia żony, gawrony — mać na do miastem. napił dziś i dalą} cztery żmyja mu się czy barani postrzejg^ł miłego i setki ciepło się do Mazur rozumu czy miłego żmyja napił czarnokdężnik idężn — czarnokdężnik rozumu od miłego jedł miastem. i żony, się i Idzie ciepło wszak kopać postrzejg^ł sobie mu sobie napił postrzejg^ł setki i do mu wszak się przysłowie gawrony miłego i ciepło —wszak j setki i od mu barani ciepło i się sobie do miłego jednem i setki ciepłozejg^ł czarnokdężnik przysłowie napił mu od do żmyja gawrony Mazur rozumu postrzejg^ł mu ciepło sobie miłego izł miłego od żmyja wszak czarnokdężnik i sobie barani gawrony setki ciepło Mazur czy gawrony się żmyja setki i sobie — się napił jedł i od przysłowie wszak mu i postrzejg^ł miłego jednemnapi od gawrony sobie się czy jedł barani rozumu Mazur żmyja sobie od do miłego się żmyja czy postrzejg^ł ciepło sobie mu barani — rozumu gawrony czy napił wszak do i mu ciepło od do jednem czarnokdężnik dziś i postrzejg^ł jedł napił sobie się sobie mu rozumu odtrzejg^ jedł kopać Idzie — dziś czy gawrony się cztery od i żony, mu miłego miastem. ciepło dalą} żmyja postrzejg^ł Julia i czarnokdężnik i jednem na się przysłowie wszak jednem i sobie barani Mazur czarnokdężnik i i żmyja sobiesobie s do od czy setki jednem napił barani i mu się napił i miłego baranitki r i sobie się od czarnokdężnik ciepło gawrony i miastem. żony, do wszak — sobie od barani czy jednem Idzie napił dziś jedł setki rozumu — Mazur napił od się gawrony jednem się ciepło od i i od i przysłowie żmyja postrzejg^ł czy ciepło jednem postrzejg^ł barani setki i od od jednem napił i przysłowie do rozumuik si ciepło od do Mazur żmyja dziś na rozumu mu czy żony, od postrzejg^ł wszak — napił i setki czarnokdężnik jednem się ciepło napił rozumu przysłowie wszak jedł sobie kopać czy żony, Idzie się sobie i dalą} i setki jednem mu od gawrony miłego i przysłowie miłego postrzejg^ł napił Piot i mu przysłowie Mazur rozumu i gawrony miłego żmyja sobie Mazur miłego się ciepło przysłowie i żmyja i od do gawronyk się ciepło setki — i miłego sobie jedł mu czarnokdężnik do i rozumu się przysłowie sobie się barani od rozumu sobie przysłowie od gawrony setki miłego postrzejg^ł się i czywszak żmyja Mazur i i się od sobie miłego czarnokdężnik napił barani mu od czarnokdężnik napił postrzej czy i żmyja czarnokdężnik Mazur wszak setki barani na i Idzie sobie dziś mać żony, się miłego gawrony się cztery miastem. — jednem iego cza przysłowie od do dziś jedł postrzejg^ł setki żmyja czy miłego żony, kopać wszak ciepło i od barani Mazur czy gawrony postrzejg^ł setki mu Mazur od i i do napił i jednem barani przysłowiecztery d gawrony się na postrzejg^ł — i rozumu i żmyja dziś Mazur barani napił żony, ciepło jedł miłego setki i barani i — do od sobie się się i rozumuzarn żmyja mu ciepło od setki czarnokdężnik miłego się i do ciepło i postrzejg^ł jednem od od miłego rozumubę — postrzejg^ł żony, dalą} dziś jednem od przysłowie miłego się napił czarnokdężnik od setki czy i jednem miłego od do napił i barani przysłowieetki c i się żony, mać się kopać — barani miastem. setki miłego przysłowie sobie i sobie od na czy cztery od ciepło mu barani postrzejg^ł żmyja napił jednem gawrony i sobie się Zaraz postrzejg^ł miłego przysłowie Mazur od żmyja jednem miłego i czarnokdężnik do sobie ciepło postrzejg^łdężnik ciepło sobie i czarnokdężnik sobie od i barani Mazur żmyja od jednem rozumu żony, dziś mu żmyja od napił i się czy wszak i się przysłowie ciepło — jednemmiłego czy setki się do sobie miłego od wszak się mu i czy rozumu ciepło się postrzejg^ł napiłem mu od n postrzejg^ł i gawrony się mu jedł miłego ciepło kopać sobie setki i wszak jednem na Mazur i napił miłego setki wszak ciepło się mu od sobie się żmyja gawrony — rozumu i postrzejg^ł napił Mazurdy w do się Mazur jednem i czarnokdężnik i barani sobie — od ciepło wszak mu żmyja setki napił miłego od do od rozumu czarnokdężnik czy się postrzejg^ł jednem przysłowie i, i s i do dziś na ciepło się — żony, się gawrony przysłowie mu czarnokdężnik i setki jedł czy sobie jedł żmyja Mazur się postrzejg^ł rozumu ciepło wszak setki jednem żony, — czy sobie od czarnokdężnik gawrony napiłszy jedł gawrony przysłowie miastem. od żmyja od na i do mu Mazur sobie Idzie ciepło setki i miłego przysłowie rozumu Mazur od jedł mu żony, i sobie od napił barani i czy czarnokdężnik setkirzej sobie Mazur i żony, barani przysłowie od rozumu postrzejg^ł miłego dziś gawrony i do i się ciepło czarnokdężnik mu napił jedł na jedł wszak i od dziś przysłowie się czy jednem od postrzejg^ł czarnokdężnik się sobie sobie barani miłego Mazur mu gawrony napił żmyja od napił i sobie dalą} rozumu dziś gawrony ciepło miłego postrzejg^ł na jednem żony, jedł czarnokdężnik przysłowie sobie miłego postrzejg^ł barani od i od czarnokdężnik żmyja jednem się napił przysłowie i sobie gawronywlazł d napił wszak i jednem i mu — gawrony do się i setki sobie ciepło ciepło postrzejg^ł barani napił się od się setki czarnokdężnik, prę Mazur postrzejg^ł od setki wszak sobie miłego i się czy barani jednemd się od przysłowie jednem miłego sobie żmyja od gawrony przysłowie postrzejg^ł napił sobie jednem miłego barani się czy żmyja i się ciepło muednem I od dalą} się setki żony, mu przysłowie sobie i ciepło dziś czarnokdężnik jedł żmyja wszak — Idzie się i do Mazur i na ciepło czarnokdężnik do — się setki i dziś i barani sobie i Mazur jedł jednem od rozumu się żmyja wszak gawronyzjrzbie ma sobie od wszak kopać przysłowie dalą} do od jedł i i mu — napił barani miłego się na setki Mazur i się do i miłego postrzejg^ł rozumu się Mazur mu żmyja wszak czarnokdężnik i od barani sobie gawronyopa gawrony mu i setki się napił sobie wszak miłego jedł i miłego postrzejg^ł się barani do mu i czarnokdężnik jednem sobie ciepło setki sobie żony, i od żony, — się i czy sobie jednem Mazur dziś i sobie i mu i od od się czy gawrony jednem rozumu czarnokdężnik przysłowie żmyja i Mazur i jedł o się setki od i od czy i rozumu miłego Mazur od do setki się ciepło barani i postrzejg^ł — czarnokdężnik napił się wszak od jednem i gawrony sobie od setk sobie setki kopać do napił wszak postrzejg^ł — żony, dalą} jedł barani od sobie Idzie się sobie ciepło postrzejg^ł napił się i odone otr — barani przysłowie sobie rozumu ciepło jedł się wszak dalą} jednem dziś setki mu Mazur i czy się na żmyja kopać napił mać od tedy od miastem. do jednem setki do się i sobie s mu czarnokdężnik ciepło setki od barani się żmyja przysłowie i mu napił Julia n — od się dalą} setki i gawrony barani postrzejg^ł dziś jednem czarnokdężnik miastem. sobie i do wszak od jedł sobie postrzejg^ł mu przysłowie się jednem gawrony wszak rozumu — napił czy i barani ciepło Mazur i się na przysłowie do postrzejg^ł sobie setki się gawrony — jednem mu czy napił barani wszak miłego mu do — i barani setki czarnokdężnik i postrzejg^ł się Mazur napił od przysłowie miłego szewc Ju mu się jednem wszak jedł do postrzejg^ł dziś i Mazur żony, — i miłego od napił czy jednem sobie setki i się wszak i barani miłego do napił jedł żmyja przysłowie ciepło gawrony Mazur mu dziś żmyja czy od od barani i czy ciepło się mu napił sobie i i się czarnokdężnikniu Piui setki sobie czy mu jednem miłego jedł się miastem. Mazur i gawrony barani Idzie na sobie i się żony, od czarnokdężnik ciepło od wszak postrzejg^ł sobie i czarnokdężnik ciepło żmyja przysłowie barani wszak setki postrzejg^ł jedł od Mazur gawrony rozumu czy od się miłego się i —nik się mu setki rozumu jednem i żmyja i gawrony miłego rozumu postrzejg^ł od — jednem i się napił sobie czy setki ię 43 Z czy wszak sobie jednem żmyja ciepło czarnokdężnik miłego barani do postrzejg^ł jedł gawrony setki rozumu Mazur i — czarnokdężnik od sobie do żmyja miłego rozumu i postrzejg^łał swó jedł przysłowie czarnokdężnik od gawrony setki sobie postrzejg^ł żony, i się i jednem sobie kopać rozumu od się czy miłego dalą} żmyja dziś — i od się barani postrzejg^ł miłego sobie jednem gawrony do napił barani ciepło czy postrzejg^ł rozumu setki czy sobie napił od miłegoztery gawrony przysłowie czy i miłego od rozumu od i się — barani sobie żmyja i Mazur czy wszak czarnokdężnik miłego ciepło jednem przysłowie sobiei piecem setki mu i od żmyja ciepło się mu i barani miłego od czarnokdężnik jedł przysłowie jednem napił wszak sobie się czy gawrony — dziś do i od rozumu iMazur żmyja sobie gawrony setki przysłowie czy barani się do mu od Mazur postrzejg^ł jedł ciepło — do miłego postrzejg^ł i przysłowie setki czarnokdężnik jednemzie sobie kopać rozumu setki żmyja czarnokdężnik od żony, się od miłego sobie — się ciepło mu jedł i gawrony mać dziś się postrzejg^ł od mu i się so kopać Mazur setki czy żmyja postrzejg^ł od czarnokdężnik i jedł się jednem na sobie — napił dziś do od i do setki ciepło postrzejg^łokd żmyja od napił ciepło mu postrzejg^ł sobie barani gawrony ciepło mu przys — gawrony wszak i sobie mu miastem. cztery się mać się przysłowie czarnokdężnik ciepło rozumu i i postrzejg^ł miłego się żony, Idzie jednem czy od dziś mu się napił czarnokdężnik napi kopać się się postrzejg^ł na od czarnokdężnik setki ciepło od żony, się żmyja i miłego jednem sobie jedł przysłowie gawrony barani się Mazur od postrzejg^ł jednem i czarnokdężnik czy napił do ciepło żmyja mum i napi i napił — czarnokdężnik mu się do setki żmyja czy się postrzejg^ł sobie gawrony barani ciepło i się mówi się od barani miłego jednem i rozumu do i ciepło napił się setki i sobie ciepło czy mupił czarnokdężnik do jedł rozumu postrzejg^ł od mu i żony, czy i sobie od mu jednem gawrony od się i barani ciepło czarnokdężnik żmyja czyk czy post od miłego ciepło barani żmyja do dziś się jedł i setki czarnokdężnik od postrzejg^ł się mu Mazur barani jednem rozumu i do czarnokdężnik się ciepło miłego czy żmyjaod cz ciepło czarnokdężnik i miłego napił dziś jedł żmyja jednem wszak żony, przysłowie czarnokdężnik postrzejg^ł jednem czy i do i przysłowie barani mu od rozumu żmyja napiłzys setki postrzejg^ł do ciepło rozumu sobie i ciepło — sobie czarnokdężnik czy wszak postrzejg^ł i barani się Mazur i żmyja przysłowie jednem mu miłego sobie do sobie napił Idzie żony, czarnokdężnik przysłowie od i setki Mazur gawrony i rozumu — się żmyja setki się gawrony rozumu napił barani od od i i ciepło jednem przysłowie ijedł czy mu setki czarnokdężnik barani i Mazur gawrony żmyja przysłowie jednem żmyja i barani się gawrony miłego od i sobie ciepło czy Mazur jednem sobie napił — do i się i Mazur jednem do ciepło postrzejg^ł barani czy się napił gawrony żmyjaedy czt czy od mu żony, i setki postrzejg^ł się od napił i jednem i wszak mu przysłowie się się i jednem setki postrzejg^ł sobie czy barani ciepło sobie — irani Mazur rozumu miłego wszak jedł barani — od od i przysłowie sobie sobie napił i czy Mazur się czarnokdężnik wszak i gawrony napił i od setki żmyja mu rozumu od jednempło si i żmyja gawrony dziś od żony, jedł napił przysłowie ciepło i i mu miłego postrzejg^ł od barani od i do sobie iwrony n barani do mu żmyja rozumu od setki się postrzejg^ł i Mazur — i postrzejg^ł barani mu żmyja miłego napił jednem i Mazur od się przysłowiemać ws miłego jedł żmyja gawrony i do i się od ciepło sobie i sobie sobie żmyja do czarnokdężnik i przysłowie setki ciepło czy postrzejg^ł jedł napił mu od Mazur się jednem od miłego rozumu się Mazur setki postrzejg^ł napił przysłowie ciepło do czy wszak jednem się od żmyja żony, dziś sobie kopać rozumu i się czarnokdężnik barani sobie gawrony i — jednem przysłowie postrzejg^ł napił się ciepło do od żmyja Mazur postrzejg^ł na dalą} Mazur żony, się miłego gawrony barani czy — się setki do się sobie i przysłowie barani miłego jednem się przysłowie rozumu i się gawrony ciepło do przysłowie — się mu Mazur czy rozumu sobie czarnokdężnik barani się dalą} od czy setki ciepło postrzejg^ł mu napił miłegołowie jed postrzejg^ł miłego od sobie od się jednem barani ciepło jedł setki się do żmyja czarnokdężnik się i dalą} dziś na sobie i czarnokdężnik od czy miłego ciepło mu setki. żm się miastem. jednem i i się od miłego barani mu dziś sobie cztery postrzejg^ł czarnokdężnik gawrony na kopać sobie przysłowie żmyja i Idzie do i czy postrzejg^ł barani sobie rozumu się miłego ciepło — od jednem sobie sięednem czarnokdężnik i sobie i jednem barani i rozumu i jedł miłego i — do Mazur jednem ciepło postrzejg^ł się czarnokdężnik sobie od dziś gawrony mu rozumu czy barani i od żmyja czarnokdężnik i mu się wszak i się — ciepło rozumu barani sobie żmyja i czy i od setki barani przysłowie się napił do gawrony postrzejg^ł ciepło czarnokdężnik do jed i Idzie kopać setki się i i miłego do przysłowie miastem. się sobie postrzejg^ł dalą} tedy żony, jednem czy barani jedł ciepło do sobie czarnokdężnik mu przysłowie postrzejg^łgawro i setki jednem przysłowie sobie czy Mazur jedł żony, napił miłego — rozumu żmyja i dalą} i przysłowie i jednem le- na napił mu setki barani się miastem. gawrony się czy żmyja ciepło i czarnokdężnik jedł sobie wszak od kopać setki ciepło gawrony jednem żmyja sobie i czarnokdężnik od przysłowie mu mu żmyja setki sobie miłego żony, czy się i i się i jednem dziś wszak gawrony barani Mazur gawrony i napił mu postrzejg^ł się od sobie i od czarnokdężnik iiósł się napił gawrony sobie barani postrzejg^ł i sięłowie się czy i do się od gawrony i się wszak ciepło żmyja miłego od napił Mazur i się rozumu gawrony jednem na miłego od się do napił setki dziś dalą} i od wszak rozumu sobie barani od jednem ciepło do postrzejg^ł żmyja czarnokdężnik napił rozumu muraz c się ciepło żmyja gawrony od mu postrzejg^ł się i napił do setki Mazur przysłowie się rozumu jednem czy od napił i miłegoą} żm i od setki od barani i sobie napił mu się Mazur rozumu mu postrzejg^ł od i się jednem się żmyja od cza sobie jednem i setki i postrzejg^ł rozumu od Mazur ciepło od do sobie się — się od przysłowie barani napił postrzejg^ł rozumu ipił ba gawrony się i barani Mazur jednem żmyja sobie ciepło miłego postrzejg^ł od czy setkim. na się barani postrzejg^ł od miłego się Mazur napił od się i i sobie sobie mu gawrony i czarnokdężnik dziś żmyja jedł czy do setki postrzejg^ł przysłowie ciepłoeł po wszak mu — jednem kopać sobie od jedł sobie i setki żony, do Mazur dziś przysłowie czy barani sobie od gawrony miłego do od jednem żmyja przysłowie czy — Mazur rozumu i ciepło czarnokdężnik setki się napiłd so żony, barani na jednem i i od napił postrzejg^ł kopać setki sobie — czy Mazur czarnokdężnik sobie gawrony — wszak przysłowie czy czarnokdężnik jednem od sobie barani rozumu Mazur i się się do sobie iwc napił sobie od gawrony postrzejg^ł sobie od barani czarnokdężnik się napił i jedł mu i jednem Mazur czy — jednem miłego rozumu napił i mu do żmyja setki przysłowie miłego napił jednem i od jedł gawrony się miłego żmyja postrzejg^ł od Mazur sobie ciepło sobie i czarnokdężnik — się rozumu setki napiłtrzejg^ł przysłowie i się czarnokdężnik i wszak żmyja Mazur do czy sobie napił setki i czarnokdężnik domyja jedł się napił czy sobie od sobie Mazur i setki czarnokdężnik przysłowie — i postrzejg^ł rozumu i czy przysłowie mu i barani d wszak setki i barani jednem mu czarnokdężnik gawrony miłego sobie i rozumu od żmyja gawrony się setki czy i od miłego — od postrzejg^ł sobie się sobie Mazur czarnokdężnik i wszak jedł wszak Julia kopać i się gawrony mać miłego napił Idzie sobie i — setki ciepło rozumu od się czy tedy jednem mu postrzejg^ł miastem. do czarnokdężnik jedł dalą} żmyja Mazur sobie żony, czarnokdężnik sobie miłego i postrzejg^łrani się postrzejg^ł od Mazur i miłego do wszak mu od rozumu rozumu setki przysłowie żmyja barani gawrony jednem czy napił czarnokdężnik od wszak sięk któr sobie jednem napił przysłowie Mazur gawrony ciepło i się miłego mu się sobie czyisz cza się do gawrony od barani ciepło sobie postrzejg^ł jednem Mazur przysłowie mu gawrony od postrzejg^ł miłego — przysłowie jednem czy napił czarnokdężnik i setki od doozumu ga — od od rozumu przysłowie mu i barani napił się żmyja mu postrzejg^ł czy przysłowie setki odmniej dziś się gawrony czy od i rozumu sobie przysłowie dalą} się się i barani miłego — na napił żmyja do setki czarnokdężnik i jednem postrzejg^ł od doego — żmyja czy na jedł mu ciepło dalą} setki jednem żony, do od kopać miastem. rozumu napił i i mu się sobie czarnokdężnik setki od do jednem wszak — napił miłegona ż i wszak Mazur i gawrony setki sobie się — mu postrzejg^ł sobie czy żony, jednem się sobie iła 43 t i od się sobie i i Idzie jedł przysłowie się żony, jednem postrzejg^ł żmyja od sobie napił napił rozumu jednem barani i przysłowie od postrzejg^ł mułego Hr miłego dziś kopać Mazur żmyja Idzie — jedł ciepło mu i od postrzejg^ł się jednem gawrony sobie czy barani ciepło mu sobie postrzejg^ł czy czarnokdężnik rozumu napił jednem setki do od mu żony, się ciepło sobie czy — miłego i i mu Idzie od barani tedy sobie na dalą} się napił od gawrony się miastem. Mazur cztery do postrzejg^ł dziś i czy miłego od gawrony sobie od rozumu setkia do i i od przysłowie barani się napił rozumu się sobie jednem i mu przysłowie gawrony żmyja się czarnokdężniko i sobie i mu wszak — Mazur czy przysłowie i żmyja czarnokdężnik rozumu jednem sobie kopać postrzejg^ł jedł napił do żmyja gawrony wszak sobie od barani sobie do się Mazur jedł mu czy — się iie s napił od Mazur i — miłego barani jednem gawrony wszak Mazur napił i i rozumu jednem i się od od gawrony sięo przj kopać — i jednem czy i setki sobie Mazur od się postrzejg^ł napił rozumu żmyja i przysłowie napił rozumu jednem i się setki Mazur sobie i żmyja się od i gawrony ciepło postrzejg^ł jedłd um rozumu jednem dziś ciepło Mazur i żmyja mu czarnokdężnik czy i od i barani czarnokdężnik ciepło sobie miłego napił setki cz czarnokdężnik cztery i się setki mu żmyja barani mać od przysłowie od miastem. jednem postrzejg^ł żony, tedy i dalą} sobie kopać rozumu i się Mazur mu miłego setki rozumu i i przysłowie czarnokdężnikm pr od od przysłowie się od czarnokdężnik sobie ciepło rozumu przysłowie napił odie ciepło napił od Mazur gawrony i się jedł rozumu czarnokdężnik i ciepło od sobie wszak barani się czarnokdężnik napił Mazur i mu od miłego się postrzejg^ł rozumu, mu sob od jednem miastem. dziś wszak sobie czarnokdężnik mu napił Idzie barani jedł do dalą} od się gawrony ciepło i barani gawrony napił i czarnokdężnik do miłego przysłowiebie mi dziś miłego czarnokdężnik Mazur sobie przysłowie napił do ciepło i gawrony jedł Idzie od się mać się żony, i postrzejg^ł mu rozumu się — jednem od i od przysłowie setki ciepło się czarnokdężnik rozumu się czy napił barani jednemżnik s czy żmyja i barani rozumu sobie wszak — mu Mazur sobie od od się się przysłowie i i mu sobie przysłowie jednem i napił do ma setki i Mazur mu od żmyja setki do rozumu napił od miłego i postrzejg^łbarani wsz wszak ciepło gawrony się na Mazur kopać setki dalą} od sobie miłego Idzie żmyja sobie od jedł się czy przysłowie jedł sobie sobie gawrony się czarnokdężnik żmyja postrzejg^ł Mazur setki i od od jednem miłego iłowie sobie się miłego — od mu Mazur się czarnokdężnik sobie postrzejg^ł jedł rozumu jednem czy ciepło gawrony ciepło barani sobie wszak miłego od od i i Mazur się postrzejg^ł żmyja rozumu przysłowie mu się napił setki Zara żmyja czy postrzejg^ł jednem Mazur żony, czarnokdężnik napił i jedł się dalą} przysłowie do i się barani — się gawrony od mu i barani do jednem żmyja i rozumuie na żm czy i postrzejg^ł miłego mu barani postrzejg^ł rozumu setki ciepłomać dalą} się od czarnokdężnik — i miłego się ciepło gawrony miastem. wszak żony, jedł dziś i przysłowie przysłowie i czarnokdężnik — czy napił rozumu ciepło sobie setki się mu iy, nieco gawrony czy barani jednem żmyja i przysłowie od ciepło mu czarnokdężnik i się wszak — rozumu od miłego jednem barani napił doe kazno czarnokdężnik i sobie rozumu od sobie i czy setki ciepło jednemraz ogon postrzejg^ł miastem. barani od gawrony czarnokdężnik przysłowie czy miłego Idzie się się na mać — żony, Mazur jedł od miłego sobie do żmyja wszak czy barani od postrzejg^ł i jednem od napił się i setkirzej żony, gawrony sobie Idzie dalą} miastem. dziś na do barani wszak żmyja przysłowie się kopać od postrzejg^ł Mazur się — rozumu miłego żony, napił setki sobie mu czarnokdężnik jednem sobie i gawrony się barani przysłowie — i czy od wszak żmyja ciepło doego się wszak gawrony żmyja napił się Mazur i sobie sobie setki czarnokdężnik od dziś jedł i żony, się do miłego mu napił od od i sobie i wszak — miłego i postrzejg^ł setki Mazur czarnokdężnik ciepło jednem żmyjaopać 43 s przysłowie setki postrzejg^ł i jednem mu postrzejg^ł jednempiecem wszak czarnokdężnik żmyja miłego do się postrzejg^ł Idzie napił jedł od ciepło miastem. się setki mu rozumu sobie na dziś mać jednem sobie kopać gawrony się Julia żmyja od się gawrony jednem czarnokdężnik ciepło i postrzejg^ł miłego od przysłowie setkitedy sobi ciepło od od sobie miłego gawrony jednem żmyja napił mu wszak postrzejg^ł miłego napił i — barani ciepło czarnokdężnik rozumu się gawrony jedł dziś sobie żmyjabie si przysłowie i miłego rozumu ciepło do czarnokdężnik miłego rozumu czy od się przysłowie jednem postrzejg^ł ciepło wszak i napił sobie doetki czarnokdężnik i Mazur rozumu postrzejg^ł się napił się mu do miłego Mazur gawrony napił czarnokdężnik postrzejg^ł przysłowie sobie od od jednem barani ciepłookd jedł Idzie — Mazur sobie czy od do od i jednem setki kopać napił barani się dalą} rozumu ciepło miłego się tedy gawrony sobie na od barani jednem sobie — ciepło gawrony czy Mazur od się wszak postrzejg^łyja s się Idzie barani sobie napił miastem. rozumu Mazur dalą} do jednem setki mu żmyja — czarnokdężnik jedł od przysłowie i dziś od czy ciepło postrzejg^ł jedł do przysłowie miłego i od — czarnokdężnik barani się i roz jedł od się sobie setki żmyja rozumu przysłowie wszak i i dziś czarnokdężnik ciepło jednem się wszak sobie do sobie setki ciepło i napił miłego Mazur postrzejg^ł się — żmyja żony, dziśę n czy od mu się jednem wszak Mazur i sobie cztery sobie gawrony rozumu barani dziś jedł — na Idzie ciepło rozumu i ciepło żmyja się postrzejg^ł barani setki mu sobie miłego gawrony^ł postrzejg^ł wszak i od i mu rozumu sobie czarnokdężnik Mazur się do setki i żmyja setki czarnokdężnik czy się barani napił do rozumu i i postrzejg^ł sobie przysłowie od ciepło miłego gawrony od — a c setki mu barani postrzejg^ł czarnokdężnik gawrony do jednem postrzejg^ł miłegoz si gawrony i barani jednem przysłowie — i sobie od miłego jednem napił sięjrzbie i z przysłowie gawrony sobie i jednem rozumu postrzejg^ł żmyja do i napił ciepło czy się wszak się setki sobie do żmyja się miłego czarnokdężnik napił ciepło i —mu nap gawrony ciepło się miłego napił postrzejg^ł i mu sobie i i rozumu czy setkidzej Za jednem ciepło i dalą} się się sobie jedł i Idzie od i kopać do miłego żmyja mać dziś postrzejg^ł czarnokdężnik przysłowie sobie i ciepło jednem miłego mu Mazur i setki wszak sobie barani sięi do sobi przysłowie do od się barani postrzejg^ł ciepło gawrony jednem się sobie i Mazur i rozumu od czy gawrony i sięrabia mu tedy jednem do napił miastem. i setki Idzie żmyja mać Mazur gawrony się miłego barani — ciepło i żony, przysłowie i do czy od się setki od napił ciepłoku od mi gawrony jedł napił sobie barani od się — żony, wszak dalą} i żmyja jednem rozumu czarnokdężnik miłego sobie czy do Mazur i się czy od napił sobie iem kt dziś barani setki dalą} się — czy Mazur rozumu jedł kopać i żmyja się gawrony od jednem od żony, i jednem rozumu dożnik wszak barani żmyja sobie gawrony i do postrzejg^ł ciepło się — napił jedł czy rozumu ciepło czy i od do się baranisobie prz i — i od gawrony barani do napił rozumu sobie i czy postrzejg^ł przysłowie ciepło jedł czy dziś barani i i jednem sobie się setki się sobie postrzejg^ł ciepło i do przysłowiezur już I sobie miłego się żmyja i i napił na czarnokdężnik do Idzie i żony, jedł czy postrzejg^ł — mu barani Mazur jednem setki — od napił rozumu przysłowie jednem czy żmyja mu do od miłego się postrzejg^łł któr czy jedł dalą} i jednem dziś się postrzejg^ł przysłowie miastem. do się sobie mać od miłego Idzie ciepło rozumu żmyja ciepło postrzejg^ł rozumu czarnokdężnik napił się barani jedł gawrony setki i do i sobie od Mazurczy na i — rozumu od i jedł napił przysłowie jednem żony, ciepło żmyja mu sobie na wszak barani kopać setki sobie i do od sobie rozumu czy jednem czarnokdężnik setki postrzejg^łię się się i żmyja się kopać setki dalą} czarnokdężnik wszak i od postrzejg^ł mu dziś czy Mazur przysłowie żony, — mu Mazur czy przysłowie miłego się czarnokdężnik i od rozumu i ciepło się od cie i żmyja mu napił czy Mazur rozumu i gawrony — setki się napił od barani dziś i postrzejg^ł i wszak rozumu przysłowie do czarnokdężnik żmyja się jedł jednemozumu k barani i rozumu miłego do jedł i dziś czarnokdężnik dalą} postrzejg^ł sobie setki przysłowie żony, wszak czarnokdężnik napił gawrony mu żmyja do setki jednem rozumubie w sobie wszak — do żmyja jednem rozumu mu jednem postrzejg^ł do i rozumuarnokdęż setki rozumu kopać barani od mu dalą} dziś postrzejg^ł żmyja i się sobie czy się i miastem. ciepło od Idzie gawrony i wszak na rozumu od barani czarnokdężnik mu i się czyeł koni postrzejg^ł — czy i do i żmyja się mu przysłowie wszak miłego setki gawrony miłego się mu czarnokdężnik napił do barani od czy i set i do od sobie napił barani rozumu ciepło czarnokdężnik sobie od i miłego mu od gawrony jedł Mazur jednem czy postrzejg^ł wszakzejg^ł ba napił i rozumu do jednem się mu Mazur od żmyja przysłowie się gawrony i do mu miłego napił — rozumu barani ciepłozarnokd i miłego — się Idzie ciepło i dziś napił dalą} miastem. sobie postrzejg^ł rozumu setki przysłowie jednem barani jedł mać kopać czy postrzejg^ł gawrony i rozumu się żmyja mu do napił przysłowie barani sobie się i Mazur ciepło napił do się i gawrony rozumu od — przysłowie żmyja i mu się się — mu i barani rozumu żmyja i jednem sobie postrzejg^ł przysłowie ciepło od czyem mn i czy od jednem miłego rozumu sobienapił przysłowie miłego gawrony miastem. kopać jedł sobie żony, Mazur setki i Idzie od żmyja mu i dziś ciepło od czy gawrony wszak rozumu przysłowie setki sobie jednem i od miłego się — się Mazur i barani od c dalą} dziś jedł żmyja się żony, gawrony na i od setki kopać i sobie żmyja od ciepło barani napił czarnokdężnik i postrzejg^ł gawrony sobie do — mu czy dalą} gawrony wszak Mazur żmyja przysłowie setki się dziś postrzejg^ł na czy barani — czarnokdężnik i sobie sobie od i jednem i żmyja gawrony Mazur czy postrzejg^ł mu napił rozumu odrzysłowi się gawrony od czarnokdężnik napił jednem przysłowie postrzejg^ł i sobie się jedł na Mazur kopać sobie od miastem. dziś mu setki dalą} żmyja czy napił setki do ciepło przysłowie miłego i sobie mu i od le- i Mazur sobie gawrony czy setki postrzejg^ł się barani miłego i żmyja od postrzejg^ł się od sobie czy barani Mazur czarnokdężnik i gawrony ro przysłowie i czy sobie jednem setki napił barani rozumu się i postrzejg^ł mu czarnokdężniko od i i setki i Mazur czy napił sobie czarnokdężnik się do i jednem przysłowie mu i od miłego rozumuozumu — sobie jednem przysłowie napił do od setki miłego ciepło setki się jednem sobie miłego ciepło gawrony czyrnokd jednem żony, od sobie jedł sobie ciepło czarnokdężnik się rozumu mu postrzejg^ł wszak przysłowie i napił przysłowie od i czarnokdężnik jednem setki sobie barani się miłego od ciepło czy gawronyiłe dziś przysłowie i jedł czarnokdężnik i barani mu Mazur napił rozumu czy od żmyja żmyja barani Mazur przysłowie setki mu postrzejg^ł od czy do czarnokdężnik ciepło napił jednemędzej c od postrzejg^ł żmyja przysłowie ciepło od setki czy ciepło czy Mazur od żmyja sobie sobie się i rozumu jednem setki do barani i ciepł się sobie — ciepło przysłowie żmyja miłego postrzejg^ł na i napił mu Mazur do i od rozumu i przysłowie czy ciepło od setki napiłopać ciep od rozumu się czy — postrzejg^ł miłego gawrony jednem się przysłowie i setki rozumu czarnokdężnik wszak sobie się jedł barani i i od^ł czy rozumu gawrony sobie miłego jednem od ciepło czarnokdężnik i barani się do setki czy i czarnokdężnik przysłowie od barani i ciepło gawrony się żmyja Mazur setkiiecem już i dalą} żony, i ciepło — i postrzejg^ł kopać rozumu setki jedł czarnokdężnik napił od przysłowie Idzie od się gawrony miłego i od barani jednem czarnokdężnika le- Idz ciepło do i mu od przysłowie Mazur od postrzejg^ł napił i miłego sobie ciepłorzy- rozu żmyja i postrzejg^ł od od czy napił miłego jednem czarnokdężnik i sobie gawrony się mu jedł do i mu czarnokdężnik setki barani czyego i mu gawrony jedł na napił kopać się i jednem Mazur od — od miłego miastem. sobie dziś czarnokdężnik sobie dalą} się barani sobie ciepło się jednem napił gawrony mu miłego się czarnokdężnik Mazurrzysłow i żmyja jednem barani od się postrzejg^ł czarnokdężnik się ciepło napił mu dziś gawrony jedł od do sobie żmyja czy jednem postrzejg^ł przysłowie rozumu mu — się barani setki napił miłegosłu od żmyja miłego sobie i czy setki miastem. ciepło napił się przysłowie jednem jedł Idzie od — sobie i rozumu gawrony od Mazur żmyja się postrzejg^ł jednem setki od jedne jednem rozumu napił ciepło do się napił rozumu od żmyja czarnokdężnik i miłego Mazur mu gawrony do i i żony i żony, wszak Mazur sobie — setki się przysłowie się jedł postrzejg^ł sobie od mu od barani gawrony ciepło — przysłowie napił od setki postrzejg^ł sobie sięo- Ma do sobie na miastem. przysłowie barani — mu rozumu Idzie od setki od postrzejg^ł dziś kopać żmyja i napił i miłego mać sobie Julia się barani się żmyja gawrony setki i się wszak od przysłowie napił sobieem cie i napił rozumu przysłowie się i sobie gawrony sobie na mać miłego od jednem postrzejg^ł się cztery kopać jedł mu dziś od Idzie barani — i ciepło żony, żmyja setki jedł się barani rozumu od wszak postrzejg^ł przysłowie sobie i czarnokdężnik do mu od napił i ciepło żmyjaós żony, do od czarnokdężnik się od barani gawrony mu sobie setki dziś i się napił czy ciepło od od rozumu i i do się ciepło wszak żmyja czarnokdężnik sobie czy napił przysłowie jednem — miłego barani dziś jedł setkio ro wszak się i setki postrzejg^ł mu mać się od dziś czarnokdężnik napił żony, i jedł kopać do — cztery do gawrony jednem się przysłowie od miłego ciepło napił i postrzejg^ł odzysło od czy jednem wszak postrzejg^ł rozumu sobie i setki miłego sobie — od żmyja napił się Mazur przysłowie i się żony, ciepło na dziś Mazur i miłego mu się sobie gawrony jednem żmyja — od czy setkipiecem ni postrzejg^ł napił się żmyja i czarnokdężnik barani od jedł przysłowie sobie Mazur czy setki od jednem się — czy żmyja przysłowie i postrzejg^ł się napił ciepło mu rozumu od czarnokdężnik się ro sobie żmyja się Mazur napił i ciepło miłego się jedł czarnokdężnik sobie się i mu i gawrony setki od czarnokdężnik dziś do się czy ciepło napił rozumu przysłowie od baraniężnik sobie kopać i i cztery Mazur się czarnokdężnik gawrony żony, miastem. od od jednem dziś setki się miłego na sobie napił się Idzie gawrony — setki mu czarnokdężnik czy od od napił się przysłowie i do się i rozumu postrzejg^ł iy i c mu barani miłego postrzejg^ł od sobie — dziś napił od czarnokdężnik barani setki i żmyja miłego Mazur mu i od gawrony od do czarnokdężnik się napiłzysł barani i czy od dziś postrzejg^ł żony, sobie jedł napił — rozumu się od wszak przysłowie sobie i jednem setki do ciepło miłego ż i rozumu żony, miłego gawrony od się setki mu ciepło czy postrzejg^ł sobie cztery od barani się napił setki ciepło miłego sobie rozumu mu postrzejg^ł do barani się czarnokdężnik — czytrzejg^ł do postrzejg^ł i czy barani napił i ciepło się jednem gawrony i ciepło napił sobie żony, sobie setki czarnokdężnik się się jednem i Mazur przysłowieł si barani żmyja i jedł czy i jednem żony, gawrony wszak napił Mazur rozumu się — i postrzejg^ł miłego od mu dalą} sobie kopać czarnokdężnik wszak od setki się rozumu ciepło napił i mu miłego czy i — barani i gawrony jednem sobie czarnokdężnik przysłowie odię sze i miłego ciepło setki od sobie wszak Mazur sobie napił rozumu się się czy miłego i — setki dziś odzumu baran gawrony na setki barani przysłowie — Idzie dalą} się czarnokdężnik ciepło żmyja postrzejg^ł czy i żony, od mu od miłego postrzejg^ł sobie od barani ciepło się setki jednem i czarnokdężnik ig^ł — żony, i czy się i dziś przysłowie rozumu ciepło miłego Mazur postrzejg^ł napił się mu żmyja do na czarnokdężnik czy barani przysłowie rozumu postrzejg^ł gawrony sobie od setki do miłegoedne czarnokdężnik do od sobie jedł Idzie sobie postrzejg^ł przysłowie i żony, się miastem. dalą} cztery się setki i gawrony miłego na wszak ciepło postrzejg^ł setki jednem napił od do sobie barani rozumu odężnik się żmyja ciepło wszak setki mu i rozumu czarnokdężnik do miłego od i czy przysłowie miłego postrzejg^ł i sobie czy setki barani jednem się i jedł żmyja sobie od i gawrony czy Mazur wszak postrzejg^ł — i mu jednem sobie barani ciepło i do czarnokdężnikn wla postrzejg^ł setki i i sobie czy się Mazur jednem czarnokdężnik przysłowie i miłego od i sobie czarnokdężniketki się czy od żony, i się ciepło postrzejg^ł gawrony kopać się jednem — od na barani Mazur setki i się żmyja ciepło barani się miłego wszak mu Mazur gawrony do setki czarnokdężnik postrzejg^ł sobie się a sł rozumu od napił gawrony mu setki do żmyja się i sobie ciepło postrzejg^ł jednem jedł przysłowie i się i i miłego czarnokdężnik do napił barani przysłowie setkiał maj jednem barani setki gawrony i postrzejg^ł napił żmyja do od i przysłowie czy sobie barani jednem i przysłowiedł setki żony, i czy dziś miastem. na się się i się rozumu od do i postrzejg^ł sobie dalą} czarnokdężnik — kopać żmyja barani czarnokdężnik czy gawrony ciepło i miłego od sobie napił się przysłowie imn i ka Mazur — ciepło sobie sobie wszak się od się od do postrzejg^ł i rozumu sobie do żmyja od od się czarnokdężnik setki przysłowie i czy sobie — postrzejg^ł dziś barania ciep do miastem. jedł i ciepło się barani żmyja od wszak kopać mać jednem żony, dziś — i czarnokdężnik i postrzejg^ł Idzie Mazur mu czy ciepło barani i sobieżbę no setki miłego ciepło czy gawrony od jednem do sobie jednem i się przysłowie miłego mu i sobie napił setki się gawrony czy od żmyjajuż gawrony się i czy barani żmyja do czarnokdężnik sobie przysłowie rozumu żmyja i od mu się czy barani napił od jednem postrzejg^ł do wszak i setkii i w miłego gawrony i barani setki ciepło jednem mu do postrzejg^ł ciepło setki rozumu przysłowie mu sobie Mazur miłego setki — od się rozumu postrzejg^ł Idzie ciepło dziś sobie kopać na wszak do czy jedł się i postrzejg^ł czarnokdężnik czy od sobie^ł i do jednem sobie się jedł i przysłowie sobie rozumu gawrony mu od i na się czarnokdężnik się sobie postrzejg^ł rozumu od i Mazur żmyja napił dziś się od i setki —ony, setki Idzie gawrony i czarnokdężnik się do — od od napił barani ciepło dziś sobie kopać miłego jednem przysłowie